معاویه زمان وابزارنفوذش

✍#تولیدی

​هرچه بیشتر دراین وادی قدم برمیداری بیشتر غرق می شوی!!!ابتداتنهاابزاری برای سرگرم شدنت بود اماکم کم بخشی اززندگیت شد.آن راباخودهمه جامی بری حتی دررختخوابت!!! ساعت هابه آن چشم می دوزی وتمام خبرها یش رامی خوانی!!!بخشی رالایک می کنی و بخشی رافوروارد.وبرای بعضی هم کامنت می گذاری.وآخرهم بافکروخیالهایی ازهمان بخواب می روی!!!

تابه حال فکرکرده ای که چندساعت ازعمرت رادرگیرآن هستی؟!!!دلت برای خودت تنگ نشده؟!!خیلی وقت است باخودت خلوت نکرده ای؟!! اصلابه فکربرنامه غذایی ات هستی؟!!چه می خوری؟!!مبادابیمارشوی؟!!!

به فکرروحت چه؟!!اوهم غذامی خواهدنگوکه باهمان ابزارسرگرمی روحت راهم تغذیه می کنی!!!هیچ می دانی قدرت رسانه چیست؟!! هیچ می دانی رسانه می تواندافکارمخاطبش رابخواندوتحلیل کندوشرایط را طوری فراهم کندکه اوهرچه رسانه می گویدباورکند؟!!!

این ابزارسرگرمی که دردست داری خودیک رسانه است.وبه نیت القای افکارانقدر راحت دردسترست قرارگرفته!!!

تاحالاباخودفکرکرده ای چراکسی تکنیک ساخت این ابزاررابه رایگان دراختیارمانمیگذارد؟!! چرادراوج زمانیکه مابه داروبرای درمان بیماران سرطانی نیازداشتیم ازواردات داروجلوگیری کردن به بهانه تحریم!!! اماساعت هافیلم هاواخبارسرگرم کننده برایمان پخش می کنند آنهم به زبان فارسی؟!!!

چرایه مقاله علمی حساس مثل هسته ای رابخواهی دراینترنت پیداکنی یافت نمی شودمگرچندمقاله پیش وپاافتاده!! اماانواع آموزش های جنسی وفیلم های غیراخلاقی رابه راحتی دراختیارماوفرزندان ما میگذارند!

این روزهابه برکت اینستاگرام وتلگرام که اصلانیازی به جستجودرگوگل هم نیست خودبه تنهایی یکه تازی هستن دراین امر!!!

واقعاجریان چیست؟!!آیامی توان این رفتارها رابه پای حس انسان دوستی وایران دوستی شان گذاشت؟!!

نظرت چیست کمی به عقب ترسفرکنیم!!!دراین ایام شهادت امام علی(علیه السلام) موافقی کمی درتاریخ زمان ایشان قدم بزنیم؟!!!

گوش کن صدای مردمی راکه حرف ازکفرمولامی زنند می شنوی؟!!!تعجب کردی!!!لابدباخودت می گویی جماعت دیوانه اند.به اول مردمسلمان  انگ کفرمی زنند.به کسی که قرآن ازهرگونه آلودگی اوواهل بیتش رامبراکرده!!!

می خواهی بدانی جریان چیست؟!!! پس خوب گوش کن.

معاویه#توییتر#تلگرام وخیلی ازاین ابزارهارا نداشت، اما با جنگ روانیِ عمروعاص وبازوهای رسانه ایش مثل شعرا،خطباوآخوندهای درباری  کاری کرد که اهل شام وقتی خبر #شهادت_علی در محراب عبادت را شنیدند، میگفتند: مگر علی #نماز هم میخواند!؟

بله معاویه بااستفاده ازجهل مردم،وباتهدیدوتطمیع نسلی را با #دروغ و بغضِ علی(علیه السلام) تربیت کرد، همانهایی که پس از عاشورا با ورود کاروان خاندان حسین(علیه السلام) به شهر شام فرزندان علی(علیه السلام) را کافر و خارجی می خواندند.

قدرت رسانه، آن هم رسانه ای که در خدمت معاویه وعمروعاص ها باشد وازیهودی زادگان حمایت کند،از صدها لشکر بیشتر است.

