مستاجرهابخوانند!!!

#تولیدی

#به_قلم_خودم

تنهایک مستاجرمی تواندحرفهایم را متوجه شود. اگر مستاجرهستی مدتی کوتاه همراه من باش، وبرکبوتر خیال سوارشومیخواهم تورابه سرزمینی ببرم که خانه ای رویایی درآن وجوددارد. خانه ای که چندین اتاق دارد وهر اتاقش به بزرگی استادیوم ورزشی است. سالن پذیرایی اش به بزرگی دریاست.باتمامی امکانات رفاهی وتفریحی!
وتوبه محض دیدن این خانه دلت گرفتارمی شودوآرزو می کنی مال تو باشد.وازقضاصاحب خانه ازنیتت باخبر می شودوخانه رابه تومیدهد باتمام امکاناتش بدون دریافت هیچ وجهی! وتو ازاین اتفاق چه مسرور خواهی شد.دلت قنج می زدومی گویی عجب آدم خوبی است.
باورت نمی شودکه همچین اتفاقی افتاده باشد. طولی نمی کشدکه تمام زندگی وداراییت رابه آن خانه می بری.خانه رامطابق سلیقه خودت می آرایی وچقدر مسروری ازاین اتفاق! دراتاق های خانه جدیدت برای خودکسب وکاری به راه می اندازی و دراتاق های دیگر بااهل و عیال ودوستان خوش میگذرانی.حس مالکیت داری ولحظه ای تصوراینکه اینجامال تو نیست به خود راه نمی دهی.
مدتی به همین منوال می گذردتااینکه روزی صدای مستانه زن ومردی توجهت راجلب می کند.گویاجشن وسروری برپاست.کنجکاومی شوی بدانی درخانه بغلی چه خبراست.خنده هاوسروصداهاعادی نیست؛با خودت می گویی لابدچیزی مصرف کرده اند!!دررابازمی کنی تابفهمی جریان چیست؟به محض بازکردن دربا صحنه ای مواجه می شوی که زندگیت رابهم میریزد. معادلاتت قاطی می شوند. سردمی شوی نسبت به همسرت!! دلت دیگربازندگیت نیست! هرچه تلاش می کنی به زندگی برگردی بازآن صدارامی شنوی وتا چشمت رامی بندی آن صحنه برپرده چشمانت نقش می بندد.
حرفهایی شنیده می شودازاتاق دیگر خانه،که تورا نسبت به محیط زندگی ات بی تفاوت می کند.گاهی تورا تحریک به انجام کارهایی می کنندکه ازعقلانیت بدوراست.وتوگویی اختیار ازکف داده ای چراکه چشمت آنچه راکه آنهانشان میدهندمی بیندوگوشت آنچه راکه می گویندباورمی کند!!
به راستی چرااین گونه می شوی؟آیافراموش کرده ای که آن خانه؛خانه تونیست؟! به چه قیمت می خواهی آن خانه راحفظ کنی؟ چقدردیگربایدخسارت ببینی تا متوجه شوی صاحبخانه بی دلیل آنهمه امکانات را برایت مهیا نکرده است!!!
پنیرمجانی همیشه روی تله موش است! چطوریک نفر که نه تواورامی شناسی ونه اوتورا،بدون چشم داشت این همه امکانات دراختیارتوقرارخواهد داد؟!!نگاهی به زندگیت بکن؟!! کجای این ماجرا هستی! سالهاست درابرگروه هاوکانال های تلگرام منزل گرفتی و تمام زندگیت رادرآن به نمایش گذاشته ای؟ازعکس های خصوصی گرفته تافیلم هاوهویت حقیقی خود. گویی اینجامنزل شخصیت باشدو چهاردیواری اختیاری است.چراکه هر چه دلت بخواهددرآن می کنی وهرچه بگویندباورداری!!جالب است که هیچ گاه حاضرنمی شوی عکست راکه پشت نویسی کرده ای درخیابان باهر رهگذری شریک شوی.امادرکوچه پس کوچه های این خانه عکست را قاب می گیری وبرای دیگران به اشتراک میگذاری!!
دریغ ازآنکه لحظه ای فکرکنی که آن خانه،خانه تو نیست.چهاردیواری که مال تونباشددیگراختیاری نیست. هرکس که بخواهدواردآن می شود. و به خوداجازه میدهدبه خصوصی ترین لحظاتت ناخنک بزند.تاکی میخواهی اجازه ورودبه حریمت رابه دیگران بدهی؟! آیابهترنیست برای امنیت روانی خودوخانواده ات منزل راتغییر دهی؟
حتی اگرقرارباشددرپایین ترین قسمت شهرباکمترین امکانات منزل بگیری. این برایت بهترنیست؟!!
خودت انتخاب کن؟کدام رامی خواهی امنیت روانی وگرمی بنیان خانواده، رونق کسب وکاروتمام آنچه حق توست وبایدبرایت مهیاشود.
یاتشویش افکار،اضطراب واسترس، سردی بنیان خانواده،افسردگی،بی رغبت نسبت به آینده وهرآنچه صاحب خانه برایت رقم بزند!!!
انتخاب باتوست…
ولی بدان همیشه این صاحب خانه هابیشترازمنافع توبه نفع وسودی که توبرایشان داری فکرمی کنندو توتنها وسیله ای هستی برای رسیدن به اهدافشان!!!

