موضوع: "دسیسه های شیطانی"

داداش باخودت چندچندی؟!

به بعضی ها فقط بایدگفت: داداش باخودت چند چندی؟!

تاچند روز پیش جز پیشتازان کمپین #نه_به_ حجاب_اجباری بود.مرد ایرانی را دعوت می کرد تا روسری از سر ناموسش بردارد و برسرچوب کند وعکس بگیرد وبرای اوبفرستد!!🤐

اوهم عکس ناموس دیگری را درپیجش میگذاشت و زیرش می نوشت. به این میگن شیرزن😕

شب و روز کارش شده بود. دعوت زن ها به برهنه کردن وبه اصطلاح آزاد بودن وعشق وحال کردن😏

حال رگ غیرتش ورم کرده؟! که چرا عراقی ها آمدند و با زن ایرانی فلان کردند😣آهای ملت کجا هستید که عراقی ها به ناموس ایرانی نگاه هرزه کردند!! آی… آی…

جالب اینجاست که گردشگر های مختلفی به ایران می آیند. ازکشورهای مختلف. وخیلی اتفاقات هم می افتد اما نه تنهاکسی هشتک ناموس ایرانی به راه نمی اندازدبلکه انواع عکس گرفتن با گردشگر های اروپایی پرستیژ هم محسوب می شود، وجزیی ازهمان عشق وحال است.😎

وهمین جناب عکس های زن ایرانی با گردشگرهای خارجی رامنتشرمی کند ولایک جمع می کند.

اما امان از روزی که گردشگری ازعراق بیاید. چنان رگ غیرتشان ورم می کند، که هرآن احتمال ترکیدنش می رود.🤓

جادارد به امثال این جناب بگویم:

اولا: موجودی که هرزه باشد نه نژادمی شناسد نه قومیت نه صنف. درهرلباس وقومیتی باشد هرزگی می کند. پس اگرقرار است غیرتی شوی برسر قومیت ها غیرتی نشو! ناموس، ناموس است چه یک هرزه اروپایی به اوتعرض کند؛چه یک هرزه عراقی چه یک هرزه ایرانی !! 

دوما:اگر بنا به برهنه کردن تن باشد به معنای آزادی وعشق وحال(همان تشویقی که خودت کردی به معنای دفاع ازحقوق زن ) چه فرقی میان برهنه شدن جلوی یک ایرانی بایک فردخارجی است؟! چطور تا قبلا غیرت را به معنا برهنه کردن وآزاد گذاشتنش میگذاشتی وامروز می خواهی از اجنبی دورنگهش داری؟!  هشتگ نه به حجاب اجباری راه انداختی که زن ها حق انتخاب داشته باشند! این وسط اگر زنی یک عراقی را برای فلان انتخاب کرد. توچرا رگ غیرتت جوش می زند؟! مگرخودت بنای این هرزگی را نگذاشتی!!!

 ایجاد روابط یواشکی با ایرانی ها واروپایی ها می شود عشق وحال وپرستیژ وباعراقی ها می شود هرزگی؟!! دم ازغیرت نزن که دیگر باورم نمی شود. آی های کردنت بخاطرناموس پرستی باشد. یک چیزی ازغیرت مردان ایرانی شنیدی اما چون نداری ونشناختی به اصطلاح به کاهدان زدی🙃

مردباغیرت ایرانی،عزت ناموسش را برسر چوب نمی گذارد. وبا بزک کردنش اورا حواله چشمان هرزه اجنبی نمیدهد. ناموس دیگری را ناموس خود می داند وبه چشم ناپاک به اونگاه نمی کند. 😊

پس اگرچنین صفاتی در تونیست. نام مرد ایرانی را لکه دار نکن. توهم یکی از اجنبی هایی هستی که چندمدتی دراین دیار روزگار خواهی گذراند….
#به_قلم_طوفان_واژه_ها

چای باطعم هل ودارچین!!

پیرمردخوش صحبتی است. زمان زیادی نیست که درجوارشان هستیم. هرازگاهی برای عرض ادب خدمتشان می رسم وباحاج خانم بحث های داغ خانومانه به  راه می اندازیم وکلی خوش میگذرانیم.

یک روز حاج آقا درباره وضع فعلی مملکت حرفی زد. که باعث تعجبم شد.انتظارچنین تحلیلی ازیک پیرمرد روستایی که بخاطرمریضی حتی امکان بیرون رفتن ازخانه ندارد رانداشتم. به این فکرمی کردم که چقدر ایشان برخلاف تصورمن بروز است. ازهمه اخبارمطلع است. سروگوشی جنباندم، خداروشکرخبری ازماهواره نبود. تنهارسانه جمعی شان همین تلویزیون بود وبس.

