گیره روسری شماره ۱

👈آموزش گیره روسری👇

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

👈لوازم موردنیاز👇

برای دانلودفیلم آموزشی گیره روسری

لینک زیر را لمس کنید

🤚

شمع ساده 

 ➖وسایل موردنیاز:

 ظرف برای ذوب کردن ، فیتیله دوبرابراندازه قالب پارافین معمولی یا5/درصد قالب (لومینیومی،پلاستیکی،یالیوان های شیشه ای) رنگ شمع یامدادشمعی چسب حرارتی یامهره نکته:به دلیل تماس باحرارت مواظب دستتون باشید.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

پارافین راداخل ظرف ریخته وبه روش بن ماری ذوب میکنیم.به محض ذوب اخرین قطعه ظرف راازروی حرارت برمیداریم.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

قالب راباروغن چرب میکنیم.فیتیله را باچسب حرارتی کف قالب میچسبانیم تاثابت بماندمیتوانیدازمهره برای نگه داشتن فیتیله استفاده کنید. بالای فیتیله رو هم توسط چوب بستنی نگه میداریم. پارافین که حدود 1یا2دقیقه خنک شد را ارام ویکنواخت داخل قالب میریزیم ومیگذاریم خنک شود.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

باتوجه به قالبتون مدت زمان خنک شدن شمع فرق دارد ولی حدود 3تا4ساعت قالب 15سانتی،ویک روز قالب بزرگتر زمان میخواهد.           

   برای رنگی کردن شمع بااخرین قطعه درحال ذوب رنگ رااضافه میکنیم مواظب باشیدرنگ نسوزد.

شمع راباچندضربه به قالب درمی آوریم.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔵پایان آموزش🔵

✍تنظیم شده توسط:مربی آموزشگاه مجازی بانوی ایرانی

آموزش گل ۱۰پر(ژله ای)

#آموزش_امروز_گیره_مجلسی_طرح_گل هست

⭕نگین کله قندی ۱۲تا۱۴

🔴قیمت بین ۱۲تا۱۵ت می تونیدبفروشید بستگی به سایزش داره.

➖➖➖➖➖➖➖

لوازم موردنیازبرای  گل ده پر👇

👈نگین کله قندی سایزش ۱۲یا۱۴

👈چسب حرارتی

👈مرواریدلپه ای سایزمتوسط یک عدد

👈فندک اتمی یافندک معمولی

👈زنجیرساچمه ای

👈موچین(برای چیدن نگین ها.بعداستفاده دراین کاردیگه برای ابرواستفاده نکنید.😅)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

خمیرسیلیکون رومی تونیدازخرازی هاتهیه کنید.

به دوصورت نواری ودایره ای دربازار موجودهست.

جنس ایرانی وخارجیش هست.

من سالهاست دارم باجنس ایرانیش کارمی کنم مشکلی هم نداشته ارزونترازخارجیشم هست.😉

قیمت خمیرنواری بین ۱۵تا۱۶حالایکی دوهزارتومن بالاپایین

قیمت دایره ای بین ۳۰تا۳۵ت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

برای اینکارمانیازداریم که ابتداطرح برگ رو روی خمیرمون بکشیم به ۱۰تاگلبرگ احتیاج داریم .توصیه می کنم برای اینکه گلبرگ هاتون یک اندازه باشند گلبرگتون رو روی کاغذالگوبکشین بذاریدروی خمیرو بایه چیز تیزطرح رو روی خمیربندازید(خلال دندون مناسبه)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

روی خطوطی که ازالگو کشیدید زنجیرساچمه ای رو دقیق بگذارید.بعدنوبت نگین هاست.

برای گذاشتن نگین هاحتماازراس کاربذاریدوبعدبقیه روبچینیدنیازنیست خیلی نگین هاروفروکنید.خیلی هم شل نباشه.طوری بذاریدکه لق نزنه.بعدچیدن نگین داخل کار روهم زنجیر بذاریددرست مثل دورش که گذاشتید وبعدش چسب بریزید.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

حالانوبت چسب حرارتیه 😊

👈اول اینکه بذاریددستگاه خوب داغ بشه وبعد حتماحتمابرای چسب ریختن ازراس کارشروع کنید

 وحین ریختن چسب پشت کارتون دقت کنیداطراف کارچسبی نشه که اگربدبریزیدکارتون زشت می شه

کل زمان لازم برای خشک شدن چسب چندثانیه اس 

وبعدبه آرومی بازدن زیرراس گلبرگتون می تونیدگلبرگ روازخمیرجداکنید.

