دریای خون

لحظه ای بامن همراه شو،ودل به قلمم بسپار.تابه اتفاق هم درکوچه پس کوچه های خیال قدمی بزنیم. بامن همراه شو تابرایت ازمردمانی بگویم زحمت کش، مهربان وساده دل. درخانه هایی ازگل وچوب وخشت روزگارمی گذراندند.محرم که می شد مجلس عزای مولا برپابود.سوزواشک وآه بالابود.دلشان ازبی عدالتی ها خون بود. اما رسم مبارزه نمی دانستند.چون عده ای می گفتند حسین(علیه السلام)را سیاسی نکنید! 

یکی اقتداکردبه مولا و ایستاد ودیگران رابه ایستادگی درمقابل ظلم ظالم دعوت کرد. مردمانی که ازظلم وفساد وبی عدالتی ها خسته شده بودندبا او همصداشدند،به امیدتغییر. همان پابرهنه ها،حاشیه نشین ها،مستضعفین ! ونصرت الهی همراهشان شد.تغییرحاصل شد. 

جماعتی نان به نرخ روز خور تاثیرحضورمردم درمیدان را درک کردندپس کمرهمت بستندتا آنان رابه حاشیه ببرند. تا قدرت تحلیل را ازآنهابگیرند.همچون زمان قاجار!! 

پس درباغ سبزبه آنها نشان دادند.از زندگی درفرنگ و ازآزادی ها ورها شدن ازچارچوب های سنتی ورسیدن به پیشرفت گفتند.انقدر گفتند وبرنامه هاریختند تا بعضی ازآن مردم ساده دل باور کردند. کم کم آه و حسرت زندگی در فرنگ تبدیل به یک عقده شد. رفتارهاتغییرکرد.مردمان دارایشان رامی فروختندو توشه راه فرزندان می کردندتا بروندوفرنگ را از نزدیک ببینند. وآینده شان رابسازنند.

دراین بین عده ای طراحی جنگی نابرابردر سر داشتند چندکشوربرعلیه یک ملت!! بازهم همان پابرهنه ها،همان مستضعفین،به میدان آمادند وبرای حفظ خاک وارزش هایشان درمقابل اجنبی ها باجان ودل ایستادند.پیر و جوان و زن وبچه معنانداشت همه یکپارچه همدلی بودند.

دراوج زمانی که مردم مقاومت می کردندوجوانان این سرزمین یکی یکی پرمی کشیدند! عده ای درفرنگ درپی مذاکره بودند.سرانجام به امام مستضعفین جام زهر نوشاندند! 

اوضاع که آرام شد.فرنگ رفته ها به آغوش وطن برگشتند.این بارآنان آمدندتاتغییردهند.خانه هاسنگی وبتنی شد.مجلل مانندخانه های فرنگستان.کلی خدم وحشم برای خودبه راه انداختند وخواستندآقایی کنند. مردمان به خیال اینکه این جماعت دردی از دردشان دوا می کنند.راه برایشان بازکردند. 

الحق که خوب آقایی شدند. باد فرنگستان دردماغشان بود و زیرپایشان را ندیدندکه چندهزارشهید داده اند این ملت، تاوطنی بماند که آقایان برکسوت ریاستش بنشینند.صندلی هایشان را بر دریای خون سوار کردند وفرمان  وطن به سمت فرنگستان کج کرده وچشم وگوش به دهان آنها دوختند.ونسلی تربیت کردندکه فرنگ ندیده آن را بپرستد.نسلی که زحمت مطالعه تاریخ ودرسی که ازتفکرات آنها می توان گرفت به خودنمی دهند. نسلی که بجای مدعی شدن به جماعت فرنگ زده وچرایی حراج سرمایه های وطن؟مدعی جوانان پرپر در راه حفظ وطن می شوند!!

نشستند و فکر کردندومنابع درسی محصلین را ازمنابع فرنگستانی ترتیب دادند. بااینکه بهترین منابع را خودشان داشتند.پس ازمدتی یکی یکی سرمایه های وطن بذل وبخشش کردندوهربار اسمش راچیزی گذاشتند. یک بار کرسنت که با آن گاز رامجانی بخشیدندبه همسایه. ویک بار کنسرت که به اسم آزادی وخوشی حیاوعفت واخلاق را به حراج گذاشتند. واین باربرجام که برباد دادزحمات چندین ساله جوانان وطن را. واین دفعه باfatf  می خواهنددودمان وطن رابرباددهند.😑

وهیچ کس خم به ابرونمی آورد؟ هیچ کس خود را بخاطراعتمادبه جماعت فرنگستانی شماتت نمی کند!!  آنهامدعین چراهمه چیز دست فرزندان وخانواده شهداست!! مابایدساعت هادرس بخوانیم وجان بکنیم بعداینها راحت باسهمیه وارد دانشگاه می شوند!!!دراین مملکت شایسته سالاری وجودندارد!! 