 اما شنیدن چنین تحلیل واخباری که اغلب درفضای مجازی دست به دست می شودومنبعشان شبکه های ماهواره ایست، از دهان مبارک پیرمردخوش صحبت ودوست داشتنی همسایه جای تعجب داشت. که چقدر دقیق تمام آقایان رابه اسم می شناسدو درباره وضع معیشت مردم ونحوه اداره حکومت نظرات کارشناسانه ای میدهد.

اومی گفت ومن درحالی که چشمم به اوبود درافکارم چرخی می زدم تا جوابی ساده پیدا کنم.گاهی در حرفهایش که عمیق می شدم.ردپای کدخدا پرستان رامی دیدم. ازخودپرسیدم، نه این پیرمرد شرایط دیدار با این جماعت رادارد!! نه آنها اورا می شناسندوبه اوسرمی زنند!! پس چرا انقدر حرفهای شان شبیه بهم است؟ چه تسلط وچه رسانه ای این جماعتی که عین موریانه به بدنه نظام افتادند، دارند که حتی صدایشان را به گوش پیرمردی روستایی وفرتوت می رساند…ای کاش ماهم در رساندن کلام حق انقدر رسانه ی دقیق داشتیم. 

اوهم مانندبقیه فکرمی کند.مقصر را رهبرمی دانست که کاری نمی کند!! میگفت: او بالا نشسته چی می دونه ماها چی می کشیم. کارگر روزی ۵۰ت می گیره بااین اوضاع بازار چطور شکمش روسیرکنه؟! مرغ یخ زده کیلویی۱۲ت _تخم مرغ ۷۰۰ت. امروز می ری بازار یه چی بخری یه قیمته فردا می ری یه قیمت دیگه.

با اوضاع نابسامانی که ازش حرف می زدموافق بودم. بی برنامگی وعدم نظارت روی روندقیمت بازار. واز طرفی برخودجدی نکردن بامصوبین این اوضاع و محتکرین.همه وهمه دست به دست هم داده واین اوضاع بوجوداومده. اما بااینکه باز نوک حمله سمت رهبر باشد موافق نبودم.

ناخودآگاه دلم گرفت. به یاد غربت مولا علی (علیه السلام) افتادم. آنهم چه غربتی!! مردم زمانش او را که نشناختندهیچ، تازه به واسطه تبلیغات معاویه گمان می کردندکافرشده!! باور نمی کردندحتی نماز بخواند!!! مصداق کفر(معاویه) را می دیدند اما دست حق(امام علی(علیه السلام) را باورنداشتند. نتیجه اش شد واقعه کربلا و…

گفتم: حاج آقا شماخودت رهبری!! پیرمرد چشمان کم سوی خودش راجمع کرد ودرحالی که خیره بودبه من نگاه می کرد.

نگذاشتم حرفم راقطع کند وبلافاصله ادامه دادم. منظورم اینکه شما مدیریت یک خانواده روبه عهده داشتی هنوزم داری. خانواده هم جامعه کوچیک ترهست.پس اجازه بده یه مثال بزنم. آیا غیر اینکه توی خونه شما هرکس وظیفه ای داره و موظفه وظیفه اش رو درست انجام بده؟ حاج خانم، درجایگاه همسر ومادر، بچه ها درجایگاه دختروپسر.

حالا درنظربگیرید اعضای این جامعه که شامل شما وهمسرتون وفرزاندانتون می شید. هرکدام ساز خودشون روبزنن. هرکس درجایگاه خودش به وظایف خودش درست عمل نکنه. همسرتون مثلا نقش مادری رو انجام نده یا حقوق همسری رو رعایت نکنه! چه اتفاقی میفته شمامی تونید باوجود داشتن همسر هم پدر باشیدهم مادر؟  درمورد فرزندانتون چی؟ برفرض هرکدوم به رای خودشون عمل کردندواصلابه توصیه های شما توجهی نکردند!! نه توانتخاب شغل ونه توانتخاب همسر، اصلا گوش شون به توصیه های شما نباشه. چه کاری ازدست شما برمیاد جز صرفا راهنمایی وگوشزد نکات؟ نمی تونید جلوی ازدواج وانتخاب غلطشون روبگیرید اگراین کار روکنید میگن  داخلت کردی!! 

اونهاهم به رای خودشون تصمیم می گیرن میرن سرزندگی شون آخرش به توافق نمی رسن بعد طلاق می گیرن این وسط بچه هم دارن. چندنفر اونها روشماتت می کنن؟ اتفاقا براشون دل می سوزونن!!! درعوض میگن فلانی توکه ازاول می دونستی اینابدرد هم نمی خورن چرااجازه دادی؟!! ازدید خیلی ها شمامقصری!!  شما چه کاری ازدستتون برمیاد؟ جزحمایت  درسته اونها باندونم کاریشون  اینده خانواده (جامعه کوچیکتر)  روخراب کردند.دودشون هم به چشمشون رفته ولی بازشما درمقام پدرخانواده نقش رهبر رو دارید.وباید اونهاروزیرپروبالتون بگیرید.

