موضوع: "دوران مزاجی"

معاویه زمان وابزارنفوذش

✍#تولیدی

​هرچه بیشتر دراین وادی قدم برمیداری بیشتر غرق می شوی!!!ابتداتنهاابزاری برای سرگرم شدنت بود اماکم کم بخشی اززندگیت شد.آن راباخودهمه جامی بری حتی دررختخوابت!!! ساعت هابه آن چشم می دوزی وتمام خبرها یش رامی خوانی!!!بخشی رالایک می کنی و بخشی رافوروارد.وبرای بعضی هم کامنت می گذاری.وآخرهم بافکروخیالهایی ازهمان بخواب می روی!!!

تابه حال فکرکرده ای که چندساعت ازعمرت رادرگیرآن هستی؟!!!دلت برای خودت تنگ نشده؟!!خیلی وقت است باخودت خلوت نکرده ای؟!! اصلابه فکربرنامه غذایی ات هستی؟!!چه می خوری؟!!مبادابیمارشوی؟!!!

به فکرروحت چه؟!!اوهم غذامی خواهدنگوکه باهمان ابزارسرگرمی روحت راهم تغذیه می کنی!!!هیچ می دانی قدرت رسانه چیست؟!! هیچ می دانی رسانه می تواندافکارمخاطبش رابخواندوتحلیل کندوشرایط را طوری فراهم کندکه اوهرچه رسانه می گویدباورکند؟!!!

این ابزارسرگرمی که دردست داری خودیک رسانه است.وبه نیت القای افکارانقدر راحت دردسترست قرارگرفته!!!

تاحالاباخودفکرکرده ای چراکسی تکنیک ساخت این ابزاررابه رایگان دراختیارمانمیگذارد؟!! چرادراوج زمانیکه مابه داروبرای درمان بیماران سرطانی نیازداشتیم ازواردات داروجلوگیری کردن به بهانه تحریم!!! اماساعت هافیلم هاواخبارسرگرم کننده برایمان پخش می کنند آنهم به زبان فارسی؟!!!

چرایه مقاله علمی حساس مثل هسته ای رابخواهی دراینترنت پیداکنی یافت نمی شودمگرچندمقاله پیش وپاافتاده!! اماانواع آموزش های جنسی وفیلم های غیراخلاقی رابه راحتی دراختیارماوفرزندان ما میگذارند!

این روزهابه برکت اینستاگرام وتلگرام که اصلانیازی به جستجودرگوگل هم نیست خودبه تنهایی یکه تازی هستن دراین امر!!!

واقعاجریان چیست؟!!آیامی توان این رفتارها رابه پای حس انسان دوستی وایران دوستی شان گذاشت؟!!

نظرت چیست کمی به عقب ترسفرکنیم!!!دراین ایام شهادت امام علی(علیه السلام) موافقی کمی درتاریخ زمان ایشان قدم بزنیم؟!!!

گوش کن صدای مردمی راکه حرف ازکفرمولامی زنند می شنوی؟!!!تعجب کردی!!!لابدباخودت می گویی جماعت دیوانه اند.به اول مردمسلمان  انگ کفرمی زنند.به کسی که قرآن ازهرگونه آلودگی اوواهل بیتش رامبراکرده!!!

می خواهی بدانی جریان چیست؟!!! پس خوب گوش کن.

معاویه#توییتر#تلگرام وخیلی ازاین ابزارهارا نداشت، اما با جنگ روانیِ عمروعاص وبازوهای رسانه ایش مثل شعرا،خطباوآخوندهای درباری  کاری کرد که اهل شام وقتی خبر #شهادت_علی در محراب عبادت را شنیدند، میگفتند: مگر علی #نماز هم میخواند!؟

بله معاویه بااستفاده ازجهل مردم،وباتهدیدوتطمیع نسلی را با #دروغ و بغضِ علی(علیه السلام) تربیت کرد، همانهایی که پس از عاشورا با ورود کاروان خاندان حسین(علیه السلام) به شهر شام فرزندان علی(علیه السلام) را کافر و خارجی می خواندند.

قدرت رسانه، آن هم رسانه ای که در خدمت معاویه وعمروعاص ها باشد وازیهودی زادگان حمایت کند،از صدها لشکر بیشتر است.

