آرشیو برای: "اردیبهشت 1397, 24"

روزی دست خداست!!!

#به_قلم_خودم #تولید_ملی انقدردرافکارش غوطه وربودکه سردی هوارااحساس نمی کرد. آهسته قدم برمیداشت وتندتندنفس می کشید دلش میخواست فریادبزند.دنبال راهی بودتاخودش راخلاص کند. ‌کمی به اطراف نگاه کرد.خیابان پربودازآدم های رنگارنگ.بعضی سرگرم کارخویش وبعضی باحالت… بیشتر »