تونگاه کلان جامعه هم همینطوره. طبق قانون هرکس جایگاه خودش روداره و وظایف خودش رو. رهبرنمی تونه هم جای مجلس تصمیم بگیره هم جای قوه قضاییه وهم جای دولت!! اونها هرکدوم طبق قانون وظایفی دارن.

این وسط دولتی ها تصورمی کنن مشکلات کشور بادوستی با آمریکاحل می شه!!بعد میاد با آمریکا یه عقدی می بنده. برای ظاهرسازی کلی شرکت ها واردایران می شن برای سرمایه گذاری. رهبرهشدار میده ایران روبازاری برای اروپا نکنید. مبادا سرمایه خارجی اهرم فشاربشه. یه دفعه بزنن زیرقرارشون دست مابمونه توپوست گردو!!! گوش هیچ کس بدهکار نبود. مجلسم عرض ۲۰دقیقه عقدنامه تصویب می کنه.  بعدازمدتی  طرف مقابل بدعهدی می کنه می زنه زیرتعهدش.  سرمایه دارها میگن ببخشید مانمی تونیم شراکتمون رو ادامه بدیم. این وسط ایران می مونه وحوضش. کلی شرکت وجوان نخبه داشتیم که آقایون کنارگذاشتن گفتن سرمایه دارخارجی بیاد. سرمایه دارخارجی هم این مدلی شد. چقدربخاطراین ندونم کاری هاضررکردیم؟

این سیاست های غلط فقط مال امروزنیست . ازاول انقلاب بیشتر اون هایی که دید انقلابی داشتند رفتندجبهه شهیدشدند. یا بعدجنگ وحین جنگ ترورشدند. موندن یه تعداد از فرنگ برگشته، که گوشت وخونشون با اب وهوای فرنگستان آمیخته است. حتی حاضرنیستند تابعیتشون رولغوکنند. این ها هرباربه کرسی نشستندجز تفکرات غربی و لیبرالی چیزی نداشتند. الانم فقط به فکرپرکردن جیبشون از سفره انقلابن برای دفاع ازحق مردم که کاری انجام نمیدن. بچه هاشون درسشون تموم نشده صندلی ریاست نصیبشون می شه. 

جالب اینکه انواع معاهده ها که کلی امتیاز ایران ازدست داده تو زمان همین هابوده. سیاست غلطی که اقایون تو جریان بانکداری ما بکارگرفتند.سیاست های غلطی که توی کنترل جمعیت عملی کردن وامثال این سیاست های غلط ومعاویه ای وفریبکارانه که انجام دادند. ودودش به چشم مردم رفت. انوقت اونها درکمال وقاحت میان مدعی حق مردم می شن و حرف از بهمن اعتراض می زنن.بعدکه دستشون رو می شه پشت رهبری پنهان می شن. رهبری چکارکنه؟!! 

چقدر اقاتاکیدکردند به کسایی رای بدید که تفکرات اشرافی گری نداشته باشند. مدیرانی که روحیه اشرافی گری داشته باشن درد مردم رونمی فهمند.

ماچیکارکردیم؟ چقدربه توصیه های آقاعمل کردیم؟!! حکایت الان ماحکایت جوان سرکشیه که به حرف پدر توجه نمی کنه پی لذت های زودگذرنصایح پدر رو نادیده می گیره. آخرش کارش به ناکجاابادمی رسه!! 

این وعده خداست که سرنوشت هیچ قومی روخدا تغییرنمیده بلکه مردم خودشون سرنوشت شون روتغییرمیدن…رعد/۱۱

دلم پربود. اما دهنم خشک شده بود ازبس ازاین طرف واونطرف مثال زدم تا ساده بگم که ازماست که برماست. کمتر نوک حمله سمت رهبرببرید.😣

پیرمرد متفکرانه به زمین خیره شده بودوسرتکان میداد. نمیدانستم حرفهایم به اندازه رسانه های تبلیغاتی معاند براواثرگذارهست یانه. اما امیدوار بودم لااقل متوجه شود آدرس غلط به او دادند.

حاج خانم مثل همیشه چایی بدست واردمحفل ماشد.ومارامهمان چای تازه دمی کردکه من عاشقش بودم.وهرباربه بهانه خوردن آن چایی به آنهاسرمی زدم.چای باطعم هل ودارچین.

گربه ای که تا آخر ایستاد!!

گربه ملوس رادیده ای؟مادامی که پا روی دمش نگذاری وجاوغذایش نرم وگرم باشدوبه موقع به او رسیدگی شود،نه بهانه می گیردونه دادوغال می کند.تازه برایت دم هم تکان میدهد!! 

