کلید واژه: "نمددوزی"

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#قسمت_سوم #تولیدی ضرب المثل شیرین وپرکاربردی داریم تحت عنوان:《باحلواحلواگفتن،دهان آدم شیرین نمی شود.》این جمله مصداق بارزتلاش وکوشش است.یعنی اینطور نیست که بادست روی دست گذاشتن وانتظاراز دیگران داشتن بتوانیم به موفقیت برسیم.😎 بایدتلاش کرد،تحقیق… بیشتر »