اما کسی مدعی حق از ژن های برترنمی شود، کسی نمی پرسد پدرانشان ازکجاپول می آورندتاخرج تحصیلشان درفرنگستان کنند؟!! کسی نمی پرسد چراآنها به محض برگشت ازفرنگ صندلی های مهم وحساس مملکت نصیبشان می شود!!! 

جریان تحصیل درفرنگ چیست؟چرا افراد عادی به محض رفتن به آنجا بجای بورسیه وخانه شخصی و تشکیلات، کارگری وآبیاری باغ های آنها نصیب شان می شود؟ آیا گرو کشی ازحضرات فرنگ زده در راس کار درمیان است؟

مردمان راچه شده؟آیا شوق زندگی درفرنگستان وآوازه هایی ازدور خوش،آنهارا چنین بی رحم کرده که دیگر نسبت به یکدیگر مروت ندارند؟

به راستی که دیرشناختیم عمروعاص های زمان را !! دیدی چگونه ملت مبارز را ازوسط میدان به حاشیه برده اند؟! چنان درگیرحواشی شان کردندکه فرصت تحلیل پیرامون را ازآنهاگرفته است! 

این میدان برای خاک مال کردن پوزه عمروعاص صفتان عمارمیخواهد!! 

به اهل کوفه توهین نکنید!!!

تاتاریخ،تاریخ است، ننگ یاری نکردن امام حسین (علیه السلام)مانندداغی برپیشانی کوفیان جای خوش کرده است.امان از مردم کوفه!!! نامه می نویسند چون امام راشایسته امامت می دانند بعداز یاری اش دست می کشندچرا؟!

نان به نرخ روز خورشنیده اید؟! اینان ازهمان دسته اند. تادیدند یاری حسین(علیه السلام) یعنی غضب ابن زیاد!! حسین رافروختند!!!

نه اشتباه کردم! حسین فروختنی نیست.آنها خود را فروختند به چند روز زندگی بهتر!!! برخی ترسیدنداز اینکه مستمری شان قطع شود!!برخی هم ترسیدند که ابن زیاد برای شان مشکل ایجادکند!! آخرش چه؟! آیا به آنهمه وعیدها وباغ سبزها که وعده شان کردند رسیدند؟سرانجام حکومت ری چه شد؟! 

به اهل کوفه توهین نکنیدلطفا.معلوم نیست ما اگر جای آنهابودیم چه می کردیم؟ جنگ روانی که یزید به کمک ابن زیاد درکوفه به راه انداخت، هیچ فرقی باجنگ روانی که یزیدیان زمان ما به کمک عوامل داخلی شان عملی می کنندندارد!!

خودتان قضاوت کنید!

یک بار ارز کشور وبه تبع آن قیمت لوازم موردنیازمردم بالا می رود.یک دفعه حرف ازقطع کردن یارانه به میان می آید. وباردیگرلوازم موردنیاز مردم ازبازارجمع می شوند عده ای احتکار می کنند؟!! 

این محتکرین چه کسانی هستند؟! ازکجامیدانستند کی قیمت ارزبالامیرود قیمت هابه حدی سرسام آور می شودکه تولیدکننده نمی تواند مواد اولیه کارش راتهیه کند وتولیدمی خوابد؟!! آیا غیراین است که دست هایی پشت پرده درکاراست؟!! 

کافی است دراوج نابه سامانی بازاربه میان مردم بروی!! برخی تمام دغدغه شان این بود که اگربا ارتباط باآمریکا مشکل ارز وبازار ایران حل می شود پس چرا کار را یکسره نمی کنند؟!!! 

دربحبوبه تصویب لایحه استعماریcft وfatf در مجلس ارز قیمتش پایین می آید وضع قیمت لوازم موردنیاز مردم تقریبا سامان می گیرد. ودقیقا درهمین زمان وزیرخارجه درتریبون مجلس می گویدنه من ونه رئیس جمهورتضمین نمیدیم که باپیوستن ایران به این طرح مشکلات ایران حل شود ولی اگرنپیوندیم یقین دارم آمریکا مشکلاتی برای ما ایجادمی کند!!!

