جادوی سیاه

#تولیدی

نمی دانم چه شدکه اینگونه شد!فقط می دانم ازوقتی که آمده،تعادل همه چیزرابهم زده!است! دیگرنه خانه ها مثل گذشته گرم وصمیمی است؛ونه قلب اهل خانه نسبت به هم مانند گذشته می تپد!! درظاهریک چشم بیشتر ندارداماباهمان یک چشمش میلیاردهاانسان رادرجهان به خود مشغول ساخته است!

آن روزهاکه اونبود،محفل هاگرم بودبا نَقل گویی بزرگترها وچای تازه دم بی بی وخوردن انواع میوه وخوشکبار توسط کودکان.همه دورهم شادبودند.

اماازبدوخلقتش همه چیزتغییرکرد. هدف آن بودکه ملت راسرگرم کند. اماطولی نکشیدکه تاجران وسود جویان ازتوانایی اش به نفع خود استفاده کردند.و اوباآن یک چشمش آنچه راکه سودجویان می خواستند منعکس می کرد.هرچه بیشتردر خانواده هارسوخ می کرد؛فاصله ها بیشترمی شد.

این چنین شدکه دیگرکسی طالب محفل های شبانه ونَقل گویی بزرگترها وچایی تازه دم بی بی نبود.چرا که وقت برای دورهم نشینی نداشتند. خودشان رابابرنامه های آن موجودتک چشم تنظیم می کردند.

وجودی که درمدت کوتاهی چنان انسان هارامجذوب خودکرد،که خودشان هم نفهمیدندچطوراینگونه تغییر کردند.همچنان که سامری با دمیدن درگوساله طلایی ملتی را اسیر خودکرد.

ازانصاف بدوراست اگربگوییم این موجودتک چشم که داخلی است خیری نداشته!! برعکس خیرهایی هم داشته واماشیطنت هایی هم ازدوست گرانقدرش که بشقاب هایش بربام هانشسته به ارث برده!! این بشقاب ها دمار ازروزگار ملت درآورده است!!دست خودش هم نیست اینگونه آفریده شده است!!نمونه اش فیلم هاوبرنامه هایی که باهمان یک چشمش در دوچشم انسانهافرومی کند. بدبختی وفلاکت وسیاهی ازآنهامی بارد.

یک نگاه سرانگشتی می تواندمارابه این نتیجه برساند کسانیکه متولی این موجودتک چشم درداخل هستند وظایف سنگینی برعهده دارند. چراکه کوچک ترین زاویه باآرمان های انقلاب چیره شدن جادویی سیاه رابه همراه خواهدداشت.وچه بسااگر کوتاهی کنندعواقب سختی در انتظارشان خواهدبود.اینطورکه نمی شود،قیامتی درکاراست وهیچ کس را ازآن روزگریزی نیست.

نمونه ای که خیلی اعیان است وبانام امسال هم بی ارتباط نیست.همان بحث داغ تبلیغات است.

خودتان قضاوت کنید!!!

چرادرتمام تبلیغات این موجودتک چشم، ازخانواده وفرزندان ولوازم ضروری منزل وحتی خانه ای که نشان میدهد،باآنچه که ماهستیم زمین تا آسمان فاصله دارد؟استفاده ابزاری ازجنس زن(باظاهری کاملا روانشناسی شده درجذب مخاطب)،ماشین های لوکس،خانه های مدرن باشیک ترین لوازم منزل!! آیاتمام این وسایل در منزل همه موجود است؟!! 

آن همه غذاهای رنگارنگ وچرب وچیلی نشانمان میدهندانقدرزنده است که کودک شمادست داراز می کند،بگیریدوبخورد.اماناکام می ماند!!آیادرمنزل همه، این همه غذاهای خوش رنگ ولعاب وجوددارد؟دربعضی خانه هامواداولیه اش هم یافت نمی شودچه برسد به رنگ ولعابش!!آیادیدن این صحنه هاشمارا اززندگی مایوس نمی کند!! 

زن رابه جان مردنمی اندازدکه من هم فلان می خواهم وبهمان!!مردی که این روزهازندگی اش راباکارگری تامین می کند.چطورمی تواندآن همه امکانات رفاهی که این موجودتک چشم و اربابانشان که تنهابه فکر جیب خود هستندنشان ملت می دهند؛فراهم کند!! همین امرموجب بروزانواع آسیب های اجتماعی می شود.

