موضوع: "حوالی خدا"

اوغفارالذنوب است

#تولیدی

#به_قلم_خودم

«به آنها بگو اى بندگان من که بر خودتان اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را مى بخشد که او بخشنده و مهربان است»زمر/55
💫 💫 💫 💫 💫 💫
دیگرباچه زبانی باماسخن بگوید؟
چگونه بگویدکه بدانیم اوبخشند ومهربان است حتی اگرخطاکارباشیم؟
چگونه بگویدکه ازرگ گردن به ما نزدیک تراست وازمادربه مامهربانتر 😍
دوست من درمرام خدانیست بی آبرویی!!! اومی بخشدوبی پوشاند، هرآنچه اگرغیراومی دانست. دیگرجواب سلام ما راهم نمیداد!!! 😥

عاشقانه اورابخوانیم…الهی وربی من لی غیرک
مارودرپیام رسان سروش دنبال کنید 👇 👇 👇

http://sapp.ir/tofan_vajeha

🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁

رازحال خراب

#تولیدی

#به_قلم_خودم

#راز_حال_خراب

وقتی گوشی همراهت بامشکل مواجه می شود،چکارمی کنی؟!!!آیاغیرازاین است که مستقیم به اهل فن مراجعه می کنی!!!وتعمیرکارتلفن همراهت راارجاع می دهدبه نمایندگی.
مخصوصازمانیکه لوازم یدکی اش دربازارپیدانشود!!!
آیامنطقی است به اوکه تخصص این کار راداردبگوییم توچیزی سرت نمی شود!!!بده ببرم مکانیکی سرکوچه برایم تعمیرکند؟!!!
حکایت حال خراب ودل بیمارانسان هم چنین است،دوست من!!!
بدان که وقتی حالت خراب است. نبایدجزبه درگاه خداکه وجودت ازوجوداوناشی شده مراجعه کنی!!!
درراه وصال اوبه تعمیرکاران ماهرنیازداریم که آنهاهم مارابازبه خدا وصل می کنند.اهل بیت(علیهم السلام)رامی گویم.چه خوب چم وخم حال وروزمارامی دانند.به راستی که جانشینان خدادرزمین هستند.
فکرکن دروقت نیازوحال زارخود،به کدامین سو میروی؟آیابه اندازه ای که نگران سلامت تلفن همراهت هستی به فکرروح وروان خودهم هستی؟!!!
آیانیازنداری هرازگاهی دردستگاه الهی خودراشارژکنی،تاازخطرات ونوسانات روزمره درامان بمانی؟!!!
تاکی می خواهی فریب شیاطین جن وانس رابخوری،وخام وعده های پوشالی شان شوی؟!!!
آیاوقت آن نرسیده که قلبت رابایاد خداخاشع کنی؟!! 🌀أَ لَمْ‌ یَأْنِ‌ لِلَّذِینَ‌ آمَنُوا أَنْ‌ تَخْشَعَ‌ قُلُوبُهُمْ‌ لِذِکْرِ اللَّهِ‌ (حدید/16)🌀
گوش کن خدایت توراصدامی کند!!!اوهمیشه باتوست وتورامی طلبد…به ندای قلبت گوش کن،صدایش را خواهی شنید،تونیزطالب اوباش…

رازمصیبت های احتمالی

این فایل روحتماببینید

https://www.aparat.com/v/SI1L2

✍هر زمین خوردنی را مصیبت تصور نکن؛ در بسیاری از افتادن ها خیری نهفته است

🔴چه بسا چيزي را دوست نميداريد و آن چيز براي شما نيك باشد📖بقره :216

دلم کمی خدامیخواهد...

👌عارفی را پرسیدند:
از اینجا تا خدا چه مقدار “راه” است؟

فرمود: “یک قدم”

گفتند:این یک قدم کدام است؟

فرمود: “پا بگذار روی خودت”

اعوذُ.باللهِ.مِن نَفسی

خداخواهی
یعنی ترک خودخواهی

قطارسرنوشت

قطاری سمت خدا ميرفت
🌨همه مردم سوار شدند

️وقتی به بهشت رسید
🌨همه پیاده شدند

❄️یادشان رفت
🌨مقصد خدا بود،نه بهشت

❄️هیچگاه هدف را فراموش نكنید

#طوفان_واژه_ها