کلید واژه: "قوه مقننه"

نقش قوه مقننه درحمایت ازتولیدملی

مجلس باید مقررات و قوانین راحتی برای تولید تصویب کند و قوه مجریه اجرا کند. قوانین مربوط به سرمایه گذاری باید کمی تعدیل شود.  برای بخش‌های عمرانی و تولیدی باید بودجه بیشتری تصویب کنند تا برای بخش‌های هزینه ای و اجرایی.  اصل ۴۴ قانون اساسی، کمی… بیشتر »