حال بایدپرسید:آیاثروتمندان جامعه بخش اعظم کشورراتشکیل می دهند؟آیاهمه مردم ایران ثروتمند هستندو کسی با حقوق 1میلیون کارگری و مستمری کمیته امدادو بهزیستی، ویارانه زندگی نمی کند؟ اینان بیشترن یاثروتمندان؟

آیازندگی قشرمتوسط وضعیف، جذابیت بصری ندارد که سطح تبلیغات رااز زندگی آنهاالگوبگیرند؟مگرقرار نبود،این موجودتک چشم در مسیرانقلاب حرکت کند؟چه شدکه رویکردسرمایه داری ولیبرالی به خود گرفته است؟ 

چرادرسال #حمایت_از_کالای_ایرانی فیلم وسریال یا تیزر های تبلیغاتی دراین باب بسیارکم هستند؟!! بیشترین تبلیغات دربحث حمایت ازکلای ایرانی رادرشبکه نهال میبینم خوب است اماشبکه هایی که ببیننده بیشتری دارندچه؟!!

آیاغیراین است که بیشترین تیزرهای تبلیغاتی مختص معرفی اجناس خارجی است؟خصوصااجناسی که نمونه اش درداخل تولیدمی شود؟!!

چرابیشترین تبلیغات به لوازم خانگی های کره وچین اختصاص دارد؟آنهم شبکه های پرببیننده راقبضه کرده اند!!! آیامالوازم خانگی های موفق ایرانی نداریم؟!! 

بی شک رسالت آنانکه این ساحرتک چشم رادر بند گرفته اند.ومهارش می کنندسنگین است.وانتظارمی روددر راستای #حمایت_از_کالای_ایرانی که در واقع حمایت از#اشتغال و #کارگر_ایرانی است؛کمرهمت ببندند. ومجذوب جادوی سیاه آن نشوند.
به امیدآنانکه شاهدتحولی دربرنامه های رسانه ملی باشیم.این روزهاچقدر جای خالی برنامه سازان متعهد و انقلابی همچون شهیدآوینی احساس می شود…
✍ به قلم طوفان

مستاجرهابخوانند!!!