روزگاری مامثل همین گربه ملوس در دست ابرقدرت ها ساکت وآرام بودیم. به قول خودشان بالشی نرم زیرپایمان گذاشته بودندومانندحیوان خانگی تیمارمان می کردند ودرعوض تمام وکمال دراختیارشان بودیم، فقط کافی بودغذای مان راتامین کنندوبه مابدنگذرد. این روحیه را از شاهنشاهمان به ارث برده بودیم.☺

او انقدربه فکرگربه اش بودکه برای حفظ امنیت او شروع به تکه تکه کردن اجزای گربه کرد.قطعا حفظ امنیت درآن ابعادوسیع ممکن نبود.ازطرفی خرج ومخارج درباروسفرهای اروپایی زیادبود وتامینش برای شاهنشاه ممکن نبود. راهی جز دادن تکه های بدن گربه به لاشخورها نداشت.😎

گربه ملوس وچاق وچله ای که کارش شده بودیه گوشه بنشیندتادیگران برایش تصمیم بگیرند.داشته هایش رابه تاراج ببرندوحتی اجازه مداخله به اوندهند. کم کم به لطف تاراج تن لاغرشدواز حالت یه گربه ملوس خان نشین تبدیل به یوزپلنگی شد که اسمش هم به تن دشمن لرزه می انداخت.

وجدان خفته اش بیدارشد.به خودش آمدوفهمید. آن همه وعده غذاهای پرچرب وچیلی ورنگین فقط برای زمین گیرکردنش بوده، ودرعمل او جسمی لاغرونحیف برایش مانده است.

این چنین شدکه باخودش عهدکرد تاآخرین لحظه عمرش چشم روی هم نگذارد. که مبادا کسی موشی بدواندکه ازچشمان تیزبین اومخفی باشد. وتنهاراه برای جلوگیری ازموش دوانی دیگران به روی پای خودایستادن است. نه روی بالش نرم خوابیدن!!! 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

طوفان نوشت: واین چنین شدکه بخش های عظیمی ازایران به همت شاهنشاه جداشد.آخرین تجزیه نیز در سال 1970 با جدا شدن استان چهاردهم ایران یعنی بحرین به وقوع پیوست. واین توطئه بعدازبیداری ملت ایران همچنان ادامه دارد ودرصددهستند ایران راتجزیه کنندونقشه‌های شوم برنارد لوییس انگلیسی جهت تبدیل ایران به ایرانستان راعملی کنند. که جلوگیری ازاین امرهوشیاری هر چه بیشتر ایرانیان به ویژه دست اندرکاران سیاست خارجی ایران، برای مقابله با هر اقدامی که منافع بلند مدت ملی و تمامیت ارضی ایران را توسط بیگانگان  ضد ایرانی فراهم نماید به ویژه در خلیج فارس و دریای کاسپین می‌طلبد.

👈به قلم طوفان واژه ها

به مناسبت سالروزجدایی بحرین ازایران

گلابی پلاستیکی!!!

طبق معمول آتیشش تندبود.چشم غره ای به من رفت ولب ولوچه اش روجمع کردوشروع کردن به در و بیراه گفتن به همه! گفت:گندزدن به این مملکت.یکی نیست بگه اگربلدنیستیدمملکت داری کنیدجمع کنید بساطتون رو.تاکی می خواییدخون مردم روتوشیشه کنید.کار روبجایی رسوندن که مردم قدرت خرید یه نون ندارن،چه برسه گوشت ومرغ.حسرت همه چی رو روی دل مردم گذاشتن.همه شون دزدن.دزدهم پرورش میدن.الان ۴۰ساله فقط دارن غارت می کنن…

سرم پایین بود.ازحرفهاش خسته شده بودم. داشتم به این فکرمی کردم که آدم چقدر می تونه پرو باشه. روزی که می گفتیم:چشمتون روبازکنیدببینین به کی رای می دید.می گفتن:شماسرتون درنمیره. این یارو حقوق دانه.تیم اقتصادیش حرف نداره. مثل قبلی نیست که گندزد تواقتصادمملکت.روابط بین الملل حالیشه. این بیاد نون مردم توروغنه. شماچی می فهمین ارتباط باکشورهای دیگه یعنی چی؟چقدر این ارتباط باعث ایجادشغل می شه…

الان که چندسالی ازبه قدرت رسیدن فردمنتخبشون گذشته. اوضاع که بهترنشده هیچ،برگشتیم به دوران ناصرالدین شاه😑 گازاین مملکت روبه یک بهانه مجانی میدن .برقش روبه یه بهانه دیگه بعد مردم که می خوان استفاده کنن،باید چندبرابرپول بدن😣 امیدبه کدخدا داشتن کلی امتیازدادن آخرشم هیچی. ازدرخت برجام فقط گلابی پلاستیکی نصیب این ملت شد. هیچ کدوم ازگلابی هاقابل خوردن نبودتامشکل آب خوردن مردم حل بشه… کلی وعده اشتغال وعده وعده…آخرشم که کدخدارفت..شرکت هایی که به قول خودشون اومده بودن ایجاداشتغال کنن اونهام رفتن. وچقدرسرمایه که ازاین بی تدبیری هدر رفت…

