کلید واژه: "نشان تجاری موفق"

زنده بادکارگرایرانی

#جهیزیه_من درخانه ماهمه مرابه یک دنده بودن میشناختند ومی دانستندسرمسائلی که به آن اعتقادراسخ دارم بااحدی رو دربایستی ندارم.ازروزاول باجناب همسرمذاکرات مفصلی درباره خرید لوازم زندگی انجام داده بودم واز جانب اوخیالم راحت بودکه بامن هم عقیده است، فقط می… بیشتر »