می دانی امام علی (علیه السلام)خطاب به این جماعت درخطبه ۹۶نهج البلاغه چه میفرمایند؟《در نهان و آشکارا دعوتتان کردم ،پاسخم ندادید ، اندرزتان دادم نپذیرفتید . حاضرانى هستید به مثابه غایبان… سخنان حکمت‏ آمیز بر شما خواندم از آن رمیدید . به اندرزهاى نیکو پندتان دادم هر یک از سویى پراکنده شدید . شما را به جهاد با تبهکاران فرا میخوانم ، هنوز سخنم به پایان نرسیده ، می بینم هرکس که به سویى رفته است ، آن سان که قوم « سبا » پراکنده شدند . به جایگاههاى خود باز می‏گردید و یکدیگر را به اندرزهاى خود می‏فریبید . هر بامداد شما را همانند چوب کجى راست می‏کنم و شب هنگام خمیده چون پشت کمان نزد من باز میگردید . راست کننده به ستوه آمده و ، کار بر آنچه راست میکند دشوار گردیده .اى کسانى که به تن حاضرید و به خرد غایب ، هر یک از شما را عقیدتى دیگر است . فرمانروایانتان گرفتار شمایند . فرمانرواى شما ، خدا را اطاعت میکند و شما نافرمانیش می ‏نمایید و فرمانرواى آنان خدا را نافرمانى می‏کند و ایشان سر بر خط فرمانش دارند . دلم میخواهد معاویه با من معاملتى کند چون صرافى که به دینار و درهم . دو تن از شما را از من بستاند و یک تن از مردان خود را به من دهد.》

آری تاریخ همچنان درحال تکراراست ودرهر ورقش درسی سنگین برای بشریت نهفته است.بازهم ردپای یهودپیداست،همانطورکه ازصدراسلام به مخالفت باپیامبرواسلام برخاستند.تاابدننگ تاریخ راباخودبه همراه دارند.چراکه ردپای شان درترور امام علی (علیه السلام)،حضرت زهرا(سلام الله علیها)وحسنین (علیهم السلام)پیداست.

امروزهم جبهه نفاق وکفرباهم متحدند!!!(اسرائیل غاصب،آمریکاوهم پیمانانشان)وباابزار هنروقلم (هرباریک روزنامه نگاریاخبرنگاربه جمع رسانه های معاویه اضافه می شوند) وباقالب کردن فضای مجازی به عنوان محیط سرگرمی ولی درحقیقت هجومی خاموش برای القای افکار،ارزش های ماراهدف قرارداده اند.

یک باربازیرسوال بردن دین اسلام،عدالت و جهادبه دینت می تازند!!! یک بارباپرداختن به روزه وفقرو دستگیری ازفقیرکه متن دین اسلام است ایجادشبهه می کنند!!!(غافلندازاینکه اسلام اگردستوربه روزه داده برای درک وضع فقرا ست. درهمان حال به افطاری واطعام فقراوایتام وبه پرداخت زکات تاکیدکرده!!! امااینان تلاش می کنندبگویندپرداخت زکات مصارف شخصی دارد!!!) یک باراصل نظام رازیرسوال می برند!!یک بارترس ازجنگ راالقا می کنند!!!یک باردم ازتوافق ومذاکره می زنند ووعده زندگی بهترسرمیدهند!!!یک بارازسونامی مسایل جنسی می گویندومی خواهندسند ننگین ۲۰۳۰را درافکارعمومی به رسمیت بشناسند!!!یک باردم ازبی نیازی سلاح می زنندومی خواهندکشورت راخلع سلاح کنن!!!

یک باربه قدرت منطقه ای کشورت می تازند!!! وهمه این هاراباهمین ابرازی که دردست دارندانجام میدهند.باتحریک احساساتت اول برقلبت وبعد بر عقلت حاکم می شوندوقدرت تحلیل راازتومی گیرند!!!وتوهرگزباورت هم نمی شودآن چه که می گویی حرف خودت نیست بلکه القاواغواهای شیاطین انسی است.

همه این هادرحالی انجام می شودکه سپاه شیطانی خودراتجهیزمی کنندبرای مقابله باسپاه اسلام. درمدارسشان زبان فارسی آموزش میدهندتاازاین طریق دربین فارسی زبانان نفوذبیشتری داشته باشندوراحت ترالقای فکروتخلیه اطلاعاتی راانجام دهندودردسترس اربابانشان بگذارند.

