کلید واژه: "تابلوی نقاشی"

نمایشی عمومی برفرازهوس های زودگذر....

تصویرزیباوپربهای اوبدون هیچ قدردانی ومحافظت (همچون تابلوی نقاشی پانزده میلیونی که به دست بچه های خردسال بیفتد)بدست خردسالان بی هویت تکه تکه وخط خطی می شودوازاوتنهاتصویری موهوم باقی می ماندکه دیگرهیچ سلیقه ای آن رانمی پسندد وهویتش راتمیزنمی دهد. دراین… بیشتر »