🔴نکته: برای کارهای ژله ای ازچسب حرارتی صنعتی استفاده کنید.(چسب حرارتی صنعتی ظاهرش کدر ولی وقتی آب می شه بی رنگه. وقتی به بدنش دست می زنیدچسبندگی خفیفی داره😊)این هارودقت کنید.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

👈نکته👇

➖برای حالت دادن گلبرگ هاکه ازحالت صافی دربیاد وقوس داشته باشه دوکارمی تونیدانجام بدید

◀️اول اینکه وقتی چسب روریختیدروی کارتازمانی که خوب خشک نشده کار روآروم ازخمیرجداکنیدوبادست بهش حالت بدید

◀️دوم اینکه گلبرگ رووقتی خوب خشک شد توی دستتون بگیریدوبافندک قسمت بالاو پایینش روحرارت بدیدوبادست حالت بدید.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

وقتی هر۱۰گلبرگتون آماده شدیک تکه خمیراز خمیر تون بکنیدوگردش کنیدو۵تا ۵تاگلبرگ روبه پشت بذارید روش وراسش روچسب بریزید

وقتی خشک شدبه آرومی خمیر روازکارتون جداکنید.

۵گلبرگ دوم روهم به همین شکل آماده کنید وروی گل اولتون بذاریدنحوه قرارگرفتن دوگل روی هم بایدگل رویی گلبرگ هاش بین گل زیری باشه.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

برای درست کردن وسط گلبرگ اول مروارید روطبق شکل توی خمیربذاریدودورش روبانگین وزنجیرپر کنیدوبعدچسب بریزیدودرنهایت بعدخشک شدن چسب کار روجداکنیدوبه وسط گلتون بچسبونید

🔰فیلم آموزشی درادامه🔵

🔴بزنید  اینجا

➖➖➖➖➖➖➖

بزرگترین کانال آموزش رایگان انواع مشاغل خونگی درپیام رسان سروش👇

@kasbokar_110

نامش چیست؟


موجودیست به ظاهرزیرک وحسابگر و در واقع تن پرور وویرانگر،برنامه اش گذاشتن چوب لای چرخ معیشت دیگران است.یک روز به اسم تجارت با ارز دولتی به نام کالای ضروری انواع اجناس را واردمی کند.
وبعدازاینکه اوضاع نابه سامان بازار رادید.تمام اجناس رادرانبارمیگذارد وبه ملت می گویدجنس دربازار نیست.بخاطرتحریم دسترسی به این لوازم نداریم.
حال اگر۵۰%درصداحتمال بدهیم که او تنهابازیچه ای بیش نبوده وهمه چیز ازقبل برنامه ریزی شده بود.مثلا دادن ارز دولتی  و وارد کردن لوازم توسط اشخاصی که اصلا درآن کالا تخصصی ندارند.وجالب ترآنکه آن لوازم به بازارمصرف هیچ گاه واردنشود. ودرعین حال به مردم گفته شود که به علت تحریم ها این لوازم دربازار موجودنیستند!!
تکلیف آن لوازم انبارشده وآن ارز دولتی که دراختیار این موجودات بوده وکسی که این ارزها رادراختیار آنهاقرارداده،وکسی که باعث نوسان قیمت ارز درداخل می شود. وهمه این ها را به دروغ به #تحریم ربط میدهند!!! چیست؟!
چه کسانی ازاین #بازی سودمی برند؟#کاسبان_تحریم چه کسانی هستند؟
نام این چنین موجودات راچه می توان گذاشت؟