به معنای واقعی درجنگی نرم به سرمی بریم پس نمی شودبه این ابزارفقط به عنوان ابزارسرگرم کننده نگاهی سطحی داشت.

می پرسی راه مقابله بااین ابزارچیست؟میگویم تنهاراه همان است که آقا گفتند: ایجادشبکه ملی اطلاعات. این علم وتکنولوژی بایدابزارقدرت ماباشندبایداین فن را بیاوریم و توسط مراکز علمی کشور توسعه‌اش دهیم تامردم مادر محیطی امن وسالم ازآن نهایت استفاده راببرند؛ وگرنه دشمنان ما ازاین ابزاربر علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران اسلامی استفاده می‌کنند و کشور را دچار بحران خواهند کرد. همانطورکه طی این مدت کشورادرگیرانواع حواشی کردند.(براندازهاکه ته مانده های مجاهدین خلق وسلطنت طلب ها هستند تمام تلاششان راکردندکه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم راسیاسی وضدنظام جلودهند. یابیادبیاوراغتشاشات خیابان پاسداران راکه چندجوان مثل دسته گل پرپرشدندبخاطریاغی گری یک عده!!! یاجریان تیراندازی مجلس وحرم حضرت امام (ره). هرچندنام بردن فتنه ۸۸هم خالی ازلطف نیست.یافتنه ای که درسال۹۶ درتلاش برگزاریش بودند اماباحضور مردم وتدبیر صالحان نظام خنثی شد) 

پس اگرواقعا دنبال امنیت روانی هستیم!!اگرنمی خواهیم تاریخ شوم کوفه وجریان شهادت مولاو کسانیکه دستشان به خون مولاآغشته شدتکرارشود!!!بایدپیگیرشبکه ملی اطلاعات باشیم.تاهرچه زودتراین فناوری بومی شود.فریب مغلطه رسانه های بیگانه رانخوریم وباورداشته باشیم هرآنچه که بومی وساخته دست جوانان خودماست به نفع ماخواهدبود.نه آن نسخه که غربی هاودرراس آنهااسرائیل غاصب جنایتکاربرای مامی پیچد.

این جمله راسرلوحه افکارمان قراردهیم: هم 👊 می‌شود، هم 💪 می‌توانیم…

#آینده_از_آن_ماست💪

مطمئنااین اگهی هارا زیاد دیدیدمخصوصازمانی که دنبال کارمی گشتید...

به یک فروشنده خانم مجردباروابط عمومی بالانیازمندیم….

به یک منشی خانم باروابط عمومی بالاومسلط به کامپیوترنیازمندیم….

به یک منشی خانم جوان نیازمندیم…

به یک وزیتورخانم جوان باروابط عمومی بالانیازمندیم….

 

قطعافرویدرامی شناسیداگرنه لابداسمش راشنیده اید،راسل راچطور می شناسید؟تابه حال نظریاتشان رامطالعه کرده اید؟!!!

زیگموندفروید،روانکاواتریشی که به پدرروانکاوی غرب شهرت داردبرای چاره جویی مشکل امنیت زن،غرایزجنسی رابه گونه ای تحلیل کردکه نتیجه آن ترویج فرهنگ برهنگی بود.وی وجودهرگونه محدودیت میان زن ومردراعاملی برای تشدیدبیماری روانی قلمدادکردوراه چاره راآزادی جنسی برشمرد.

(فرویدوفرویدیسم،فیلیسین شاله،ترجمه اسحاق وکیلی،مکتبهای روان شناسی ونقدآن،دفترهمکاری حوزه ودانشگاه،انتشارات سمت،ص261-402

پس ازاوکسان دیگری مانندبرتراندراسل بااودراین طرح همنوا شدند.راسل می گوید:اگربرهنگی مدروزمی شدمسلماًمردان ازدیدن بدن برهنه ی یک زن دچارتحریک نمی شدند.

زناشویی واخلاق،برتراندراسل،ترجمه مهدی افشار،بخش هشتم،ص134

 

این نشأت گرفته شده ازهمان تمدن منحط غرب است که خیلی هاسنگش رابه سینه می زنند وقبولش دارند..