می دانی امام علی (علیه السلام)خطاب به این جماعت درخطبه ۹۶نهج البلاغه چه میفرمایند؟《در نهان و آشکارا دعوتتان کردم ،پاسخم ندادید ، اندرزتان دادم نپذیرفتید . حاضرانى هستید به مثابه غایبان… سخنان حکمت‏ آمیز بر شما خواندم از آن رمیدید . به اندرزهاى نیکو پندتان دادم هر یک از سویى پراکنده شدید . شما را به جهاد با تبهکاران فرا میخوانم ، هنوز سخنم به پایان نرسیده ، می بینم هرکس که به سویى رفته است ، آن سان که قوم « سبا » پراکنده شدند . به جایگاههاى خود باز می‏گردید و یکدیگر را به اندرزهاى خود می‏فریبید . هر بامداد شما را همانند چوب کجى راست می‏کنم و شب هنگام خمیده چون پشت کمان نزد من باز میگردید . راست کننده به ستوه آمده و ، کار بر آنچه راست میکند دشوار گردیده .اى کسانى که به تن حاضرید و به خرد غایب ، هر یک از شما را عقیدتى دیگر است . فرمانروایانتان گرفتار شمایند . فرمانرواى شما ، خدا را اطاعت میکند و شما نافرمانیش می ‏نمایید و فرمانرواى آنان خدا را نافرمانى می‏کند و ایشان سر بر خط فرمانش دارند . دلم میخواهد معاویه با من معاملتى کند چون صرافى که به دینار و درهم . دو تن از شما را از من بستاند و یک تن از مردان خود را به من دهد.》

آری تاریخ همچنان درحال تکراراست ودرهر ورقش درسی سنگین برای بشریت نهفته است.بازهم ردپای یهودپیداست،همانطورکه ازصدراسلام به مخالفت باپیامبرواسلام برخاستند.تاابدننگ تاریخ راباخودبه همراه دارند.چراکه ردپای شان درترور امام علی (علیه السلام)،حضرت زهرا(سلام الله علیها)وحسنین (علیهم السلام)پیداست.

امروزهم جبهه نفاق وکفرباهم متحدند!!!(اسرائیل غاصب،آمریکاوهم پیمانانشان)وباابزار هنروقلم (هرباریک روزنامه نگاریاخبرنگاربه جمع رسانه های معاویه اضافه می شوند) وباقالب کردن فضای مجازی به عنوان محیط سرگرمی ولی درحقیقت هجومی خاموش برای القای افکار،ارزش های ماراهدف قرارداده اند.

یک باربازیرسوال بردن دین اسلام،عدالت و جهادبه دینت می تازند!!! یک بارباپرداختن به روزه وفقرو دستگیری ازفقیرکه متن دین اسلام است ایجادشبهه می کنند!!!(غافلندازاینکه اسلام اگردستوربه روزه داده برای درک وضع فقرا ست. درهمان حال به افطاری واطعام فقراوایتام وبه پرداخت زکات تاکیدکرده!!! امااینان تلاش می کنندبگویندپرداخت زکات مصارف شخصی دارد!!!) یک باراصل نظام رازیرسوال می برند!!یک بارترس ازجنگ راالقا می کنند!!!یک باردم ازتوافق ومذاکره می زنند ووعده زندگی بهترسرمیدهند!!!یک بارازسونامی مسایل جنسی می گویندومی خواهندسند ننگین ۲۰۳۰را درافکارعمومی به رسمیت بشناسند!!!یک باردم ازبی نیازی سلاح می زنندومی خواهندکشورت راخلع سلاح کنن!!!

یک باربه قدرت منطقه ای کشورت می تازند!!! وهمه این هاراباهمین ابرازی که دردست دارندانجام میدهند.باتحریک احساساتت اول برقلبت وبعد بر عقلت حاکم می شوندوقدرت تحلیل راازتومی گیرند!!!وتوهرگزباورت هم نمی شودآن چه که می گویی حرف خودت نیست بلکه القاواغواهای شیاطین انسی است.

همه این هادرحالی انجام می شودکه سپاه شیطانی خودراتجهیزمی کنندبرای مقابله باسپاه اسلام. درمدارسشان زبان فارسی آموزش میدهندتاازاین طریق دربین فارسی زبانان نفوذبیشتری داشته باشندوراحت ترالقای فکروتخلیه اطلاعاتی راانجام دهندودردسترس اربابانشان بگذارند.

به معنای واقعی درجنگی نرم به سرمی بریم پس نمی شودبه این ابزارفقط به عنوان ابزارسرگرم کننده نگاهی سطحی داشت.