روسای قبایل کوفه هم به مردم قبیله شان همین گونه گفتند.تضمین نمی کنم که ابن زیاد به وعده هایش عمل کند اما می دانم اگر به یاری حسین بشتابیم او مشکلات زیادی برایمان ایجادمی کند!!

ترس،خودفروختگی،عدم اعتمادبه نفس،باورنداشتن نصرت الهی!! آن روزها که جوانان ۲۰تا۲۵ساله ما فرماندهان جنگ بودند خیلی ازاین آقایان درکرسی های خارج نشین مشغول مشق کردن هرآنچه بودند که اربابان می گفتند. امروز بدون شناخت شیربچه های نهضت حسینی ترس از یزیدیان رابرای ما دیکته می کنند. آن روزها از خمپاره ها وانواع سلاح های شیمیایی که آمریکا وانگلیس وهم پیمانانشان برسر مان ریختند نترسیدیم بااینکه دستمان خالی بود!!!

امروز که باداشتن انواع سلاح های موشکی حرف اول را درمنطقه خودمان می زنیم مارا ازچه می ترسانید؟! 

به راستی که آنچه مردم کوفه را سزوار ننگ تاریخ کرد شکم پرستی ودل بستن به زندگی دو روزه دنیابود. واینکه حاضرنشدن برای دفاع ازاسلام از تمایلاتشان بگذرند. ما درکجای این ننگ تاریخی هستیم؟!! آیا قرار است به بهانه قطع شدند مستمری یا نداشتن نان شب خیمه امام حسین(علیه السلام)رابه دست حرامیان بسپاریم؟!! آنهم زمانی که دور تادور ما را گرفتند!! آیا سزاواراست سلاح زمین بگذاریم وهرچه داریم تقدیم دشمن کنیم؟! باوجودآنکه میدانیم او دست ازدشمنی نمی کشد!!

امام ما گفت: اگر مارا محاصره ی اقتصادی کنند؛ فرزند رمضانیم.واگر ما را محاصره ی نظامی کنند، فرزند عاشوراییم.

مانیزاینگونه خواهیم بود. این رابه گوش خودفروخته های زمانمان برسانید. ایران خیمه امام حسین(علیه السلام)است. ماشیربچه های نهضت عاشوراییم. مارا از گرسنگی وتشنگی وقحطی نترسانید. ما ۸سال مقاومت بادستان خالی را درپرونده خودمان داریم. سپاه امام حسین(علیه السلام) مردمیدان می خواهد. مردمیدان نیستید بسلامت.برویدبرکرسی هایی تکیه بزنیدکه حسرتش رادارید.

اگردین نداریدلااقل آزاده باشید.

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

تولیدی،کوچک خودرا به راه بیندازید.

یکی دیگر ازحرفه های درآمدزاچرم دوزی است که می تونید به راحتی درمنزل کارکنیدوبافروش،محصولاتتان به درآمدبرسید.

👈چرم:مهمترین ابزار درحرفه چرم دوزی

اولین و مهم ترین ابزار کار با چرم، خودِ چرم است، که این روزها به صورت طبیعی و مصنوعی در انواع، رنگ ها و نقش های متنوع وجود دارد که برای کار در خانه از دو نوع گاوی و بزی بیشتراستفاده می شود. شما برای کار با چرم طبیعی باید بدانید که به چرمِ گاوی نیاز دارید یا بزی و ازاین بین باید مطمئن باشید چرمِ اشبالت می خواهید یا خیر. 

👀نکته:چرم های گاوی از ضخامت بیشتری نسبت به چرم های بزی برخوردار هستند و برای ساخت کیف های بزرگ، چمدان ها، کیف های سامسونت، کفش های زمستانی و مردانه به کاربرده می شوند، و چرم های بزی که ضخامتِ کمتری دارند برای ساخت کیف های کوچک، کیفِ پول، کفش های زنانه ،کفشک های زمستانی، رویه ی مبل، رومیزی، پادری، لباس، کلاه، دستکش و … کاربردِ بهتری دارند. باید توجه داشت آنچه اینجا گفته می شود برای کار با دست مدنظر است، چراکه در چرم دوزی صنعتی با استفاده از ماشین آلات مخصوص انواع چرم را برای هر منظوری آماده می کنند، اما ازآنجاکه در چرم دوزی سنتی فقط از دستانِ هنرمندِ شما استفاده می شود، محدودیت هایی وجود دارد که برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب نباید نادیده گرفته شود. به چرم های براق اصطلاحاً چرمِ آنالین گفته می شود و به چرم هایی که سطحِ تقریباً جیر مانندی دارند چرمِ اشبالت می گوییم و بنا بر سلیقه ی شما هرکدام این دو نوع قابل استفاده است. 

