آرشیو برای: "مرداد 1397, 17"

نامش چیست؟

موجودیست به ظاهرزیرک وحسابگر و در واقع تن پرور وویرانگر،برنامه اش گذاشتن چوب لای چرخ معیشت دیگران است.یک روز به اسم تجارت با ارز دولتی به نام کالای ضروری انواع اجناس را واردمی کند. وبعدازاینکه اوضاع نابه سامان بازار رادید.تمام اجناس رادرانبارمیگذارد وبه… بیشتر »