#تولیدی

#به_قلم_خودم

تنهایک مستاجرمی تواندحرفهایم را متوجه شود. اگر مستاجرهستی مدتی کوتاه همراه من باش، وبرکبوتر خیال سوارشومیخواهم تورابه سرزمینی ببرم که خانه ای رویایی درآن وجوددارد. خانه ای که چندین اتاق دارد وهر اتاقش به بزرگی استادیوم ورزشی است. سالن پذیرایی اش به بزرگی دریاست.باتمامی امکانات رفاهی وتفریحی!
وتوبه محض دیدن این خانه دلت گرفتارمی شودوآرزو می کنی مال تو باشد.وازقضاصاحب خانه ازنیتت باخبر می شودوخانه رابه تومیدهد باتمام امکاناتش بدون دریافت هیچ وجهی! وتو ازاین اتفاق چه مسرور خواهی شد.دلت قنج می زدومی گویی عجب آدم خوبی است.
باورت نمی شودکه همچین اتفاقی افتاده باشد. طولی نمی کشدکه تمام زندگی وداراییت رابه آن خانه می بری.خانه رامطابق سلیقه خودت می آرایی وچقدر مسروری ازاین اتفاق! دراتاق های خانه جدیدت برای خودکسب وکاری به راه می اندازی و دراتاق های دیگر بااهل و عیال ودوستان خوش میگذرانی.حس مالکیت داری ولحظه ای تصوراینکه اینجامال تو نیست به خود راه نمی دهی.
مدتی به همین منوال می گذردتااینکه روزی صدای مستانه زن ومردی توجهت راجلب می کند.گویاجشن وسروری برپاست.کنجکاومی شوی بدانی درخانه بغلی چه خبراست.خنده هاوسروصداهاعادی نیست؛با خودت می گویی لابدچیزی مصرف کرده اند!!دررابازمی کنی تابفهمی جریان چیست؟به محض بازکردن دربا صحنه ای مواجه می شوی که زندگیت رابهم میریزد. معادلاتت قاطی می شوند. سردمی شوی نسبت به همسرت!! دلت دیگربازندگیت نیست! هرچه تلاش می کنی به زندگی برگردی بازآن صدارامی شنوی وتا چشمت رامی بندی آن صحنه برپرده چشمانت نقش می بندد.
حرفهایی شنیده می شودازاتاق دیگر خانه،که تورا نسبت به محیط زندگی ات بی تفاوت می کند.گاهی تورا تحریک به انجام کارهایی می کنندکه ازعقلانیت بدوراست.وتوگویی اختیار ازکف داده ای چراکه چشمت آنچه راکه آنهانشان میدهندمی بیندوگوشت آنچه راکه می گویندباورمی کند!!
به راستی چرااین گونه می شوی؟آیافراموش کرده ای که آن خانه؛خانه تونیست؟! به چه قیمت می خواهی آن خانه راحفظ کنی؟ چقدردیگربایدخسارت ببینی تا متوجه شوی صاحبخانه بی دلیل آنهمه امکانات را برایت مهیا نکرده است!!!
پنیرمجانی همیشه روی تله موش است! چطوریک نفر که نه تواورامی شناسی ونه اوتورا،بدون چشم داشت این همه امکانات دراختیارتوقرارخواهد داد؟!!نگاهی به زندگیت بکن؟!! کجای این ماجرا هستی! سالهاست درابرگروه هاوکانال های تلگرام منزل گرفتی و تمام زندگیت رادرآن به نمایش گذاشته ای؟ازعکس های خصوصی گرفته تافیلم هاوهویت حقیقی خود. گویی اینجامنزل شخصیت باشدو چهاردیواری اختیاری است.چراکه هر چه دلت بخواهددرآن می کنی وهرچه بگویندباورداری!!جالب است که هیچ گاه حاضرنمی شوی عکست راکه پشت نویسی کرده ای درخیابان باهر رهگذری شریک شوی.امادرکوچه پس کوچه های این خانه عکست را قاب می گیری وبرای دیگران به اشتراک میگذاری!!
دریغ ازآنکه لحظه ای فکرکنی که آن خانه،خانه تو نیست.چهاردیواری که مال تونباشددیگراختیاری نیست. هرکس که بخواهدواردآن می شود. و به خوداجازه میدهدبه خصوصی ترین لحظاتت ناخنک بزند.تاکی میخواهی اجازه ورودبه حریمت رابه دیگران بدهی؟! آیابهترنیست برای امنیت روانی خودوخانواده ات منزل راتغییر دهی؟
حتی اگرقرارباشددرپایین ترین قسمت شهرباکمترین امکانات منزل بگیری. این برایت بهترنیست؟!!
خودت انتخاب کن؟کدام رامی خواهی امنیت روانی وگرمی بنیان خانواده، رونق کسب وکاروتمام آنچه حق توست وبایدبرایت مهیاشود.
یاتشویش افکار،اضطراب واسترس، سردی بنیان خانواده،افسردگی،بی رغبت نسبت به آینده وهرآنچه صاحب خانه برایت رقم بزند!!!
انتخاب باتوست…
ولی بدان همیشه این صاحب خانه هابیشترازمنافع توبه نفع وسودی که توبرایشان داری فکرمی کنندو توتنها وسیله ای هستی برای رسیدن به اهدافشان!!!

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#تولیدی_کوچک_خود_را_راه_بندازید

دراین قسمت بایکی دیگه ازحرفه های پردرآمدی که می توانیددرمنزل به راه بندازید؛درخدمتتون هستیم.

ایده هفتم:کچه دوزی

این حرفه بخاطرتنوع بالاوزیبایی که داردجزحرفه های پردرآمدمحسوب می شود.

بعدیادگرفتن این حرفه می تونیدباالیاف کچه درزمینه های مختلف مثل تزیین لباس،تزیین کیف،ساخت زیورآلات،ساخت عروسک،ساخت تابلو و…فعالیت کنید.