رشته افکارم بایک جمله آخرش پاره شد.گفت:اونم اون بالانشسته هیچ کاری نمی کنه… 

دیگه تحملم تمام شد.وقاحت تاکجا؟تاقبلامقصردولت قبل بود.حالاهرمشکلی پیش میادمقصررهبریه؟ سعی کردم به اعصابم مسلط باشم. بااینکه توهین به رهبری خط قرمزم بود.امابایدیه بحث منطقی می کردم.شاید ازخواب خرگوشی بیدارمی شد.

گفتم: هی روزگار اف برتو،آدمی چقدرفراموش کارمی تونه باشه.نتیجه کارخودش روحاضرنیست بپذیره. بازهم دنبال مقصرمی گرده.چقدراین اوضاع منویاد مظلومیت مولاعلی(علیه السلام)میندازه. اون موقع که جماعت دنیاطلب بزور صلح بامعاویه رودرجنگ صفین به امام قالب کردن.حتی نماینده امام که مالک اشتر بود روقبول نداشتن یه آدم ساده لوح رونماینده کردن. که فریب خورد.بعدکه عمروعاص حیله کرد و معاویه روخلیفه اعلام کرد.دیدن معاویه کسی نیست که به وعده هاش عمل کنه.اون همه وعده کشک. دوباره اومدن سراغ امام وبرعلیه ایشون شعاردادن وگفتن علی (علیه السلام)نبایدقبول می کرد.اوهم به اندازه ماخطاکرده بایدتوبه کنه وبعدماجرای خوارج پیش اومد…ای کاش ازتاریخ درس بگیریم. ونتیجه اشتباهاتمون روبپذیریم.معاویه ازجهل سیاسی مردم زمانش استفاده کرد. ومولا تازمانیکه مردم به بینش کافی نرسیده بودندکاری نتونست انجام بده.امام که معصوم بودبخاطرجهل مردمش خیلی وقت هاوادار می شدسکوت کنه. چه برسه به الان! از رهبر انتظار داری شق القمرکنه؟ وظایف وحدود اختیارات رهبر رودرقانون اساسی خوندی؟ 

بذاربرات یه مثال بزنم.یه کشتی رودرنظربگیر.که توی طوفان گیرمی کنه.هرچی ناخدامیگه مااگرمتحد باشیم می تونیم این طوفان روپشت سربذاریم.کافیه هرکس درهرمنصبی هست کارش رودرست انجام بده. اما مسئولین کشتی هرکدوم سازخودشون روکوک می کنن.هرکدوم میرن یه طرف کشتی می شینن وبجای اینکه به مشکلات وبحران هایی که بخاطرطوفان به بدنه کشتی واردشده رسیدگی کنند.هرکدوم تیشه برمیدارن وبه بدن کشتی می کوبن بلکه ازاون برای خودشون قایقی درست کنندوخودشون رونجات بدن.مردم عادی هم فکرمی کننداگرقایق ساخته بشه اونهاروهم نجات میدن.بنابراین شروع به تشویق می کنن وکف وسوت می زنن.انقدرصدا بالامیره که دیگه کسی صدای ناخدا رونمی شنوه.هرکس مشغول کار خودش وجناح خودشه. عاقبت همه باهم غرق می شن وهیچ چیزبراشون باقی نمی مونه.

مشکلات هست.منکرنیستیم. اما این مشکلات فقط مختص ایران نیست خیلی ازکشورهای اروپایی که تحریم هم نبودن ودوست آمریکاهستن مشکلات اقتصادی دارن.توصیه می کنم این مقاله روبخونی👇

🔰بزن رومتن🔰

بنابراین مشکل اساسی ماتحریم نیست.ما۴۰سال تحریم بودیم وباهمین حال به👈 رتبه تک رقمی درعلم نانو رسیدیم.👉

این یعنی اگرماطبق فرمایش آقابه نیروی داخلی اتکا داشته باشیم نه اینکه چشمون به کدخداباشه. قطعادر این پیچ اقتصادی به سلامت مسیر روطی می کنیم. بهترین نخبه هارودرزمینه های مختلف علمی داریم. نمونه اش هسته ای،دانشمندان مادرتلاش بودن از انرژی هسته ای تولیدآب شیرین کنن تاایران مشکلات خشک سالی وبی آبیش حل بشه.

