آرشیو برای: "مرداد 1397, 10"

گلابی پلاستیکی!!!

طبق معمول آتیشش تندبود.چشم غره ای به من رفت ولب ولوچه اش روجمع کردوشروع کردن به در و بیراه گفتن به همه! گفت:گندزدن به این مملکت.یکی نیست بگه اگربلدنیستیدمملکت داری کنیدجمع کنید بساطتون رو.تاکی می خواییدخون مردم روتوشیشه کنید.کار روبجایی رسوندن که مردم… بیشتر »

ابراهیم بت شکنم آرزوست!!

دلم که تنگ می شود.قلم دردستم می لرزدوبی اختیار واژه هارا به صف می کند.دیگرنظم واژه هادردست من نیست. تمام واژه هایم لبریزازحس باتوبودن می شوندومی خواهندحس باتوماندن رابه تصویربکشند. دیگرمن معناپیدانمی کندوتمام من در وجودتوحل می شود.گویی اصلا منی… بیشتر »