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#تولیدی_کوچک_خود_را_راه_بندازید

دراین قسمت بایکی دیگه ازحرفه های پردرآمدی که می توانیددرمنزل به راه بندازید؛درخدمتتون هستیم.

ایده هفتم:کچه دوزی

این حرفه بخاطرتنوع بالاوزیبایی که داردجزحرفه های پردرآمدمحسوب می شود.

بعدیادگرفتن این حرفه می تونیدباالیاف کچه درزمینه های مختلف مثل تزیین لباس،تزیین کیف،ساخت زیورآلات،ساخت عروسک،ساخت تابلو و…فعالیت کنید.

به تصاویرزیرجهت ایده گرفتن توجه کنید👇👇👇

⭕تزیین کیف👇

⭕تزیین لباس👇

⭕ساخت تابلو👇

⭕ساخت جاسوئیچی👇

⭕ساخت عروسک👇

⭕ساخت زیورآلات بازیپ والیاف👇

همانطورکه ازتصاویرپیداست تنوع این کارفوق العاده زیادمی باشد.

↩امابرای شروع کاربه چقدرسرمایه نیازداریم؟⁉️

👈سرمایه موردنیازبرای اینکارحدود۱۵۰هزارت هست. آنهم برای اولین باروخریدلوازم مخصوص کاروالیاف. بعدازاین خریدشماهربارنهایت الیاف خریدکنیدوگرنه بقیه وسایل تنهایک بارتهیه می شوند.👉

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

✅لوازم موردنیازکچه دوزی👇

⭕اولین ابزار برای کار سوزن مخصوص کچه دوزی است که با سوزن های معمولی متفاوت است و بر روی خود یک سری حفره و برآمدگی هایی دارد که با ایجاد ضربه های مداوم بر روی الیاف پشمی موهری باعث فشرده شدن آن می شود.این سوزن ها بسته به سایز کاری که در دست دارید متفاوت است و دستگاه هایی نیز هستند که از چند سوزن یکجا استفاده شده که برای کارهای بزرگتر استفاده میشود و باعث بالا رفتن سرعت کار میشود که به آنها پانچ می گویند.

👈باید توجه شود که سوزن های ظریف برای کارهای ظریف بهتر عمل میکنند.👉

⭕دومین وسیله مورد نیاز الیاف های پشمی هستند که در رنگ های متفاوت در بازار موجود و میتوانید از خرازی ها تهیه کنید.

⭕سومین وسیله یک فرچه است که زیر دست قرار میدهیم تا سوزن به راحتی بتواند حرکت رفت و برگشت داشته باشد و هم چنین می توانیم از یک اسفنج فشرده استفاده کنیم.که دقیقاکارهمان فرچه رامی کند.

👈برای تزیین و بعضی ازقسمتهای لباس یابدن عروسکها نیز میتوان از پارچه های نمدی استفاده کرد که به راحتی از خرازی ها قابل تهیه هستند.👉

✅با فشرده کردن الیاف پشمی نمدی با استفاده از سوزن های مخصوص کچه دوزی می توان عروسک های مینیاتوری زیبا و طرح های اسلیمی و فانتزی زیبایی بر روی لباس و انواع پارچه ایجاد کرد.