اما افسوس که نذاشتندو اسامیشون دراختیاراجنبی قرارگرفت وهمشون پرپرشدند.امروزهم که علی برکت الله کلا هسته ای روبتن کردند.اگربازهم ورود آقانبود درباره هسته ای معلوم نبودچه بلایی سراین صنعت میارن. کاش توانتخاب هامون دقت می کردیم.کاش نتیجه انتخاب غلطمون روکه دامن خیلی هاروگرفته قبول می کردیم.وبجای اینهمه سنگ اندازی لااقل قدمی برمی داشتیم تااین بحران هم رفع بشه. نه اینکه فقط به فکرجیب خودمون باشیم مثل اهل کشتی هرکسی سعی کنه ازبدنه کشتی برای خودش قایقی بسازه…

اگرکشتی غرق بشه طوفان به قایق هارحم نمی کنه. همانطورکه معاویه به وعده هاش عمل نکرد. همونطور که خوراج روسیاه تاریخ شدن… نکنه آیندگان ماروبه خاطراین همه جهل سیاسی شماتت کنند.نکنه روزی برسه که رومون نشه توچشم امام زمان (عج) نگاه کنیم اونهم بخاطراینکه سفیرش روتنهاگذاشتیم. نکنه عاقبتمون مثل مردم کوفه بشه.

این روزها این دعاروزیادبخونیم: 

یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک .ای خدا، ای بخشنده، ای بخشایشگر، ای کسی که قلبها را دگرگون می سازی! قلب مرا بر دینت پایدار فرما . 

بحارالانوار، ج 92، ص 326 

باردیگرآب شرمنده عباس شد...

هرگاه نگاه آدمی به آب میفتد،ناخودآگاه برگی در ذهنش ورق می خوردوکربلاراتداعی می کند. کربلا،از اسمش هم بلامی بارد!!!

شمردل خوش ازآنکه بتواندازطریق به راه آوردن عباس (علیه السلام)ازامام حسین(علیه السلام)امتیازی بگیرد وایشان رابه بیعت وادارکند.امان نامه می آورد.و عباس مقتدرانه پای ولایت می ایستد،ودست ردبه سینه آن ملعون می زند. ونتیجه اش می شودکه عباس(علیه السلام)رابه شهادت می رسانندتا…

آب شرمنده عباس(علیه السلام) است،وعباس (علیه السلام) شرمنده کودکان حرم!!!

واکنون که مدتهاازآن واقعه می گذرد.نه تنهاتاریخ تکرارمی شودبلکه بشریت هم بارهابا آن واقعه امتحان پس داده اند!!!

شمر،شمراست.چه درلباس عرب مسلمان چه درلباس یک یهودی اسرائیلی!!! آن روزعباس(علیه السلام)را دوره کردندتاجلویش رابگیرندودرزمان ما هم، همچنین!!!

وعباس،عباس است.هرکجاعباس باشد،ولایت مداری درآن موج می زند.

می خواهم برایتان ازعباس های زمانه مان بگویم که دشمن ازغفلتمان سوءاستفاده کرد وآنهاراازماگرفت. عباس هایی که وقتی متوجه شدندایران، باخطر کمبود آب مواجه است.تمام تلاششان راکردندتا آب شیرین تولیدکنندآنهم ازصنعت هسته ای!!!

می دانم که ازشنیدنش هم تعجب کرده اید.حق هم دارید.کسی تابه حال ازاین زاویه برایمان حرفی نزده بود.نگفتندکه می شودازهسته ای آب شیرین هم تولیدکرد.وازمعضل خشکسالی جلوگیری نمود!!!

به راستی چرانگفتند؟!!! اصلاچراآمارعباس هایمان در دست شمرزمانه قرارگرفت وآنهاشناسایی شدندوبعد شاهدپرپرشدنشان بودیم؟!!!اصلاچراغربی ها باداشتن انرژی هسته ای ما مشکل داشتندودارند؟!!!

بگذاریدجواب راازبان شخصی  که خودازنزدیک شاهد ماجرابوده برایتان بگویم.

🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫

《به عنوان شخصی که در چندین دانشگاه بزرگ آمریکا و اروپا فعالیت داشته و امروز هم در یکی از مراکز بزرگ علمی اروپا مشغول به تحقیق و تدریس هستم، تصمیم گرفتم که در این یادداشت، از آرزوهای غرب که مایلم آن را “نهال خشک‌سالی” بنامم، سخن گفته و جهت تنویر افکار عمومی، پرده از این واقعیت بردارم که چرا غرب با یک عملیات تأخیری به دنبال آن است تا فعالیت‌های صنعتی هسته‌ای را محدود کنیم، و اینکه این امر چگونه می‌تواند کشور را تا عمق خشک‌ سالی پیش ببرد؟

در طول دو سال گذشته، پس از توافق ژنو، من به طور پیوسته درحالی که در بین مراکز مختلف علمی اروپایی و آمریکایی در رفت و آمد بودم و اوقات فراغت را در خیابان‌های دو سه کشور قدم زده و به دنبال جواب سوال‌های فوق می­‌گشتم، سرانجام سرنخی که من را به پاسخ این جواب‌ها هدایت کرد، در یک میوه فروشی پیدا کردم!

