کلید واژه: "همنواباابوحمزه"

شکرنعمت های خداوندگار

#تولیدی #به_قلم_خودم #همنوا_با_ابوحمزه الهی چگونه شکرنعمت های بیکرانت رابجای آورم درحالی که قاصروناتوان هستم!!! باچه رویی به درگاهت پناهنده شوم وطلب بخشش کنم درحالی که تومرا عزت بخشیدی وموردلطف ورحمتت قرار دادی ومن ناسپاس بودم وکفران نعمتت کردم!!! افسوس… بیشتر »

فراموشی قرن

#همنوا_با_ابوحمزه #پویش_بازآفرینی_محتوای_دینی #تولیدی_به_قلم_خودم زمان درگذراست.زندگی درریل خودقراردارد. فلک درمدارخودجای گرفته وهمه وهمه در خدمت ماهستندتاماچه کنیم؟!!!ماراچه شده؟چرابیادنمی آوریم چه کسی ماراسوارقطار زندگی کرده است؟ درکدامین ایستگاه می… بیشتر »