می پرسی راه مقابله بااین ابزارچیست؟میگویم تنهاراه همان است که آقا گفتند: ایجادشبکه ملی اطلاعات. این علم وتکنولوژی بایدابزارقدرت ماباشندبایداین فن را بیاوریم و توسط مراکز علمی کشور توسعه‌اش دهیم تامردم مادر محیطی امن وسالم ازآن نهایت استفاده راببرند؛ وگرنه دشمنان ما ازاین ابزاربر علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران اسلامی استفاده می‌کنند و کشور را دچار بحران خواهند کرد. همانطورکه طی این مدت کشورادرگیرانواع حواشی کردند.(براندازهاکه ته مانده های مجاهدین خلق وسلطنت طلب ها هستند تمام تلاششان راکردندکه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم راسیاسی وضدنظام جلودهند. یابیادبیاوراغتشاشات خیابان پاسداران راکه چندجوان مثل دسته گل پرپرشدندبخاطریاغی گری یک عده!!! یاجریان تیراندازی مجلس وحرم حضرت امام (ره). هرچندنام بردن فتنه ۸۸هم خالی ازلطف نیست.یافتنه ای که درسال۹۶ درتلاش برگزاریش بودند اماباحضور مردم وتدبیر صالحان نظام خنثی شد) 

پس اگرواقعا دنبال امنیت روانی هستیم!!اگرنمی خواهیم تاریخ شوم کوفه وجریان شهادت مولاو کسانیکه دستشان به خون مولاآغشته شدتکرارشود!!!بایدپیگیرشبکه ملی اطلاعات باشیم.تاهرچه زودتراین فناوری بومی شود.فریب مغلطه رسانه های بیگانه رانخوریم وباورداشته باشیم هرآنچه که بومی وساخته دست جوانان خودماست به نفع ماخواهدبود.نه آن نسخه که غربی هاودرراس آنهااسرائیل غاصب جنایتکاربرای مامی پیچد.

این جمله راسرلوحه افکارمان قراردهیم: هم 👊 می‌شود، هم 💪 می‌توانیم…

#آینده_از_آن_ماست💪

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#قسمت_سوم

#تولیدی

ضرب المثل شیرین وپرکاربردی داریم تحت عنوان:《باحلواحلواگفتن،دهان آدم شیرین نمی شود.》این جمله مصداق بارزتلاش وکوشش است.یعنی اینطور نیست که بادست روی دست گذاشتن وانتظاراز دیگران داشتن بتوانیم به موفقیت برسیم.😎

بایدتلاش کرد،تحقیق کرد،ودرعین حال به خداتوکل نمود.ویقین داشت روزی دست خداست.انسانی که بدون هیچ زحمتی دنبال رسیدن به سودکلان باشد. یافردی که می خواهدازهرراهی به درآمدبرسد.اینها همه غلط اندرغلط اند.وره به ناکجاآباد دارد.😥

نگاه نکنیدبه آن شرکت لیبرالی که نه خدامی شناسد ونه حق کارگرسرش می شودولی پولش ازپاروبالامی رود.این جماعت اگرامروزافعی شده اند.هستندافرادی که لی لی به لالایشان گذاشتند.وامروزهم… آنچه مهم است این است که روزقیامتی هم درکاراست وباید جواب گوباشند.😏

بگذریم…این هاراگفتم تابگویم،تولیدکننده عزیزکه نه سرمایه زیادی داری ونه حامی گردن کلفتی!!! بدان وآگاه باش که توچیزی راداری که آن گردن کلفت هاندارند،توخداراداری.خداراداشته باش وپادشاهی کن. بگذاررمزموفقیتت رضایت خداباشد.پس قبل ازشروع کسب وکاریک دورشرعیات کسب حلال رامطالعه کن که مبادادچار"ربا” شوی.بگذارسودت هرچندکم،امابرکت داشته باشد.😊

✅رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند:《…رَحِمَ اللّه مُؤمِنا كَسَبَ طَيِّبا…خدارحمت کندمومنی راکه پاکیزه کسب کند.》الفقیه،ج۳،ص۱۶۷😍

بدست آوردن سودشیرین است.امادنبال سودبودن و برای سودبیشترتلاش کردن وبه هرراه شومی چنگ زدن جزتباهی نیست.اینکه انسان پول بیشتر ازراه دوز وکلک بدست بیاورد وبرکت نداشته باشد. جزخستگی به تن آدمی نمی ماند.

