کلید واژه: "قطار"

قطارسرنوشت

قطاری سمت خدا ميرفت 🌨همه مردم سوار شدند ️وقتی به بهشت رسید 🌨همه پیاده شدند ❄️یادشان رفت 🌨مقصد خدا بود،نه بهشت ❄️هیچگاه هدف را فراموش نكنید #طوفان_واژه_ها بیشتر »
 
اربعین