به تصاویرزیرجهت ایده گرفتن توجه کنید👇👇👇

⭕تزیین کیف👇

⭕تزیین لباس👇

⭕ساخت تابلو👇

⭕ساخت جاسوئیچی👇

⭕ساخت عروسک👇

⭕ساخت زیورآلات بازیپ والیاف👇

همانطورکه ازتصاویرپیداست تنوع این کارفوق العاده زیادمی باشد.

↩امابرای شروع کاربه چقدرسرمایه نیازداریم؟⁉️

👈سرمایه موردنیازبرای اینکارحدود۱۵۰هزارت هست. آنهم برای اولین باروخریدلوازم مخصوص کاروالیاف. بعدازاین خریدشماهربارنهایت الیاف خریدکنیدوگرنه بقیه وسایل تنهایک بارتهیه می شوند.👉

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

✅لوازم موردنیازکچه دوزی👇

⭕اولین ابزار برای کار سوزن مخصوص کچه دوزی است که با سوزن های معمولی متفاوت است و بر روی خود یک سری حفره و برآمدگی هایی دارد که با ایجاد ضربه های مداوم بر روی الیاف پشمی موهری باعث فشرده شدن آن می شود.این سوزن ها بسته به سایز کاری که در دست دارید متفاوت است و دستگاه هایی نیز هستند که از چند سوزن یکجا استفاده شده که برای کارهای بزرگتر استفاده میشود و باعث بالا رفتن سرعت کار میشود که به آنها پانچ می گویند.

👈باید توجه شود که سوزن های ظریف برای کارهای ظریف بهتر عمل میکنند.👉

⭕دومین وسیله مورد نیاز الیاف های پشمی هستند که در رنگ های متفاوت در بازار موجود و میتوانید از خرازی ها تهیه کنید.

⭕سومین وسیله یک فرچه است که زیر دست قرار میدهیم تا سوزن به راحتی بتواند حرکت رفت و برگشت داشته باشد و هم چنین می توانیم از یک اسفنج فشرده استفاده کنیم.که دقیقاکارهمان فرچه رامی کند.

👈برای تزیین و بعضی ازقسمتهای لباس یابدن عروسکها نیز میتوان از پارچه های نمدی استفاده کرد که به راحتی از خرازی ها قابل تهیه هستند.👉

✅با فشرده کردن الیاف پشمی نمدی با استفاده از سوزن های مخصوص کچه دوزی می توان عروسک های مینیاتوری زیبا و طرح های اسلیمی و فانتزی زیبایی بر روی لباس و انواع پارچه ایجاد کرد.

👈ودرآخربه آب و صابون  احتیاج داریدکه باسوزن کچه برای در هم رفتن الیاف و فشرده سازیشان استفاده می شود.👉

💠💠💠💠💠💠💠💠💠

برای فروش به نسبت نوع کارمی توانیدبه صورت حضوری یامجازی بفروشید.

مثلااگردرزمینه تزیین لباس یاکیف فعالیت می کنیدمی توانیدنمونه کارهایتان رابه مغازه هایی که درکارفروش لباس وکیف هستندعرضه کنید.

همچنین می توانیددربازارچه محلی مستقیم به دست مشتری برسانید.اگرشهرمحل سکونت شماجزشهرهای توریستی باشدکه بهترین زمان برای فروش دست سازه هایتان بازارعیدوتابستان است.

درکنارفروش حضوری می توانیددرمحیط مجازی هم به فروش برسانیدازطریق عرضه کردن محصول در  فروشگاه های مجازی یاساخت کانال که درجذب مشتری وفروش موثراست. 

ادامه دارد…

چقدرزوددیرمی شود...

۷۲،شهید،مظلوم،بهشتی.اینهاواژه هایی هستندکه در ذهنم شوری بپاکرده اند.از امواج طوفانی خیال سواری می گیرند،گویابه دنبال ایجادسیل می باشند.چراکه هرچه التماسشان کردم این بارازمن بگذردکوتاه که نیامدند هیچ!!مرا واداربه جمله ساختن می کنند.باهر زبانی تلاش کردم بفهمانمشان که نوشتن بااین واژه هابرایم بسی سخت ودشواراست.بخرجشان نمی رود.