به قول شهیدمطهری ماقبول داریم ناکامی جنسی عواقب وخیمی به دنبال دارد امابرای پاسخ دادن به این نیازراهش برداشتن قیوداجتماعی نیست چون مشکل که حل نمی شود دوبرابرهم می گردد.

نتیجه برداشته شدن قیوددرباره غریزه جنسی مساویست بانابودی مفهوم واقعی عشق….عشق جای خودش رابه هرزه شدن طبیعت وبی بندوباری میدهد….اماآنچه که آقایان روانشناس غرب ازآن غفلت کردند این است که هرچه عرضه بیشترشود میل به تنوع هم افزایش پیدامی کند،پس بارنگارنگ شدن خانم هاوآزادی روابط زن ومردنه تنهاغریزه شهوت درمردهاآرام نمی گیرد بلکه تنوع طلب ترهم می شوند…

همین امرباعث شدتا«راسل درهمان کتاب زناشویی واخلاق اعتراف کند که عطش روحی درمسائل جنسی غیرازحرارت جسمی است آنچه باارضاءتسکین می یابدحرارت جسمی است نه عطش روحی.»

کتاب مسأله حجاب شهیدمطهری،ص114

 واقعاچراوقتی عرض مدت کوتاهی پی بردند عمل کردن خلاف طبیعت انسان نه تنهاباعث آرامش اونمی شود بلکه اورابه تباهی می کشاند هیچ عکس العملی جهت جبران یاجلوگیری ازفسادانجام ندادندتاجامعه شان بیش ازاین ضربه نخورد درعوض افکارمسموم خودشان رابه کشورهای دیگر منتشرکردند.؟!!!!!

انچه که درتاریخ ثبت شده (بادقت بخوانید)

انگلیس وآمریکابیش ازکشورهای دیگه مستعمره داشتندونظریه فرویددرست همزمان بودبه دوران رشدسرمایه داری دراروپاوآمریکا…موج تحول فنی واقتصادی سراسراروپارافراگرفته بودروزانه هزاران جوراب درکارخانه هاتولیدمی شدوچون پوشش ملی زنان اروپایی شبیه به لباس محلی زنان روستایی مابودوازطرفی کارخانه هابیش ازمصرف داخلی تولیدمی کردندآن همه جوراب درداخل مصرف نمی شد آنها به این نتیجه رسیدندکه باتبلبغات وفراوانی جنس های لوکس وزینتی ذائقه مردم راتغییردهند .وبه تدریج فرهنگ ملی کشورهاکهنه شدومردم مصرف کننده کالاهای جدیدشدند.(استحمار،ص88)

ویل دورانت می نویسد:آزادی زن ازعوارض انقلاب صنعتی بود….یک قرن پیش درانگلستان کارپیداکردن برای مردان دشوارگشت امااعلانیه هاازآنان خواست تازنان وکودکان خودرابه کارخانه بفرستید.(لذات فلسفه،ص158-159)

وچنین شدکه آدمخواران صنعت اروپاترجیح دادنددوکارانجام دهند:

1-موادخام راازکشورهای استعمارشده غنیمت ببرند.

2-بجای پول به آن کشورهاکالاهای مصرفی بدهند.

وازآنجاکه حجم مصرفی این  کشورها(کشورهای تحت سلطه اروپاازجمله خاورمیانه،شرق آسیا،شمال آفریقا)نتوانست حجم انبوه تولیدات راجذب کند.آنان تصمیم گرفتندمردم راچنان مصرفی سازندکه برای خریدجنس های خارجی لوکس ازهم سبقت بگیرند.البته اجرای این نقشه باموانعی روبه روشدیکی ازموانع افرادتحصیل کرده ونسل معترض کشورهابود؛نسل فریادگربین 18تا25سال که بزرگ ترین نیروی هرقوم وقوی ترین اهرم جسمی وروحی یک ملت شمرده می شود.نسلی که هم دغدغه آزادی اجتماعی وفکری داردوهم بحران جنسی…(خودآگاهی –استحمار،ص88)

چطورمی شدآنان راآرام یاتخدیرکردتاتهدیدی برای منافع سرمایه داران نباشند؟!!!!