👈لوازم موردنیازدرچرم دوزی👇

نوبوک: برای کشیدنِ الگو روی چرم، باید از خودکارهایی به نام “نوبوک” استفاده کنید. این خودکارهای ژله ای که بدونِ بدنه ی پلاستیکی عرضه می شوند، به راحتی نقش موردنظر شمارا رویِ چرم پیاده کرده و به آسانی با ابزاری به نام “کِرِپ” یا پاک کن چرم که از چربیِ حیوانات تهیه می شود قابل حذف و اصلاح هستند. 

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

کاتر:برای بریدنِ الگویِ کشیده شده رویِ چرم به “کاتر” و “قیچی مخصوص چرم” احتیاج دارید. قیچی های معمولی لبه ی چرم را از بین برده و برای کار با چرم طبیعی مناسب نیستند. قیچی کار با چرم باید از تیزی کافی برخوردار بوده و کُند نباشد تا چرم را به خوبی برش بزند و از بین نبرد. اگر هم از کاتر برای برشِ چرم استفاده می کنید باید تخته های پلاستیکی یا “تخته ی گوشت” زیر چرمتان باشد، که این وسیله هم در سایزهای مختلف در بازار موجود است

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

برای وصل کردنِ تکه های برش خورده ی چرم به “نخِ موم زده” و “سوزن” احتیاج دارید اما قبل از شروعِ دوخت باید مکان های موردنظر برای دوختن را با “خط کش نشانه” به خوبی و در فواصل منظم با استفاده از خودکار نوبوک نشانه گذاری کرده و بعد با “سُمبه” و “مُشته” سوراخ کنید. توجه کنید که “سُمبه"ها در اندازه و طرح های مختلف در بازار موجود است که شما با در نظر گرفتن نوع و مدلِ کارِ خود می توانید از بینِ آن ها انتخاب کنید. “مُشته” بهتر است سطح صاف و وزنِ سنگینی داشته باشد تا در تماس با سُمبه سُر نخورده و به راحتی چرم را سوراخ کند.

👈برای سوراخ کردنِ چرم نیز باید تخته گوشت را زیرِ دست خود بگذارید چون نوک سمبه در تماس با هر سطح دیگری کند و خم شده و به مرور از بین می رود.👉

👈بعد از چرم مهم ترین ابزار، “الگو” است. شما باید الگوی چیزی که می خواهید بسازید را داشته باشید. امروزه الگوهای آماده، کارِ چرم دوزان سنتی را راحت تر کرده است که از فروشگاه های فروشِ ابزار و یراق چرم قابل تهیه است. یاباگشتی دراینترنت می توانید انواع الگو های موردنیازرابیابید.

وسیله ی دیگری که حتماً به آن نیاز دارید چسب است که از انواع و اقسام آن می توانید استفاده کنید. چسبِ مرسومِ مورداستفاده برای کارهای چرمی چسبِ آهن است اما با توجه به نوع کار و سلیقه ی شما می توان از چسب های دیگری مثل چسبِ همه کاره و چسبِ قطره ای نیز استفاده کرد، 

👈نکته:دقت کنید که چسب های حرارتی چون بعد از مدتی از کار جدا می شوند برای ساخت وسایل چرمی مناسب نیستند. 👉

در زیر می توانید نام وسایل مشخص شده در عکس را مشاهده کنید:

1- چرم آنالین

2- خودکار نوبوک

3- کِرِپ یا پاک کن چرم

4- کاتر

5- قیچی مخصوص چرم

6- تخته گوشت

7- خط کش نشانه

8- سُمبه

9- مشته

10- نخ موم زده

11- سوزن

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

تااینجابالوازم موردنیازحرفه چرم دوزی آشناشدید.

این حرفه تنوع بسیاردارد.می توانید انواع کیف دوشی وکوله ومجلسی یاجیبی یاکمربند درست کنید. می توانیددر زمینه انواع زیورآلات چرم یاجاسوئیچی فعالیت کنید.

یااینکه انواع تزیینات منزل از رومیزی،پادری وکوسن چرم بدوزید. یااینکه اگر درزمینه خیاطی توانمندهستید انواع کاپشن وکلاه ودستکش زنانه ومردانه بدوزید.