آخرچه کنم!!!چگونه ۷۲،شهید،مظلوم،بهشتی رادر کنار هم قراردهم؟!!! که هرباربانگاه کردن به آنهااشک در چشمانم حلقه می زندوقلم دردستانم میلرزد.مگرمی شوداز۷۲شهیدمظلوم بهشتی گفت ولی به کربلانرفت؟! مگرمی شودکبوترخیال رابه کربلابردومظلومیت خاندان عصمت وطهارت رادیدوسکوت کرد؟!! نامش هم می آیددلم آتش می گیرد!!!کربلا نرفته هاحال مرادرک می کنند.منم ویک دنیاآه حسرت!!! منم ویک ارباب بی کفن!!!منم و۷۲یارحقیقی!!!منم وشهیدِمظلومِ بهشتی!!! منم وجماعت خودفروخته!!!منم ومظلومیت اسلام!!!منم وسنگ وچوب خیزران!!!

آه ای قلم الهی کمرت بشکندکه دلم راسوزاندی!!! چه ازجانم می خواهی؟!!! تاجانم رانگیری دست بردار نیستی؟!! می خواهی چه چیزراثابت کنی؟!!! این واژه هارابه جانم انداختی که چه بشود؟!! می خواهی بگویی که تاریخ دست بردارنیست ودائم درحال تکراراست؟!!!

باشدتوراست می گویی!!تاریخ همچنان درحال تکرار است همانطورکه در۷تیرسال ۶۰ باردیگرهمین واژه ها قطارشدند،۷۲،شهید،مظلوم،بهشتی!!!

بازهم منم و۷۲یارحقیقی!!!منم وشهیدمظلوم بهشتی!! منم ومظلومیت اسلام!!!منم وجماعت خودفروخته منافق!!! منم ورئیس جمهور خائن!!!! منم واستقبال تخم مرغ وگوجه گندیده!!! منم وهولوکاست ایران با۱۷هزارشهیدمظلوم!!!

ای قلم دست برنمیداری چرا؟!!! تازمانیکه توهستی وطوفان به پامی کنی باواژه ها؛دیگربرای تاریخ آبرویی نمی ماند!!شایدهم مقصرتاریخ نباشد،بایددنبال مقصری دیگرباشی!! 

باکبوترخیال همراه می شوم برگی دیگرازتاریخ برپرده چشمانم نقش می بندد،معاویه رامی بینم که مضطرب است خطاب به عمروعاص می گوید:ازذوالفقارعلی (علیه السلام)برنده ترسراغ داری؟!!!عمروعاص جواب میدهد:بله،جهل مردم!!!!

وچنین می شودکه ازطریق ابزاری که دردست داشتن (زروسکه،فریب وتطمیع ونفاق و…) افکارعمومی رابه دست می گیرندوازچهره امام معصوم درنظرمردم فردی کافر می سازند!!! نشان به آن نشان که وقتی مولادر سجاده نمازموردضربت شمشیرواقع شد،وخبرشهادت امام پیچید.مردم گفتن:مگرعلی نمازمی خواند!!!

وباردیگرازجهل مردم استفاده کردند؛امام حسن(علیه السلام)راواداربه صلح کردندوامام حسین(علیه السلام)رابه قتلگاه بردند!!! وبه نام خارجی وکافربه سمتشان سنگ پرتاب کردند!!! امان ازاسارت،امان ازغریبی،امان ازمظلومیت!!!

راست می گویی قلم!!! تازمانی که جهل است،تاریخ تکرارمی شود.ووقتی تاریخ تکرارشودظالمی هست که ازجهل مردم استفاده کندبرای پرکردن جیبش؛باکمک منافقین!!! وکسانی که خطشان باظالم یکی نباشد باهرترفندی  ازمیان برداشته می شوند بازهم۷۲،شهید، مظلوم، بهشتی!!! قطارمی شوند برای قربانی شدن.

وچه رمزیست این قربانی شدن!!!قربانی جهل مردم!!!قربانی کینه خیبر!!!قربانی عدالت خواهی وبرعلیه ستمگرایستادگی کردن!!! قربانی نفاق ودوریی!!! وامان ازاین نفاق که چهره حق برمردم مشتبه می شود.     آن روزها، آن رئيس جمهور روسياه با جذاب ترين ابزار تبليغاتي غنيمت آورده از فرنگ، بهشتي و ياران صادقش را در چشم مردمان مغضوب كرده بود؛ چهره مردمي ترين روحاني خدمتگزار را كه همه وجودش وقف خدمت مفيد و مدبّرانه به مردم بود!!! آري، جز به بهاي شهادت عظيم او و يارانش محال بود پرده سياه تزوير از چهره نفاق دريده شود. 