درچنین شرایطی فردی فرویدنام درمجامع علمی سربرافراشت وفریادزد:ای همه زنان جهان به زودی لایحه آزادی شماتصویب می شود…چرابایدمردان ازنعمت رایگان طبیعت(زن)بی بهره بمانند!!!!!آیادست آفرینش زن راباآن همه زیبایی وتوانایی دراسارت خانه وپوشش آفریده است؟!!!

بااین طرح صاحبان پول وسرمایه خودرابه پیروزی نزدیک دیدندوتصمیم گرفتندهمان اندازه که برای تولیدوصدورکالاسرمایه گذاری می کنندبرای ترویج وتثبیت نظریه آزادی جنسی هم سرمایه گذاری کنند.

وبرای رسیدن به این خواسته چندموضوع راسرلوحه کارشان قراردادند:

1-ازمیان برداشتن مرزهای اخلاقی میان زن ومرد

2-محدودیت میان زن ومردراامری برخلاف توسعه اقتصادی جلوه دادن

3-کنارگذاشتن پوشش های مذهبی،ملی ومحلی

4-زمینه سازی وسیع برای اشتغال زنان درکارخانه بانام آزادی زن

وبلاخره بعدازچندسال برنامه ریزی وسرمایه گذاری بزرگترین نیروی سدراه آنها(گروه سنی 18-25)بهترین مشتری طرح های استعماری شدند.فریفته شدن جوانان به جایی رسیدکه رئیس جمهوراسبق آمریکاکندی درشکایت ازوضع جوانان آمریکامی گوید:ازهرهفت جوانی که درآمریکابه سربازی گسیل می شود6نفرشان نالایق وسست عنصرهستندوبه نظرمن علت این فلاکت افراط درشهوترانی است که استعدادهای بدنی ودرونی آنهاراکاسته است.(خوداگاهی-استحمار،ص88)

آنهابه بهانه آزادی زن ازقیدوبندهم زنان رادربندکردندوهم مردان را،نقشه ماهرانه طرح ریزی شده بودآنهامی خواستندازنیروی مردوزن درراه سیاست های خوداستفاده کنندوبرای این کارمی بایست تنوع طلبی مردهابه ده هابرابرافزایش می یافت وزنان هم بایدطوری تربیت می شدندکه کامجویی ازانهاآسان گردد.واین شدنی نبودمگرباازبین بردن هرگونه حجاب وعامل مصونیت آوربرای زن ومحدودیت زابرای مرد.

کارخانه داران انگلیسی واروپایی باترویج نظریه فرویددومنظورداشتند:

1-بی بندوباری ومصرف گرایی راگسترش دهندونسل جوان رابه راحتی به دام بیاندازندتاجلوی اعتراضشان رابگیرند.

2-به نام آزادی زن راازخانه به کارخانه بکشندوازقدرت بدنی اوبامزدکمتر سود جویند. هم حقوق کمترمی دهندوهم ازاندام وویژگی های زنانه اودرفروش وتولیداجناس بهره ببرند.

بابیرون کشیده شدن زن هاازخانه وکاردرمراکزتولیدی نظام خانواده رامتزلزل کردندوآمارطلاق وجرایم فسادفرزندان که ازسایه پدرومادرمحروم بودندافزایش یافت سیاستمداران اروپایی ابتداخواستندازشدت این بحران کم کنندولی بعددانستندکه وجوداین اوضاع آشفته ازجنبه های دیگربه نفعشان است هرزن مطلقه چون جایگاه امن خانواده راازدست داده برای تأمین زندگی پناهگاه اقتصادی نداشته وبرای کاردربیرون ازخانه احساس نیازبیشتری می کندپس باکمترین حقوق هم دم برنمی آورد.

ازطرف دیگرفروش اجناس وقتی زنی اداره کننده فروشگاه باشدبیشترخواهدشد….

طی این نیت های شوم آمیختگی وتماس زن ومردگسترش یافت وپوشش های ملی به دورافتادتاجایی که زنان درکارخانه هابایک زیرپوش مشغول کارشدندوبسیاردلخوش بودندکه به آنهااجازه دادنددوشادوش مردهادرکارخانه هافعالیت کنند.