زیورآلات چرمی👇👇👇


یکی ازشاخه های حرفه چرم دوزی حکاکی روی چرم هست. که به وسیله ابزار فولادی(شبیه به قلم زنی) روی چرم طرح میندازید.

چندنمونه کار ازاین حرفه ببینید👇

کمربندمردانه حکاکی شده

کیف زنانه حکاکی شده


زیبایی هنر زمانی بیشتر جلوه می کند که ریزترین نکات رادرحین کار رعایت کنید. هیچ گاه بی حوصله کار نکنید.این کارباعث می شود نتیجه خوبی نگیرید.

اگرواقعامی خواهید درکارتان موفق شویدهیچگاه ناامیدنشوید. واجازه ندید حرفهای مایوس کننده کسانی که هنری ندارند روی شماذره ای اثربگذارد.

شماهنرمندهستید.ویک انسان هنرمندهمیشه زنده است. چراکه در راستای هنرش تلاش می کندوشما باتلاش وتوکل به درگاه خدا ان شاءالله موفق خواهید بود.

قلاده ای به جنس آزادی

اگرآزادگی را ازآزادی بگیریم چیزی جز ولنگاری نمی ماند. آنهایی که به نام آزادی تورا دعوت به انجام کارهایی خلاف عرف،وحقوق اجتماعی می کنند. خوب فرق آزادی وآزادگی رامیفهمند.شایدبه همین دلیل است دلارها خرج می کنندتا باالگوی آزادگان عالم آشنا نشوی!!

چراکه اگررسم آزادگی را ازاهلش یادبگیری،زیربار هر خفتی نخواهی رفت. می شوددرعین اسارت، آزادبود. می شوداسیربوداما استقامتت کاخ ظلم رابه لرزه در بیاورد.چنان مقاوم که کسی اجازه تعرض به جایگاهت رابه خودش ندهد.براستی می شوداین جایگاه را شناخت ومجذوبش نشد؟

به تومی گوید اسلام زن راذلیل کرده،اما نمی گویند با ورود اسلام زنده به گور کردن دختران وقربانی زنان پای بت ها ممنوع شد. حرف از الگوی اسلامی که می شود،دم از برتری عجم بر عرب می زنند.نمی گذارند شخصیتی چون زینب (سلام الله علیها) بانوی عالمه رابهتروبیشتربشناسی!!! اما برایت انواع الگوی های غربی وشرقی را ردیف می کنند،جالب است اینجاکسی دم ازبرتری عجم برغرب وشرق نمی زند!! تازه به آنها که می رسند ایرانی جماعت رابدبخت می نامند.

انواع لباس هایشان،مدل موهایشان وخلاصه کلام تمام فرهنگشان را واردمی کنند وازطریق جذب تو به فرهنگ آنها سود دلالی شان رامی برندوجیبشان پراز پول می شود.چیزی که نصیب تومی شود فرهنگیست که نه تنها مال تونیست بلکه تورا ازدرون تهی می کند.

مانندکلاغی که خواست راه رفتن کبک را یادبگیرد اما راه رفتن خودش هم فراموشش شد.اگرخیلی هوا خواه توهستند ونیتشان خیراست چرا علومشان را درغالب فیلم ومقاله وپایان نامه دراختیارت نمی گذارند. چرا فقط رقص وآواز وهرزگی!!! وتوغافل از دسیسه های پشت پرده. تصورمی کنی آنها مردمانی شادوسرحالند چون همیشه درحال خوش گذرانی اند. بدان که اگر این نوع خوش گذرانی واقعی بود وباعث سلامت جسم وروحت می شد خدا خودش برایت واجبش می کرد. پس برو دنبالش ببین چرا خداوند نهی کرده!!

تابه حال فکرکردی که اگرآنها دائم درحال خوش گذرانی باشند پس کی فرصت می کنند انواع اختراعات وکشفیات را ثبت کنند؟ پس چطور جز کشورهای پیشرفته ازلحاظ علمی محسوب می شوند؟! هیچ میدانی دانشگاه هایشان قوانین سفت وسخت ازلحاظ رعایت اخلاق وپوشش دارند؟!! 