👈ودرآخربه آب و صابون  احتیاج داریدکه باسوزن کچه برای در هم رفتن الیاف و فشرده سازیشان استفاده می شود.👉

💠💠💠💠💠💠💠💠💠

برای فروش به نسبت نوع کارمی توانیدبه صورت حضوری یامجازی بفروشید.

مثلااگردرزمینه تزیین لباس یاکیف فعالیت می کنیدمی توانیدنمونه کارهایتان رابه مغازه هایی که درکارفروش لباس وکیف هستندعرضه کنید.

همچنین می توانیددربازارچه محلی مستقیم به دست مشتری برسانید.اگرشهرمحل سکونت شماجزشهرهای توریستی باشدکه بهترین زمان برای فروش دست سازه هایتان بازارعیدوتابستان است.

درکنارفروش حضوری می توانیددرمحیط مجازی هم به فروش برسانیدازطریق عرضه کردن محصول در  فروشگاه های مجازی یاساخت کانال که درجذب مشتری وفروش موثراست. 

ادامه دارد…

چقدرزوددیرمی شود...

۷۲،شهید،مظلوم،بهشتی.اینهاواژه هایی هستندکه در ذهنم شوری بپاکرده اند.از امواج طوفانی خیال سواری می گیرند،گویابه دنبال ایجادسیل می باشند.چراکه هرچه التماسشان کردم این بارازمن بگذردکوتاه که نیامدند هیچ!!مرا واداربه جمله ساختن می کنند.باهر زبانی تلاش کردم بفهمانمشان که نوشتن بااین واژه هابرایم بسی سخت ودشواراست.بخرجشان نمی رود.

آخرچه کنم!!!چگونه ۷۲،شهید،مظلوم،بهشتی رادر کنار هم قراردهم؟!!! که هرباربانگاه کردن به آنهااشک در چشمانم حلقه می زندوقلم دردستانم میلرزد.مگرمی شوداز۷۲شهیدمظلوم بهشتی گفت ولی به کربلانرفت؟! مگرمی شودکبوترخیال رابه کربلابردومظلومیت خاندان عصمت وطهارت رادیدوسکوت کرد؟!! نامش هم می آیددلم آتش می گیرد!!!کربلا نرفته هاحال مرادرک می کنند.منم ویک دنیاآه حسرت!!! منم ویک ارباب بی کفن!!!منم و۷۲یارحقیقی!!!منم وشهیدِمظلومِ بهشتی!!! منم وجماعت خودفروخته!!!منم ومظلومیت اسلام!!!منم وسنگ وچوب خیزران!!!

آه ای قلم الهی کمرت بشکندکه دلم راسوزاندی!!! چه ازجانم می خواهی؟!!! تاجانم رانگیری دست بردار نیستی؟!! می خواهی چه چیزراثابت کنی؟!!! این واژه هارابه جانم انداختی که چه بشود؟!! می خواهی بگویی که تاریخ دست بردارنیست ودائم درحال تکراراست؟!!!

باشدتوراست می گویی!!تاریخ همچنان درحال تکرار است همانطورکه در۷تیرسال ۶۰ باردیگرهمین واژه ها قطارشدند،۷۲،شهید،مظلوم،بهشتی!!!

بازهم منم و۷۲یارحقیقی!!!منم وشهیدمظلوم بهشتی!! منم ومظلومیت اسلام!!!منم وجماعت خودفروخته منافق!!! منم ورئیس جمهور خائن!!!! منم واستقبال تخم مرغ وگوجه گندیده!!! منم وهولوکاست ایران با۱۷هزارشهیدمظلوم!!!

ای قلم دست برنمیداری چرا؟!!! تازمانیکه توهستی وطوفان به پامی کنی باواژه ها؛دیگربرای تاریخ آبرویی نمی ماند!!شایدهم مقصرتاریخ نباشد،بایددنبال مقصری دیگرباشی!! 