به عنوان یک تولیدکننده همیشه حواست باشدکه رضایت خدارامقدم بداری بردیگران.رضایت خدا در رضایت مشتری توست.پس کم فروشی ودغل وفریب فقط از روزی خودماکم می کند.چون مخاطب اعتمادش راازدست خواهدداد.روایت داریم ازرسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)که میفرمایند:《بهترین کسب هاکسب دست کارگراست؛اگردرست وخیر خواهانه باشد.(جامع الصغیر،ج۱،ص۶۲۱)》

بنابراین برای اینکه درآمدی تضمینی داشته باشیم ومطمئن باشیم سودی که بدست می آوریم برکت دارد وگره اززندگی مان بازمی کندمواردفوق رادقت کنید.😉

✅وامابرویم سراغ اینکه چطورتولیدات خودراتبدیل به سودکنیم.👇

✔دردرجه اول شمابرای هرتولیدی نیازبه لوازم کار داریدکه بایدتهیه کنید.(همانطورکه گفتم نبایدازلوازم بی کیفیت برای تولیداستفاده کرد.)ازطرفی هم بایدبه فکرراهی باشیم تاهزینه کمتری بابت خریدمواداولیه بپردازیم.🤔

توصیه بنده همیشه به هنرجوها این بوده که جزیی خریدنکنید!!!شمامی خواهیدبه عنوان یک تولیدکننده مثلادرحرفه نمددوزی فعالیت کنید. پس اگرقصدتولید درمقداربالاراداریدجزیی خریدکردن وسایل کارفقط سرمایه شمارا ازبین می برد.برای جلوگیری ازهدررفتن سرمایه به جای خریدازدلال وخرده فروش به سراغ عمده فروش بروید.بازهم ازنمد دوزی مثال می زنم.

ببینیدبنده همیشه به هنرجوهایی که مبتدی بودند تاکیدمی کردم برای شروع نیازنیست نمدمتری بخرید. همان اندازه های a3وa4برای شروع دررنگ های متفاوت کفایت می کند.اماازیک زمانی که درکارحرفه ای شدیدوتوانستیدازنمد انواع لوازم موردنیازمثل رومیزی، کوسن،سرویس لوازم آشپزخانه،لوازم والتحریروکیف، عروسک وسیسمونی کودک وانواع گیفت وتم تولد و…رادرست کنید.دیگر خریدجزیی برای شمابه صرفه نیست.شمایک کیلوالیاف طبیعی وجنس خوب بخریدمثلا۷هزارتومان تامدت هااین الیاف برای شماکفایت می کند.چراکه مصرف الیاف داخل نمدخصوصاعروسک و…مثل ساخت عروسک باخزوپارچه نیست.کمترمصرف می شود پس خرید یکبارالیاف برایتان به صرف ترخواهدبود.

✋بنابراین نکته اساسی برای هزینه کمترخریدعمده لوازم کاراست.یکبارمی خریدولی چندین نمونه کار درست می کنیدوازهرکارسودجدابدست می آوریدعلاوه براینکه خرج کردتان بدست می آید.✋

نکته بعدی درباره کم کردن هزینه هااین است که لوازم غیرضروری راحذف کنیم وبرایشان جایگزینی به صرفه انتخاب کنیم.بازهم ازنمددوزی مثال می زنم: مامی توانیم بجای خرید۱۲رنگ قرقره یانخ عمامه و… برای دوخت اصلی که دندون موشی می باشدازنخ ماهیگیری استفاده کنیم(که این کارخودش علاوه برصرفه جویی درهزینه زیبایی کارشمارابیشترمی کند.چراکه همیشه دوخت دندون موشی برای همه طرح هامایه زیبایی نیست گاهی نیازهست که این دوخت پنهان باشد.ونخ ماهیگیری بخاطررنگ بی رنگش بهترین گزینه است.وهرنمدراباهررنگی می توانیدبدوزید‌)۱۲رنگ اگرمی شودمثلا۱۵تا۲۰هزارتومان یک نخ ماهیگیری قیمتش بین ۵تا۸هزارتومان می باشد.(قیمت هاتقریبی است)قطعاازهرلحاظ به صرفه ترخواهدبود.ازطرف دیگرشمامی توانیدبرای دوخت های تزیینی تنهاچندرنگ اصلی راخریدکنیدنه اینکه متناسب باهررنگ نمدیک نخ همان رنگی بخرید.

این تنهایک مثال ازهزاران مثال برای کم کردن مخارج اولیه کاراست.

✅نکته بعدی واماخیلی مهم این است که تمامی خریدهای خودراباقیمت خرید،دردفتری ثبت کنید. ودرهرنمونه کارتولیدشده،نگاه کنیدچقدرازلوازم خریداری شده شمامصرف شده.(خرج کردخودراحساب کنید)بعدمی توانیدقیمت نهایی رابه مشتری اعلام کنید.