(تأثیرانقلاب صنعتی درتباهی زن،حجاب ابوالاعلی مودوری)

ازاین سودرشرق هنوز12سال به مرگ فرویدمانده بودکه درسال1306ش/1927م امان الله خان حاکم وقت افغانستان ازسفراروپایی خودبه کشورش بازگشت وتئوری بی حجابی زنان رادرافغانستان اعلام کرد.

سال1313ش/1934م آتاتورک نیزپس ازسفربه اروپاچنین کرد.(درترکیه حجاب راممنوع ساخت)یک سال پس ازاین درایران رضاخان درپی ملاقات باآتاتورک درترکیه فرمان کشف حجاب رادرسال 1314ش/1935م (4سال قبل ازمرگ فروید)اعلام کرد.

(برای مطالعه بیشتردراین باره رجوع کنیدبه کتاب حجاب وکشف حجاب درایران.)

این طورکه درتاریخ ثبت شده بعدازنظریه فرویدوراسل که اگربرهنگی مدروزشودزنان به امنیت وآزادی دست خواهندیافت ومردان نیزآرام می شوندغربیان هم پوشش رابرای زن منع کردندبااین وجو د،زنانشان که به سلامت روانی دست نیافتندهیچ مردانشان هم آرام ترنشدند…

واین نظریه چه بلای خانمان سوزی بود….زنان به طمع دستیابی به آزادی وآرامش بیشتردردام کارخانه داران گرفتارآمدند… به قول ویل دورانت «زن راازبندگی وجان کندن درخانه رهانیدوگرفتاربندگی وجان کندن درمغازه وکارخانه کرد»(مطهری،1388، نظام حقوق زن در اسلام، ص17) زنی که می بایست باخواستگاری وتقاضای صادقانه ازاوبخواهندتارویی نشان دهدامروزدرموقعیتی قرارگرفته که بایدخودالتماس کندتاگوشه چشمی به اوتوجه شود….وجودارزنده وپرمحبتی که یک زمان هرمردی دراه تصاحب اومی بایست به بلوغ ووارستگی می رسیدامروزتبدیل به کالای کم ارزشی گردیده که دست هرهرزه بچه ای به دامن او می رسد….

اززنی که تاحدی درکاشانه خودازآرامش نسبی وارزش برخورداربودموجودی ساختندکه فقط به این خاطرموردتوجه قرارمی گیردکه به گفته نیچه«لذت دهنده به مرداست وهیچ ارزشی ندارد»

 بااستفاده ازکتاب رازیک فریب نویسنده یوسف غلامی

 

واین نیرنگ تاریخی همچنان درحال تکرارهست….

به یک فروشنده خانم مجردباروابط عمومی بالانیازمندیم….

به یک منشی خانم باروابط عمومی بالاومسلط به کامپیوترنیازمندیم….

به یک منشی خانم جوان نیازمندیم…

به یک ویزیتورخانم جوان باروابط عمومی بالانیازمندیم….

 

تاکیدبه جوان بودن داشتن روابط عمومی بالاواغلب خانم بودن ومجردبودن کمی جای تأمل داره…کجاست تساوی حقوقی که ازش صحبت شد؟!!!کجاست امنیت وآرامش جنسی وروحی که به این وعده زن روهمچون عروسک خیمه شب بازی به دست گرفتید؟!!!!کجاهستند آن همه مدعی!!!!! آیاخداتنهاهدفش ازخلقت زن همونی بودکه اونها فهمیدند؟!!!!

 

غربیهادرزمینه شناخت طبیعت زن وچگونگی برخوردباجنس زن،دچارافراط وتفریط بوده اند.اساسانگرش غربی نسبت به زن،یک نگرش مبنی برعدم برابری وعدم تعادل است.شمابه شعارهایی که درغرب داده می شودنگاه کنید،این شعارهاپوچ است وحاکی ازواقعیت نیست.

(مقام معظم رهبری،1376،زیبایی نژاد،سبحانی،1390،صص197-200) 

فرآوری:طوفان واژه ها

 

چطورگرفتارتلگرام شدیم؟!!