ووقتی مظلومیتشان عیان شد،مردم به خودشان می آیند.مانندجماعتی که بعدازواقعه کربلاجزتوابین بودند. کسانی هم که درزمان بزرگ مردی ازبهشت اورا نشناختندوتحت سمپاشی دشمنان بودندو بعداز شهادتش پی به مظلومیت او بردندبرسرمزارش رفتندوطلب بخشش کردند!!! وچقدر زوددیرمی شود…

ای قلم حال که مراتااینجاباخودآوردی،وتلاطم واژه هارا متحمل شدی بگذارکلام آخر آن مردبهشتی رابرایت به یادگاربگذارم:ما بار دیگر نباید اجازه دهیم،استعمارگران برای ما مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند، انتخاب شوند. این کلمات که از لبان حقگوی ایشان بیرون تراوید؛ ناگهان همه چیزتاریک شد…

این جمله کافی است تااین مردبه جهانیان شناسانده شود.مردی آزاده وعدالت خواه که آزادگی راازمکتب اربابمان آموخته بود.باشدکه آنانکه درمنصب اونشسته اندمنش اوراسرلوحه کارخودقراردهند؟!! وهمچون اوکه دلیرانه برصف استکبارواستعمارگران می تازید برآن روباه صفتان بتازندوطالب خونبهای ۱۷هزارشهید مظلوم این مملکت باشند. روباه صفتانی که هربار لفظ تروریست رابرعلیه نظام جمهوری اسلامی بکارمی برند وبه همین بهانه انواع تحریم های ظالمانه رادرحق مردم ایران تصویب می کنندوازطریق رسانه هایشان سعی دارندخودرادوست مردم جلوه دهندومردم رانسبت به نظام بدبین کنندبایدپاسخگوباشندچرا سازمان مجاهدین خلق راکه ۱۷هزارانسان بیگناه رابه شهادت رسانده دردامن خودپناه داده اند؟ سازمانی که ابتدادرلیست تروریست هابوداماناگهان عنوان تروریست را اراوبرمی دارندومی شودحامی حقوق بشر!!!

چه رازی دراین ارتباط نهفته است؟!! کسانیکه جلادان راپناه می دهندوتمام تلاششان رامی کنندکه جلاد۶۰را درسال ۹۶و۹۷ پاک کنند(جای جلادوشهیدراعوض می کنند).

دریک دوره به کمک این سگ دست آموزطرح ترور شهدای هسته ای ماراکشیدندامروزدست دوستی به سوی مادرازمی کنند،وخواستارمراوده اقتصادی باما هستند!!! 

ای قلم توبگوماجراچیست؟!! آیادوباره ماجرای جهل وفریب مردم است؟!! آیاقراراست تاریخ مجدد تکرار شود؟!! ای کاش آنانکه درجایگاه بهشتی نشسته اندبدانندکه منش اوضدلیبرالی بود!!!منش او تمام قدضداستعماری بود!!! ای کاش فقط به نام بهشتی بسنده نکندوخط ومشی اورا بشناسند…

به قلم طوفان

اینترنت ارزان باسرعت بالا

می دانم وقتی چشمتان به این تیترمی خوردباخودمی گوییدمگرمی شود؟!!یابه قول نقی معمولی:《مگه می شه ؟!!مگه داریم؟!!》🤣

بایدمحضرمبارکتان عرض کنم هم می شودوهم داریم  ولی اجراکننده متعهدنداریم.😎

ای کاش مجریان طرح که همیشه دنبال اجرای انواع طرح هاوالگوهای غربی واروپایی درداخل کشور هستند، وتقلیدبی چون وچرارا،مایه پیشرفت می دانند.قدری در این امر (ایجادشبکه ملی اینترنت) ازکشورهای دیگر الگومیگرفتند. بماندکه خیلی ازاین کشورها ازطرح ایران استفاده کردند،اماجماعت مجری درداخل، حاضربه عملی شدنش نیستند!!!!