باکبوترخیال همراه می شوم برگی دیگرازتاریخ برپرده چشمانم نقش می بندد،معاویه رامی بینم که مضطرب است خطاب به عمروعاص می گوید:ازذوالفقارعلی (علیه السلام)برنده ترسراغ داری؟!!!عمروعاص جواب میدهد:بله،جهل مردم!!!!

وچنین می شودکه ازطریق ابزاری که دردست داشتن (زروسکه،فریب وتطمیع ونفاق و…) افکارعمومی رابه دست می گیرندوازچهره امام معصوم درنظرمردم فردی کافر می سازند!!! نشان به آن نشان که وقتی مولادر سجاده نمازموردضربت شمشیرواقع شد،وخبرشهادت امام پیچید.مردم گفتن:مگرعلی نمازمی خواند!!!

وباردیگرازجهل مردم استفاده کردند؛امام حسن(علیه السلام)راواداربه صلح کردندوامام حسین(علیه السلام)رابه قتلگاه بردند!!! وبه نام خارجی وکافربه سمتشان سنگ پرتاب کردند!!! امان ازاسارت،امان ازغریبی،امان ازمظلومیت!!!

راست می گویی قلم!!! تازمانی که جهل است،تاریخ تکرارمی شود.ووقتی تاریخ تکرارشودظالمی هست که ازجهل مردم استفاده کندبرای پرکردن جیبش؛باکمک منافقین!!! وکسانی که خطشان باظالم یکی نباشد باهرترفندی  ازمیان برداشته می شوند بازهم۷۲،شهید، مظلوم، بهشتی!!! قطارمی شوند برای قربانی شدن.

وچه رمزیست این قربانی شدن!!!قربانی جهل مردم!!!قربانی کینه خیبر!!!قربانی عدالت خواهی وبرعلیه ستمگرایستادگی کردن!!! قربانی نفاق ودوریی!!! وامان ازاین نفاق که چهره حق برمردم مشتبه می شود.     آن روزها، آن رئيس جمهور روسياه با جذاب ترين ابزار تبليغاتي غنيمت آورده از فرنگ، بهشتي و ياران صادقش را در چشم مردمان مغضوب كرده بود؛ چهره مردمي ترين روحاني خدمتگزار را كه همه وجودش وقف خدمت مفيد و مدبّرانه به مردم بود!!! آري، جز به بهاي شهادت عظيم او و يارانش محال بود پرده سياه تزوير از چهره نفاق دريده شود. 

ووقتی مظلومیتشان عیان شد،مردم به خودشان می آیند.مانندجماعتی که بعدازواقعه کربلاجزتوابین بودند. کسانی هم که درزمان بزرگ مردی ازبهشت اورا نشناختندوتحت سمپاشی دشمنان بودندو بعداز شهادتش پی به مظلومیت او بردندبرسرمزارش رفتندوطلب بخشش کردند!!! وچقدر زوددیرمی شود…

ای قلم حال که مراتااینجاباخودآوردی،وتلاطم واژه هارا متحمل شدی بگذارکلام آخر آن مردبهشتی رابرایت به یادگاربگذارم:ما بار دیگر نباید اجازه دهیم،استعمارگران برای ما مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند، انتخاب شوند. این کلمات که از لبان حقگوی ایشان بیرون تراوید؛ ناگهان همه چیزتاریک شد…

این جمله کافی است تااین مردبه جهانیان شناسانده شود.مردی آزاده وعدالت خواه که آزادگی راازمکتب اربابمان آموخته بود.باشدکه آنانکه درمنصب اونشسته اندمنش اوراسرلوحه کارخودقراردهند؟!! وهمچون اوکه دلیرانه برصف استکبارواستعمارگران می تازید برآن روباه صفتان بتازندوطالب خونبهای ۱۷هزارشهید مظلوم این مملکت باشند. روباه صفتانی که هربار لفظ تروریست رابرعلیه نظام جمهوری اسلامی بکارمی برند وبه همین بهانه انواع تحریم های ظالمانه رادرحق مردم ایران تصویب می کنندوازطریق رسانه هایشان سعی دارندخودرادوست مردم جلوه دهندومردم رانسبت به نظام بدبین کنندبایدپاسخگوباشندچرا سازمان مجاهدین خلق راکه ۱۷هزارانسان بیگناه رابه شهادت رسانده دردامن خودپناه داده اند؟ سازمانی که ابتدادرلیست تروریست هابوداماناگهان عنوان تروریست را اراوبرمی دارندومی شودحامی حقوق بشر!!!

