کلید واژه: "فریب"

چای باطعم هل ودارچین!!

پیرمردخوش صحبتی است. زمان زیادی نیست که درجوارشان هستیم. هرازگاهی برای عرض ادب خدمتشان می رسم وباحاج خانم بحث های داغ خانومانه به  راه می اندازیم وکلی خوش میگذرانیم. یک روز حاج آقا درباره وضع فعلی مملکت حرفی زد. که باعث تعجبم شد.انتظارچنین تحلیلی… بیشتر »

هردم ازاین باغ بری می رسد...

#تولیدی ✍#به_قلم_طوفان_واژه_ها درروزگاری که افرادی ظاهربه صلاح تمام تلاش خودرا می کنندتاهمه چیزرابه نفع خودتمام کنند! وبجای انجام وظایفشان دنبال پرکردن جیب خود،وگذراندن چندصباح عمرشان درنازونعمت هستند.وتاخرخره سرشان دربیت المال است ودستشان درازدرسفره ای… بیشتر »

دست های ناپیدا...

#تولیدی #به_قلم_طوفان_واژه_ها قطعایکی ازاستراتژی هابرای پیروزی درجنگ اشراف اطلاعاتی است.درزمان های دوربرای اینکه نسبت به کشورهدف اطلاعاتی رابدست بیاورندبایدافرادی رابه آن کشورهامیفرستاند تا از ریزترین اخبارمطلع شوند. خاطرات جاسوس انگلیس - مستر همفر -… بیشتر »