کلید واژه: "سبک زندگی"

پیوندمقدس یانامقدس!!!

چه وضعشه؟انقدرهمه چی گرون شده که حتی فکر ازدواج هم تن آدم رومی لزونه!! ازیه جوون بیکار انتظار داری بره زن بگیره؟وقتی توخرج شکم خودش مونده!! نون خوراضافه بیاره!! اوه حرف کرایه خونه وپول پیش خونه وجهاز وخرج ومخارج عقدوعروسی روکه اصلا نزن! کابوس هر روز… بیشتر »

رموزماه مبارک رمضان

#قلم_خودم #فرازی_از_دعای_افتتاح هرچه باارزش است دردل خودراز ورمزهایی دارد،که خواستنی ترش می کند.جهان باتمام مخلوقات درآن،ایام وسالهاوماه هاهرکدام در درون خود رموزی دارند.وازمیان ماه هاماه رمضان هم رمزورازخودراداردوازاین امرمستثنی نیست. رمضان باتمام اصول… بیشتر »