چه رازی دراین ارتباط نهفته است؟!! کسانیکه جلادان راپناه می دهندوتمام تلاششان رامی کنندکه جلاد۶۰را درسال ۹۶و۹۷ پاک کنند(جای جلادوشهیدراعوض می کنند).

دریک دوره به کمک این سگ دست آموزطرح ترور شهدای هسته ای ماراکشیدندامروزدست دوستی به سوی مادرازمی کنند،وخواستارمراوده اقتصادی باما هستند!!! 

ای قلم توبگوماجراچیست؟!! آیادوباره ماجرای جهل وفریب مردم است؟!! آیاقراراست تاریخ مجدد تکرار شود؟!! ای کاش آنانکه درجایگاه بهشتی نشسته اندبدانندکه منش اوضدلیبرالی بود!!!منش او تمام قدضداستعماری بود!!! ای کاش فقط به نام بهشتی بسنده نکندوخط ومشی اورا بشناسند…

به قلم طوفان

اینترنت ارزان باسرعت بالا

می دانم وقتی چشمتان به این تیترمی خوردباخودمی گوییدمگرمی شود؟!!یابه قول نقی معمولی:《مگه می شه ؟!!مگه داریم؟!!》🤣

بایدمحضرمبارکتان عرض کنم هم می شودوهم داریم  ولی اجراکننده متعهدنداریم.😎

ای کاش مجریان طرح که همیشه دنبال اجرای انواع طرح هاوالگوهای غربی واروپایی درداخل کشور هستند، وتقلیدبی چون وچرارا،مایه پیشرفت می دانند.قدری در این امر (ایجادشبکه ملی اینترنت) ازکشورهای دیگر الگومیگرفتند. بماندکه خیلی ازاین کشورها ازطرح ایران استفاده کردند،اماجماعت مجری درداخل، حاضربه عملی شدنش نیستند!!!!

شایدشماهم جزکسانی باشیدکه هیچ ازشبکه ملی اطلاعات نمی دانند؟!!!

👈پس پیشنهادمی کنم بالمس این پیوندآن را بخوانید👉

⚠️اماببینیدچه کشورهایی دارای شبکه ملی اینترنت هستندوچرا؟!!!⚠️👉لمس کنید

 پس از افشاگر‌ی های اسنودن در خصوص جاسوسی اطلاعات در امریکا، بسیاری از کشورها از جمع‌آوری اطلاعاتشان در امریکا احساس خطر کرده‌اند. اظهارات اخیر رئیس جمهور برزیل که چندی پیش در این رابطه در رسانه‌ها منتشر شد، قابل تامل است. رئیس جمهور برزیل پس از این اتفاق گفته بود که باید یک شبکه کاملا بومی برای خودمان ایجاد کنیم. وی حتی معتقد بود داشتن دیتاسنتر (مرکز داده) برای خود کافی نیست و حتی باید راهی برای استفاده نکردن از تجهیزات سوئیچ و روتر سیسکو نیز پیدا کنیم.سیسکو یک تولید کننده بزرگ تجهیزات شبکه در آمریکا است.

 ⭕آیااین واکنش غیرازاین است که درجنگ اطلاعاتی به سرمی بریم؟وپیروزمیدان کسی است که اطلاعات بیشتری ازکشورهدف داشته باشد؟!! تنهارابرای جلوگیری ازنشراطلاعات ایجادزیرساخت های بومی است؟!!⭕

به دلیل چنین اتفاق‌هایی کارشناسان بر این باورند که مدل ایجاد شبکه داخلی در کشور (چیزی شبیه شبکه ملی اطلاعات ایران) در دنیا در حال جا افتادن است. هم‌اکنون نیز کشورهای متعددی در موضوع حاکمیت اطلاعات در امریکا بحث دارند و می‌پرسندچرا مدیریت شبکه جهانی اینترنت باید در اختیار فقط یک کشور باشد و همه از آن شبکه تبعیت کنند؟

همچنین اطلاعات در دنیا به سمت رایانش ابری حرکت می‌کند و بر این اساس کشورها استراتژی یارانش ابری مخصوص به خود را تعریف کردند.