با گشت و گذار کوتاهی در فروشگاه‌های مواد غذایی اروپا، به دفعات زیاد می‌توان محصولاتی را دید که روی بسته‌بندی آنها، کشور تولید کننده را اسرائیل درج کرده است. اما سوالی که من را به جواب‌های دیگر هدایت کرد این بود که چطور ممکن است که در محدوده جغرافیایی‌ای که در عرف کشورهای غربی به عنوان اسرائیل شناخته می­‌شود و از لحاظ مساحت، حدود بیست هزار کیلومتر مربع یعنی تقریبا به اندازه استان زنجان در ایران می­‌باشد، حدود ده میلیون نفر( همراه با فلسطینیان کرانه باختری رود اردن) زندگی می‌­کنند در حالی که هم برای مصرف خوراک این مردم، محصولات کشاورزی تولید می­‌کنند و فراتر از آن، مازاد آن را به کشورهای دیگر می‌فروشند و درآمد کسب می‌کنند؟

باید توجه داشت که بیش از شصت درصد از مساحت سرزمین‌های اشغالی بیابانی و نیمه بیابانی است و اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند این است که با وجود اینکه حتی یک رودخانه بزرگ هم در این کشور وجود ندارد، پس مشکل آب شرب و کشاورزی در رژیم صهیونیستی را چگونه حل کرده‌اند؟ چطور با وجود این همه بیابان و خشک‌سالی مفرط در خاورمیانه، محصولاتی با این کیفیت که همگی محصولاتی هستند که به آب فراوان نیاز دارند، تولید کرده و به سایر نقاط دنیا صادر می‌کنند؟

مسئله زمانی جالب‌تر و گیج‌کننده می­‌شود که توجه کنیم این رژیم تا پنجاه سال پیش برای تضمین تامین آب شرب خودش،سرزمین‌های جنوب لبنان و بلندی‌ های جولان سوریه را اشغال کرد تا به سرشاخه‌های دو رودخانه فصلی تسلط کامل داشته باشد! اما امروزه با کمال تعجب شاهد آن هستیم که آنها در صحرای بی‌آب و علف نقب در قلب سرزمین‌های اشغالی، در بر بیابان، واحدهای پرورش ماهی احداث کرده‌­اند و طبق آمار شرکت‌های فعال در این زمینه، سود بسیاری هم از فروش محصولات شیلات خود برای مصرف داخلی، و صادرات مازاد آن به سایر کشورهای دنیا کسب می‌کنند!با اندکی جستجو در منابع مختلف، متوجه شدم که اسرائیل یکی ازبزرگترین نیروگاه‌های هسته‌ای آب شیرین‌کن دنیا را در کنار دریای مدیترانه درمنطقه­ سورک (Sorek) احداث کرده است که ظرفیت شیرین‌ سازی 624 هزار متر مکعب آب در روز را دارد (هر متر مکعب هزار لیتر آب است) که معادل با حدود 230 میلیون مترمکعب در سال می‌­باشد (طرح اولیه برای 150 میلیون متر مکعب آب برنامه‌ریزی شده بود که در طرح نهایی به 230 میلیون متر مکعب ارتقا پیدا کرد).

👈تاسیسات آب‌شیرین‌کن سورِک در 15 کیلومتری جنوب تل‌آویو در اکتبر سال 2013 عملیاتی شد وروزانه توانایی املاح‌زدایی 624 هزار متر معکب آب دریا را داراست که بزرگترین نیروگاه املاح‌زدایی در کل دنیا محسوب می‌شود. ساخت این نیروگاه از ژانویه 2011 آغاز و با هزینه 400 میلیون دلار معادل 1200 میلیارد تومان به اتمام رسید.👉

برای درک بیشتر موضوع ابتدا باید بفهمیم که 230 میلیون متر مکعب آب در سال یعنی چقدر؟ به عنوان مثال، سد امیرکبیر که به همراه سد لتیان، منابع اصلی تأمین آب آشامیدنی و زراعی تهران می­‌باشند را در نظر می‌گیریم که در مجموع چیزی در حدود 290 میلیون متر مکعب آب (برابر با 290 میلیارد لیتر) در پشت مخازن خود دارند که تازه از این مقدار آب،در طول سال حداکثر تا 65% از ظرفیت آنها مصرف می‌­شود. به عبارتی، بخش اعظم آب استان تهران و استان البرز با جمعیتی در حدود 15 میلیون نفر که عمدتاً از این دو سد تامین می‌شود، چیزی در حدود 250 میلیون مترمکعب در سال است که دقیقا برابر است با ظرفیت یکی از این نیروگاه‌های آب شیرین کن هسته‌ای! که البته با ارقام جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی هم‌ خوانی دارد و نشان می‌دهد که یک نیروگاه آب‌ شیرین‌کن از این نوع می‌تواند (در بدترین حالت) برای مصرف حداقل ده میلیون نفر آب آشامیدنی و زراعی کافی تولید کند! به طور خلاصه رژیم صهیونیستی از روش آب‌شیرین‌سازی، بیش از نیمی از آب مورد نیاز بخش‌های صنعتی و کشاورزی و آشامیدنی خود را به دست می‌آورد و این در حالی است که در یکی از خشک‌ترین مناطق دنیا واقع شده است. 