اینهاراکسی برایت نمی گوید. تنهاچیزی که به توگفته می شود!!نبود آزادی ایست.آزادی ازجنس،جنسیت. اینکه بیایی وبابه نمایش گذاشتن تن امتیازجمع کنی گویا مارتن جنسی است. هرکس تن فروشیش بیشتر امتیازش بالاتر… بدان که اگر نگاه ها به تو جنسی شود دیگرکسی تورابخاطرخودت،شخصیتت نخواهد خواست. هرکه این راه رارفت.انگشت ندامت به دهانش گزید.چراکه آزادی بابرهنگی فرق دارد. برهنه که شوی آزادنیستی! تازه اول اسارت وبردگی است!! به خودشان اجازه می دهند برایت قیمت بگذارند. وقلاده به گردنت بیاندازند!!! چراکه خود را ارباب تومی دانند.  

#به_قلم_طوفان_واژه_ها

قلبت رافلش کن!


دل تنگ که می شوی گوشی دستت می گیری وآهنگ گوش می دهی!تصورمی کنی آنهادرد تورا فریاد می زنند،خود رادرخط به خط متن خواننده میابی! گاهی چقدرحس خوشبختی وگاهی چقدر خودرا بدبخت می بینی! غافل ازآنی که این امواج تورا ازخودبی خود می کنندوحالی به حالی می شوی! دیگرخودت نیستی، خودت رالابه لای آهنگ های مختلف گم می کنی!! 

قلبت به تلاطم میفتد،گویی می خواهد ازکف سینه ات بیرون بپرد.ناگهان صداقطع می شود.نگاه که می کنی می بینی گوشی ات پیامی داده. این موسیقی پشتیبانی نمی شود. تعجب می کنی! مگرمی شود؟! تاچندلحظه پیش همین آهنگ راگوش می دادی! الان چطورشد؟

برنامه های گوشی رابالاوپایین می کنی خودرا به هردری می زنی تا راه بیفتد.اما… ازهر کسی که نزدیکت هست علت رامی پرسی همه تورا به اهل فن دعوت می کنن.تصمیم می گیری به خدمات تلفن همراه مراجعه کنی.گوشی راکه نشان می دهی یه نگاه معنا داری بهت می اندازد وسری تکان می دهدومی گوید: چه خبره، گوشی داره می ترکه؟ یکم حجم اطلاعاتتون روکمترکنید. رعایت نکنی هاردگوشی می سوزه!! 

ترس ازدست دادن گوشی تمام وجودت راپرمی کنند.من من کنان می گویی: هرکاری لازمه انجام بدید.

اودست بکار می شود.حافظه گوشی رافلش می کند. وتمام آنچه که درآن ریخته بودی به یک باره پاک می شود. گوشی سبک می شود.وتودل خوش ازسلامت همدم لحظات دلتنگی ات از آنجا خارج می شوی؟ درمسیرراه صفحه گوشی رابازمی کنی هیچ کدام از اطلاعاتت درآن نیست.بازهم دلت می گیرد!باخود می گویی ای کاش هیچ وقت این چنین نمی شد.باخود قول می دهی ازاین به بعدبیشترحواست راجمع کنی هم درذخیره اطلاعات دقت کنی وهم ازتمامی فایل ها پشتیبان تهیه کنی!

ای کاش قدری هم نگران تلاطم قلبت بودی! ای کاش میدانستی که قلب هم حجمی داردودل بستن به هرچیزی فضای آن راپرمی کند.قلب که پرشود،ذهنت درگیرمی شود.آرامشت راازدست می دهی. این می شودکه خیال می کنی باآهنگ های این چنینی آرام می گیری! آدرس رااشتباهی نشانت دادند! ای کاش پیام های مکرر قلبت رامی دیدی! آنجاکه تورا التماس می کند خودرا به هرچیزی آلوده نکنی،می گویدکه توان پشتیبانی این محتوا راندارد.اما آنقدرغرق می شوی که هیچ نمی شنوی!!

 بدان که تنها بایادخدا وتوبه می توانی قلب راسبک کنی(به اصطلاح فلش کنی). وتا قلب رایک دور پاکسازی نکنی از ضدارزش ها ذهنت آرام نمی گیرد. وبه آرامش نمی رسی!

گاهی لازم است ازاطلاعات قلبت هم پشتیبان تهیه کنی تا همیشه یک نسخه اش برایت بماند.تایادت باشدوازآن درس بگیری! همانطورکه نیازاست بخشی از اطلاعات آن را طوری دیلیت کنی که باهیچ نرم افزار بازیابی برنگردد.

قبل ازآنکه دیرشود، به فکرپاکسازی قلب هایمان باشیم.

#به_قلم_طوفان_واژه_ها

 
اربعین