رایانش ابری نوعی از دسترسی به اطلاعات است که بدون نرم‌افزار خاص و وابستگی به سخت‌‌افزار، دسترسی به اطلاعات را در هر زمان از طریق شبکه میسر می‌کند.

 ⭕جهت آشنایی بیشتربایارانش ابری، این پیوندرا بخوانید👉

از سوی دیگر دنیا در حال حرکت به سمت استفاده از IPV6 (آدرس‌های اینترنتی نسخه شش) است. IPV6، تعریف IP (آدرس اینترنتی) داخلی و ایجاد شبکه داخلی براساس IP داخلی را بسیار آسان کرده است. دسترسی به اطلاعات براساس یارانش ابری و شبکه داخلی براساس IPهای داخلی دقیقا همان کاری است که در شبکه ملی اطلاعات ایران در حال انجام است. 

شبکه ای که قرار بود طی 3 سال به بهره برداری برسد اما این مساله همچنان در دستور کار دولت قرار داشت تا اینکه در سال 1389 با توجه به الزامات چشم انداز 20 ساله موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی مطرح شد.

شبکه ای که اهداف آن دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند 20 مگابایت بر ثانیه، اتصال 60 درصد خانواده ها و تمام کسب و کارها به شبکه تا پایان برنامه پنجم و ارائه الکترونیکی صددرصد خدمات دولت به دولت بود.

اکنون بعد از گذشت 11 سال از شروع ماجرای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، نه هنوز سرعت اینترنت به آنچه که مورد انتظار کاربران است رسیده و نه خیلی خدماتی که قرار بود با این شبکه در اختیار کاربران قرار گیرد ارائه شده است.

برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به ایجاد شبکه ملی اطلاعات کرده است. در ماده 46 برنامه پنجم توسعه، این وزارت‌خانه مکلف شده است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام مناسب صورت داده و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت را فراهم نماید.

باسوءتغذیه رشدمحال است

کلافه وخسته ازحرفهای تکراری به کنج اتاقش پناه می برد.درحالی که زانوهایش رابغل گرفته وسرش راروی زانوهایش گذاشته،درافکارش غرق می شود.باخودمی گوید:مگه من ازبقیه چی کم دارم؟چراکسی منودرک نمی کنه؟!!چراکسی استعدادهای منونمی بینه!!!چراباورم نمی کنن!!! 

سرش رابالامی آورددرحالی که به پهنای صورت اشک می ریزد؛روبه آسمان می کند.خدایاخودت گشایشی کن ،من یکی خسته شدم ازاین وضعیت. هیچ کس نیست حرف منوبفهمه؟!!! اگه اشتباه می کنم بهم بگو.کجای کارم اشتباهه؟!! تاکی تمسخر!!!تاکی سرکوفت!!!اگه اینهابجای اینهمه سرکوفت زدن و تمسخر کردن کمی همراهیم می کردن می دیدندکه سربلندشون می کنم.امادریغ ازیه ذره حمایت مالی وعاطفی.یکی نیست بگه بابامنم آدمم!!چرامنونمی بینید!!

صدای دراتاق رشته افکارش راپاره می کند. تق …تق…جوابی نمی آید دوباره می زند. بازهم جوابی نمی آید.نگران می شود،آهسته صدامی کند.پسرم؟ سروش جان!!!

سروش که ازبی حوصلگی دودستش را روی سرش گذاشته بودباشنیدن صدای پدرذوق می کند.وازاومی خواهدداخل شود.

انتظاردیدن پدررانداشت. چقدردلش برای تکیه زدن به اوتنگ شده بود. 

پدرجلومی آیدوروی زمین نزدیک سروش می نشیند. نگاهی به اطراف می کند.تمام اتاق او پرشده ازپروژه ای که درپیش دارد. چندسالیست تمام وقت وانرژیش راروی آن گذاشته است.

پدرآهی می کشدودرحالی که فرزندش رادر آغوش گرفته می گوید:مردکه گریه نمی کنه. وقتی به کارت ایمان داری چرازانوی غم بغل کردی!!!