شایدشماهم جزکسانی باشیدکه هیچ ازشبکه ملی اطلاعات نمی دانند؟!!!

👈پس پیشنهادمی کنم بالمس این پیوندآن را بخوانید👉

⚠️اماببینیدچه کشورهایی دارای شبکه ملی اینترنت هستندوچرا؟!!!⚠️👉لمس کنید

 پس از افشاگر‌ی های اسنودن در خصوص جاسوسی اطلاعات در امریکا، بسیاری از کشورها از جمع‌آوری اطلاعاتشان در امریکا احساس خطر کرده‌اند. اظهارات اخیر رئیس جمهور برزیل که چندی پیش در این رابطه در رسانه‌ها منتشر شد، قابل تامل است. رئیس جمهور برزیل پس از این اتفاق گفته بود که باید یک شبکه کاملا بومی برای خودمان ایجاد کنیم. وی حتی معتقد بود داشتن دیتاسنتر (مرکز داده) برای خود کافی نیست و حتی باید راهی برای استفاده نکردن از تجهیزات سوئیچ و روتر سیسکو نیز پیدا کنیم.سیسکو یک تولید کننده بزرگ تجهیزات شبکه در آمریکا است.

 ⭕آیااین واکنش غیرازاین است که درجنگ اطلاعاتی به سرمی بریم؟وپیروزمیدان کسی است که اطلاعات بیشتری ازکشورهدف داشته باشد؟!! تنهارابرای جلوگیری ازنشراطلاعات ایجادزیرساخت های بومی است؟!!⭕

به دلیل چنین اتفاق‌هایی کارشناسان بر این باورند که مدل ایجاد شبکه داخلی در کشور (چیزی شبیه شبکه ملی اطلاعات ایران) در دنیا در حال جا افتادن است. هم‌اکنون نیز کشورهای متعددی در موضوع حاکمیت اطلاعات در امریکا بحث دارند و می‌پرسندچرا مدیریت شبکه جهانی اینترنت باید در اختیار فقط یک کشور باشد و همه از آن شبکه تبعیت کنند؟

همچنین اطلاعات در دنیا به سمت رایانش ابری حرکت می‌کند و بر این اساس کشورها استراتژی یارانش ابری مخصوص به خود را تعریف کردند.

رایانش ابری نوعی از دسترسی به اطلاعات است که بدون نرم‌افزار خاص و وابستگی به سخت‌‌افزار، دسترسی به اطلاعات را در هر زمان از طریق شبکه میسر می‌کند.

 ⭕جهت آشنایی بیشتربایارانش ابری، این پیوندرا بخوانید👉

از سوی دیگر دنیا در حال حرکت به سمت استفاده از IPV6 (آدرس‌های اینترنتی نسخه شش) است. IPV6، تعریف IP (آدرس اینترنتی) داخلی و ایجاد شبکه داخلی براساس IP داخلی را بسیار آسان کرده است. دسترسی به اطلاعات براساس یارانش ابری و شبکه داخلی براساس IPهای داخلی دقیقا همان کاری است که در شبکه ملی اطلاعات ایران در حال انجام است. 

شبکه ای که قرار بود طی 3 سال به بهره برداری برسد اما این مساله همچنان در دستور کار دولت قرار داشت تا اینکه در سال 1389 با توجه به الزامات چشم انداز 20 ساله موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی مطرح شد.

شبکه ای که اهداف آن دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند 20 مگابایت بر ثانیه، اتصال 60 درصد خانواده ها و تمام کسب و کارها به شبکه تا پایان برنامه پنجم و ارائه الکترونیکی صددرصد خدمات دولت به دولت بود.

اکنون بعد از گذشت 11 سال از شروع ماجرای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، نه هنوز سرعت اینترنت به آنچه که مورد انتظار کاربران است رسیده و نه خیلی خدماتی که قرار بود با این شبکه در اختیار کاربران قرار گیرد ارائه شده است.

برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به ایجاد شبکه ملی اطلاعات کرده است. در ماده 46 برنامه پنجم توسعه، این وزارت‌خانه مکلف شده است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام مناسب صورت داده و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت را فراهم نماید.

 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