هواتاریک وغبارآلودبود.محیط رانمی شناختم.نفس کشیدن درآن هوابسیارسخت بود.درآن سال همه همینطوربودن،کسی محیط رانمی شناخت.انگاری صوری دمیده شدوهمه رامسخ کرد ویکی پس ازدیگری وارداین سرزمین شدند.سرزمینی ناآشنا.نه تابلویی نه راهنمایی. آداب مردمش بامافرق می کرداوایل سازگاری درآن مشکل به نظرمی رسید،اماکم کم خودراباآن سازگارکردیم.

مردمان آن سرزمین خودرادوست نامیدندوماباورکردیم آنهامی توانن دوست ماباشند.

چیزی نگذشت که ماهم جزی ازآن سرزمین شدیم.

بعضی برای فرارازتنهایی به آن پناه آورده بودند.بعضی برای اثبات خودوساختن رویاهایشان درآن سرزمین قدم گذاشتند.بعضی به جهت روشنگری وایجادتابلو ونشانه درآن سرزمین منزل گرفتند.

ومن لابه لای آنهاچکارمی کردم نمیدادم شایددنبال راهی بودم برای نجات.نجات خود یادیگران!

آنچه مسلم است ازنزدیک شاهدپرپرشدن گل های سرزمینم بودم .گلهایی که با وعده های پوشالی (تجارت روسپی) آنان راواردان آن سرزمین کردن وپس ازمدتی طراوت گل هاراگرفتندویکی پس ازدیگری ازبین رفتندیابه سرزمین های دورصادرکردن!!

واقعیتی است تلخ که درزندگی امروزمااتفاق افتاده کمترکسی است که این روزهاباآن سروکارنداشته باشد.

سرزمینی که یک روزی با نام جعلی قالب مان کردند وامروزهم بافریب مانع خروج مردم ازآن می شوند.

گروهی ازمردم چنان مسخ آن سرزمین وآداب وظواهرش شدن که دل کندن برایشان سخت است وهرسرزمینی جزآن رالعن می کنند.

جمعی دیگرکه بیشترین ضربه دراین راه رامتحمل شدن درکنج تنهایی خودخزیدندوبه زمین وزمان بی اعتمادند.

به راستی چطوربه اینجارسیدیم؟

که حضوردرسرزمینی اینطور زندگی مان راتحت شعاع قراردهد.مایی که قراراست زمینه سازحکومت منجی باشیم باحضوردرسرزمینی ناشناخته هویت خودمی بازیم ومستاصل می شویم!!!

ماباحضوردرسرزمین ناشناخته وبدون آگاهی ازعواقب آن وبعضی باحرفهای مردم فریب ونشنیدن کلام ولی زمان،کار رابه جایی رساندن که صاحبان سرزمین ناشناخته دارایی مان،هویتمان،سرزمین وآداب ورسوم ماراهدف قرارداده اند.

آیابهترنیست قبل رفتن به هرمحیطی تمامی جوانب رابسنجیم وتوشه راه مهیاکنیم وبعدعزم سفرکنیم؟

چرااجازه می دهیم بیمارشویم وبعدپی درمان باشیم؟به راستی پیش گیری امری عاقلانه نیست که هیچ کس بدان اهمیت نمی دهد؟

کجایندامثال آوینی هاکه جان راکف دست گرفتن تابه جماعت مدعی بفهمانندمفهوم سینمای انقلابی را.جماعتی مدعی که تکنولوژی غربی رادرچارچوب دین نمی پذیرندودین رادرحدآن نمی دادندوبرعکس دین راباچارچوب واصل ومعیارغربی براندازمی کنن.

حکایت حال این روزهای ماحکایت قوم بنی اسرائیل است که درغیاب موسی به گوساله پرستی روی آوردندومسخ زروسیم ووعدخ های سامری شدند.

اسم آنان راهرچه بذاری سزاواراست جزانکه بگویی روشنفکر

آنان روغنفکرانی هستن که اربابانشان ازچربی اضافی فکرشان خوراک چرب وچیلی برای هوادارانشان آماده می کنن.

کسانیکه خودرامدعی همه کس وهمه چیزمیدانندودرهمه چیزصاحب نظرند…

بی خبران مفهوم تکنولوژی رانفهمیده وبه قصدزروسیم وعافیت جیبشان دم ازدلواپسی حقوق مردم می زنن وادعای بی پرده سخن گفتن دارن…

زهی خیال باطل…

به قلم:طوفان واژه ها