سروش به سمت پدر سری چرخاند وگفت: خسته شدم بابا.من به کارم ایمان دارم امابابی ایمانی بقیه چکارکنم؟!!!هیچ کس حمایت نمی کنه!!!پولی روکه بایدصرف طرح من بشه میدن به یکی دیگه!!! انقدرکه می کوبن توسرم  کم کم خودمم داره باورم می شه که این کارشدنی نیست.

تافهمیدن مامی خواییم این پروژه روراه بندازیم توبوق وکرناکردن که این طرح عملی نیست مابسترمناسب برای اجرانداریم.درحالی که همین الان سهمیه مارودادن به یه شرکت خارجی اون داره این طرح روتواین مملکت اجرامی کنه!!! 

کم آوردم بابا. ازاونابه نالم یاازبقیه؟ خواهرو برادر های خودم چراکارمنوجدی نمی گیرن!! چرابه من اعتماد ندارن فقط بهم می خندن!!! من نمیگم کارم بی اشکال ونقصه اماهرچی هست یه درخت یه دفعه درخت تنومندکه نمی شه!!!اولش نهاله نیازبه صبوری ورسیدگی داره وبعدازچندسال تبدیل به یه درخت تنومندمی شه که همه ازوجودش استفاده می کنن یکی ازمیوه اش یکی ازسایه اش و…

حرفهای سروش تمامی نداشت. پدرحال اورا درک می کرد.حق رابه اومیداد.افسوس می خورد ازاینکه چرادیگران اورادرک نمی کنند!!! ازشدت ناراحتی سرش راپایین انداخته بود.وزیرلب زمزمه می کرد:هیچ آدم عاقلی ازکودک ۲ساله انتظارسخنرانی نداره!!! پیشرفت بچه به مروروباتمرین وآزمون وخطااتفاق میفته.همین بچه اگربرنامه غذایی درستی نداشته باشه سوتغذیه می گیره. ازبچه ای که سوتغذیه داره انتظارچه رشدی می شه داشت؟!!!

به راستی ازکودکی که دچارسوءتغذیه است انتظارچه رشدی می توان داشت؟!!

آیاغیرازاین است که ابتدابایدسوءتغذیه اش رادرمان کردوکم کم زمینه رشدش رافراهم نمود؟! حکایت سروش حکایت  جوانان نخبه سرزمین ماست.درد ودل های اودردی آشناست.این جوانان نیازبه حمایت داردهم ازطرف دولت هم ازطرف مردم.😎

  این روزهاهمه انتظاردارند پیام رسان سروش مثل برق وبادکارکند.آنهم درحالی که سالهاست بیشترین پهنای باندکشور به نرم افزارهای بیگانه  تعلق دارد. علتش هم این است که بادوگروه طرف هستیم گروه اول:جماعتی هستندکه نان به نرخ روز میخورندو ازفروش پهنای بانداینترنت سودکلانی به جیب می زنندو اگرقرارباشد این پهنای باند صرف پیام رسان های داخلی شود.آنان سودکلان راازدست خواهندداد. گروه دوم:سیاه لشگران سپاه کفرهستندکه ازترس کدخدا، خدا،انسانیت وارزش های دین اسلام رابه حراج گذاشته اندودرجهت پیشبرداهدافشان درنابودی نظام اسلامی کمرهمت بستند.حمایت ازبدافزارهابرای گروه اول سود داردوبرای گروه دوم:سواری گرفتن از افکارمردم رابه همراه دارد.دیگرمردم مطالبه گر (بیکاری،اشتغال،نرخ مسکن،نرخ ارزو…) نخواهندبود، بلکه چیزی رامطالبه خواهندکردکه به آنها گفته می شود.(بستن بازار،اعتراض،توهین به مقدسات،فتنه ۸۸،فتنه ۹۶،فتنه تیر۹۷)

وچنین می شودکه وقتی می بینندافکارمردم راباخود همراه کرده انددرجواب حمایت ازتولیدملی بیرون گودمی نشینند ومدام می گویند لنگش کن.😖درست مانند آنکه کودکی که ازسوءتغذیه رنج می بردراسر جلسه امتحان حاضرکنندوبگویندبایدتمام نمراتت ۲۰باشد.😵

بیشترین پهنای باندکشور رابه نرم افزارهای بیگانه اختصاص می دهندآنهم درحالی که زیان این بدافزارها ازمنفعتشان بیشتراست.

