موضوع: "بالاترین ثروت"

متأسفانه، چیزی برای نمایش وجود ندارد...