#به_قلم_طوفان_واژه_ها

قانون طلایی هنرزن بودن

#قانون_طلایی_هنرزن_بودن

هروقت حرف ازمدیریت زندگی وگرمی کانون خانواده به میان می آیدنام زیرکانه وظریف زن می درخشد. 😎 خانم هاپرچم هابالا 😅 خداوکیلی حضوریک زن مدیر ومدبر ودقیق وخلاصه همچی تمام درخانه علاوه براینکه باعث گرمی محیط خانواده است،به اقتصاد کشورهم کمک می کند.
باورنداری؟چندلحظه به حرفم دل بده بعدخودت قضاوت کن…
عشق خریدکیست؟ خانم خونه
لوازم خونه راکی انتخاب می کند؟خانم خونه
رخت ولباس و…برای اعضای خانواده بایدازفیلتر انتخابی چه کسی ردشود؟ خانم خونه؟ 
کی؟خانم خونه 
بنابراین خدمت شماخواهرای گلم عرض کنم حضورتان درخانه خیلی موثراست.خودرادست کم نگیرید.
👇 چندقانون طلایی که زن هابایدبدانند 👇 
👈 یک کدبانو هم بایدبه فکرجیب آقای خانه باشدهم به صلاح جمع خانواده تصمیم بگیرد.مثلا قبل خرید یک لیست ازلوازم موردنیاز تهیه کند. این کار ازخریدلوازم غیرضروری جلوگیری می کند(هم بیخودی پول خرج نمی شود هم مازادبرمصرف خریدنمی کنید که بعد توی یخچال کپک بزند 😣 )
👈 اجازه انتخاب رنگ لباس ومدل لباس رابه اهل خانه یعنی همسروبچه هابدهد ولی درنهایت مواظب باشد حتماایرانی بخرند.(قبل خرید درباره حمایت ازاقتصادکشورواینکه اینکار چقدر درآینده شان موثرهست توضیح بدهیدوحتمانشان های تجاری ایرانی موفق را شناسایی کنیدتاموقع خرید،جنس خارجی رابه اسم ایرانی به شماقالب نکند)
👈 حس تعهدنسبت به خریدکالای ایرانی رابه اطرافیان منتقل کنید.ازشیوه های مختلف استفاده کنید. مثال های مختلف ازکشورهایی که ازتولیدداخلی حمایت کردند واین کارشان چقدرباعث پیشرفت شد، بگویید.برای بچه هاقصه هایی تعریف کنیدکه قهرمان داستان هدفش حمایت ازکالای ایرانی باشد.
👈 باخریدلباس یالوازم ایرانی که مزین شدن به تصاویرقهرمانان کشورمان ازجمله شهدا ودانشمندان وشخصیت های برجسته ،حس هویت ملی را درآنها افزایش دهید.
👈 یک قانون بذارید 🔴 خریدهرجنس خارجی ممنوع 🔴     جنس خارجی نه برای خونه بخرید نه هدیه کنید. این کارعلاوه براینکه ترویج فرهنگ حمایت ازکالای ایرانی هست. باعث می شود آنهایی که بی خبرند، ازشما بپرسند که چراانقدرسنگ تولیدداخلی رابه سینه می زنید؟ 🤔 
شماهم باافتخارلوازم خانگی منزل ویاهروسیله ایرانی که خریدید وراضی هستید رابه آنهامعرفی کنید. مثلابگویید فلان وفلان رومن چندین ساله دارم آخ نگفتن. برفرض هم اگرمشکل پیدا بشه قطعاتش توایران پیدامی شه. من اگربخوام هزینه کنم یه کالای خارجی بخرم جدای ازاینکه هیچ سودی به حال اقتصادکشورم وکارگرایرانی نداره ومن کمک کردم به اقتصادیه کشور دیگه. اون کالاهروقت مشکل پیداکنه قطعاتش گیرنمیاد.کافیه تحریم باشیم دیگه نمایندگیشم جواب نمیده.پس عملامی شه یک بارمصرف 😥 
👈 همیشه حواست باشد بانو،هستن جماعتی که هیچ ارزشی برای هویت ملی قائل نیستند. پس ممکنه دراین راه مسخره شوید. امابدان زمان همه چیز را روشن می کند. بزودی متوجه اشتباهاتشان می شوند. 
👈 آینده مال فرزندان شماست.اگریک کشوری ازلحاظ اقتصادی فلج شود. وتولیدکننده ازادامه کارمایوس گردد. نتیجه اش جزفقروبیکاری چیزی نیست.
👈 فرزندتان را طوری تربیت کنید. که ازالان به فکر راهی برای ساختن آینده کشورش باشد. آن هارا متعهدو متخصص تربیت کنید. وازاینکه اوقات فراغتشان راباکلاس های بی فایده پرکنید.بپرهیزید.
👈 هیچ وقت ازواژه های مایوس کننده استفاده نکنید. نگویید الان تحصیل کردهاش بیکارن. این حرف تمام آینده بچه هاراخراب می کند. اجازه رشدو شکوفایی خلاقیت هاشان رانمی دهد. همیشه امید داشته باشید به اینکه آنها نه تنهاموفق می شوند بلکه می توانند تغییرهم درمحیطشان ایجاد کنند.
👈 بابازی های خلاقانه اجازه ظهور خلاقیت وساختن رابه بچه هابدهید. همیشه نیازنیست بازی های آماده بخرید گاهی فرصت بدید بازی های موردعلاقه شان رابسازند. شماهم دراین کارکمکشان کنید.
👈 اگریک مقدارذوق هنری داشته باشید که دیگه نور علی نور،علاوه براینکه ازهزینه های اضافی جلوگیری کردید. مثلا لوازم موردنیاز رابجای خریدخودتان درست کنید.مثل کیف ولباس های بافتنی و..تازه می تونید درآمدزایی هم داشته باشید.
خلاصه بانو شماوجودت سراسربرکت هست. کافیه بخواهی واراده کنی واز نیروهایی که خدا دروجودت امانت گذاشته درست وبه موقع استفاده کنید.⚘⚘⚘
 زندگی تون شیرین ترازعسل 😍 

#تولیدی

#به_قلم_خودم

#نقش_زن_در_حمایت_از_کالای_ایرانی
طوفان واژه هارودنبال کنید 👇 👇 👇 

http://tofanvajeha.kowsarblog.ir/قانون-طلایی-هنرزن-بودن

 
اربعین