کشورهایی مثل روسیه وفرانسه این بدافزار رافیلتر کردند.امادرایران آنهم درسال حمایت ازکالای ایرانی وقتی دیدندپیام رسان های داخلی موردحمایت مردم قرارگرفته اند بلافاصله دوفیلترشکن را(هاتگرام وطلگرام)به جای پیام رسان جازدندتاجلوی رفتن ملت راازبدافزارتلگرام بگیرند!!!

دقیقادرهمین اوضاع اپراتورهای ایرانسل وهمراه اول کارشکنی می کنندواینترنت رایگان سروش که طرح تشویقی بوده.ازکارمی افتد. ازطرفی افرادی ظاهربه صلاح وارد سروش می شوندوهربارتحت عناوین مختلف گروه وکانال تشکیل می دهندوتلاش می کنندمدیران کانال های سروش راتحریک کنند.ولابه لای حرفهایشان زیرکانه ازبرتری تلگرام می گویند.

درکنارتمام این اقدامات ازطرف مسئولین اعلام می شوددوفیلترشکن هاتگرام وطلگرام کاملاقانونی وتحت نظارت هستند.این درحالی است که درنسخه جدید این بدافزارهاتمامی کانال های ضدنظام که مدتی مسدود بودند درست درزمانی که فشاراقتصادی ازطرف مافیا برملت واردمی شود؛آغازبه کارمی کنند.وتظاهرات مردم رادرشهرهای مختلف تحت پوشش قرارمیدهندوگروهی رابرعلیه نظام  تحریک می کنند.

حال که مشخص شددعواسرچیست!!! ومشکل داشتن سروش تنهابخاطرعدم تغذیه درست است که اگر همانطورکه بدافزارهاراتیمارمی کنندبه پیام رسان های داخلی رسیدگی می کردند.مااین همه دچارمشکل نمی شدیم. چه بسادرمحیطی سالم کسب وکارهارونق می گرفت وفرصت های شغلی چندبرابرمی شد.

همانطورکه درطرح شبکه ملی اطلاعات قراربراین بودکه این اتفاقات بیفتد.(شبکه ملی اطلاعات رابیشتر بشناسید)شبکه ای که اهداف آن دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند 20 مگابایت بر ثانیه، اتصال 60 درصد خانواده ها و تمام کسب و کارها به شبکه تا پایان برنامه پنجم بود.و۱۱سال است که همچنان مانند کلافی سردرگم مانده است.

◀️بیش ازپیش دلیل تلاش عده ای برای رفع فیلتر تلگرام وعدم حمایت ازپیام رسان های داخلی روشن شد. سالهاست درتلاش هستندابزارموج سازی وموج سواری برافکارعمومی رادردست بگیرند.آیاوقت آن نرسیده به جای اینکه چشممان به حمایت مسئولین بی مسئولیت باشدخودنهال پیام رسان های داخلی را حمایت کنیم.تاتبدیل به درختانی تنومندشوندوبستری پاک وسالم برای انتشاراسلام باشند؟!!

✅به یادداشته باشیم جوانان نخبه ایرانی هیچ ازامثال زاکربرگ ها(برنامه نویس رایانه وموسس شبکه اجتماعی فیسبوک و…)کم ندارند.تنهاتفاوتشان این است که آنها سریعابه کارگرفته می شوندوتمام امکانات لازم دراختیارشان قرارمی گیرد.ولی درکشورما حمایت که نمی کنن هیچ تازه برسرمال هم می زنندوانقدرمی گویندکه این هابدردنمی خوردکه ملت هم باورشان می شود.

⭕جوانان این سرزمین نیازمندحمایت فرد،فردشما هموطنان عزیزهستند.ایران زمانی آبادترخواهدشدکه باورداشته باشیم می توانیم تغییردهنده باشیم به شرطی که به توان خودتکیه کنیم.💪⭕