با توجه به بحران آب در کشور و خشک‌سالی روزافزون که ناشی از تغییرات اقلیمی منشعب از اثرات گلخانه‌ای می‌­باشد، نیاز آب کشور روز به روز بیشتر شده است. هم اکنون مناطق وسیعی از کشور با پدیده بیابان‌زایی که بخشی از آن حاصل حرکت شن‌های روان وبادهای تند می‌باشد، دست به گریبان هستندوقسمت عمده‌ای از گرد و غباری که در ده سال اخیر هر تابستان و زمستان در مناطق غربی و جنوبی کشور مجال نفس کشیدن را از هموطنان‌مان گرفته است، ناشی از همین پدیده و خشکیِ خاک می‌باشد. در حالی که ما در ایران با داشتن منابع بی‌نظیر، تنها و تنها به خاطر سوءمدیریت، فرصت‌ها را از دست می‌دهیم، این رژیم با مساحت بسیار کوچک، در حال برنامه‌ریزی برای استقرار جمعیتی بیش از 20 میلیون نفر می‌باشد و از یهودیان سراسر جهان هر ساله دعوت می‌کند که به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کنند و برای این کار، زیرساخت‌های لازم را نیز فراهم آورده است.》دکتر زین‌العابدین اسماعیلی‌زاده(طرحی هم دارندپیرامون رفع معضل خشکسالی وگردوغبار به این آدرس مراجعه کنید.http://l1l.ir/56dl👉

حال فکرمی کنم بدنباشدتوجه شمارابه عکس زیر جلب کنم👇

 👹وقتی #شمر_زمان.. ادعای سقا بودن میکند.. 👹

 نخست وزیررژیم #صهیونیستی درحالی خودراناجی مردم ایران می داندودانش خودرابه رخ ایرانیان می کشد که خود با تصاحب #رودخانه ها و سرچشمه ها، آلوده کردن سفره های #آب زیرزمینی #غزه و کرانه باختری با فاضلاب، مواد شیمیایی و حتی آلوده کردن آب دریا، میلیونها #فلسطینی را از آب این نعمت طبیعی محروم کرده است.

این در حالی است که طی یک سال گذشته، نقش جاسوسان #زیستی #اسرائیل (مثل کاووس #سید امامی ) در ایجاد #خشکسالی عمدی در ایران و نابودی پوشش گیاهی و کشاورزی و دامپروری ایران برای ایجاد وابستگی و #بردگی_غذایی ایران محرز شده است.

بعدنیست این فیلم راکه بخشی از مستند «بانوی گل سرخ» همایون صنعتی زاده بنیانگذار انتشارات علمی و فرهنگی از نقش اسرائیل در نابودی منابع زیرزمینی آب ایران می گوید،ببینید.👇👇👇

اینکه شمرباشی وبعدازاینکه امان نامه ات توسط عباس های ایرانی ردشد، توسط سربازان پابه رکابت عباس ودست آوردش را زمین بزنی وبعدپُز علم و دانشت رابدهی نوبراست.

به راستی بین افکارضدهسته ای بعدازدست آورد هسته ای،ومسکوت ماندن چرایی لورفتن اسامی شهدای هسته ای،وجریان خشکسالی ایران،وبتن ریختن دست آوردی که به پایش خون داده شده، وجاسوسان محیط زیست،برجام چه رابطه تنگاتنگی وجوددارد.؟!!!

پیشنهادمی کنم یک باردیگرمطلب رابخوانیدتاعمق فاجعه دستتان بیاید…

بابرجام هسته ای کاربه جایی رسیدکه نه تنهاچرخ زندگی مردم نچرخیدبلکه به زودترخشک شدن آب ها ومنابع زیرزمینی ایران هم دامن زده شد. هم اکنون هم اگربخواهندمی توانندمشکلات گردوغباروبی آبی ملت راحل کنند…البته اگربخواهندوکدخدااجازه بدهد!!!

مواظب باشیم این باربابرجام موشکی ماراشرمنده تهرانی مقدم هانکند.شرمندگی احمدی روشن هاکه برای نجات ایران ازخشک سالی پرپرشدند،به پیشانی تاریخ کافی است.

#نه_به_برجام_موشکی

#نه_به_پالرموا

#هسته_ای_تا_۱۹۰_هزار_سو_از_همین_فردا_راه_بیفتد

1 3