درنظرداشته باشیداگریک مترنمدراخریدید۲۰هزارتومان دردوخت یک عروسک بیست سانتی که تمام نمد استفاده نشده!!!نهایت ۲۰سانت ازنمد،۲۰گرم الیاف، یک عدد چسب،۳۰سانت پارچه برای لباسش، دوتا مروارید برای چشمش و…استفاده کردید.پس نمی توانیدکل قیمت خریدرا روی یک عروسک قیمت بگذارید.اندازه خرج کردمصرفی راحساب کنیدتاسود مناسبتان بدست بیاید.وقتی قیمت شمامناسب باشد، درکنارش مشتری هم رغبت می کندبه خریدوسفارش بیشتر.

تااینجاراداشته باشیداگرسوالی هست مطرح کنیدتادرپست های بعدی جواب بدهم.

ادامه دارد…

نماهنگ کاسه شیر

📽فایل تصویری

یتیماباظرف شیر
             ساکتن و سربه زیر😭

🏴شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی(علیه السلام) روخدمت شمامحبین وشیعیان واقعی آن حضرت تسلیت عرض می کنم🏴

الحمدلله الذی جعلنامن المتمسکین بولایه علی بن ابی طالب(علیه السلام)🙏

🍁🍁🍁🍁🍁🍁

تاانسانیت زنده است ماهستیم

#تولیدی

صدایش رعشه به جانت می اندازد.دلت می خواهد خرخره اش رابجوی امازورت نمی رسد. اوآماده تا دارایی ات رامصادره کند.زبان آدمیزاد نمیفهمد.اهل خدعه ونیرنگ است. جوانمرد نیست که بگویی با مذاکره وصلح بشودبا اوکنارآماد.اوخانه وکاشانه ات رامی خواهد.او آوارگی ات رامی خواهد.اوحتی به حریم شخصی ات رحم نمی کند.

چه می خواهی بکنی؟آیاتسلیم می شوی؟!!!یک لات آسمان جول که رحم ومروت نمی فهمد.در حریم خانه ات بسط نشسته وعربده کشان می گویداینجامتعلق به من است.وتوبایدبروی!!!

باخودمی گویی:کجابروم اینجاخانه آباواجدادمن است. من دراینجابدنیاآمده ام.رشدکرده ام.فرزندانم درهمین خانه بدنیاآمده اند!!!من متعلق به این خانه هستم توبیگانه ای وباید بروی!!!

اوخشمگین می شود.جلوی چشمانت اهل وعیالت را تهدیدبه مرگ می کند.به ناموست سیلی می زند. کودکت رامی آزارد.درحالی که دستانت رامحکم بسته اند وتونمی توانی کاری کنی؟!!! شماراازخانه تان بیرون می کندوخودودار ودسته اش واردحریمت می شوند.

آنوقت است که به فکریاری خواستن ازهمسایه ها میفتی!!!صدامی زنی!!!ای مردم به دادم برسید.دزد.دزد به زندگیم زده!!!

کسی جوابی نمی دهد!!!چه حالی می شوی!!!باخودمی گویی می روم ازاوشکایت می کنم.دستگاه قضایی درکارنیست.همه راباپول خریده!! حتی همسایه هارا!!!

آن وقت است که می خواهی بمیری واین وضع را نببینی!!!باخودمی گویی:مگرمی شودصدایم رانشنوند؟مگرمی شودحال وروزم راببینندوازکنارم به سادگی بگذرند.به ناچاربایدسرپناهی برای خودوخانواده فراهم کنی.چادری به پامی کنی ومدتی اسکان موقت خواهی داشت.امامطمئنا عقلت نمی پذیرد درمقابل زورگو کوتاه بیایی وظلمش رابپذیری!!!پس مقاومت می کنی تاحقت رابگیری!!!

واینجاست که مقاومت مفهوم پیدامی کند برایت!!!

صدای ناله های زن وفرزندانت بلندمی شود. گویی نوزادت تاب وتحمل این وضع رانداشت سیلی های مکررآن ظالم کارخودراکردپایش را روی سینه نوزادت گذاشت تاوادارت کندخانه ات رابدهی!!!کودکت به زندگی بدرود گفت.دستان بی جانش رادر دست می گیری وبه پهنای صورت اشک می ریزی!!!مضطرب می شویی!!!از چادربیرون میایی وزیرآسمان تاریک شهر فریادمی زنی:آخه چرا؟ به چه جرمی؟باکدوم منطق؟انسانیتتون کجاست!!!

درهمین هنگام بدنت سرد می شود.تکانی به بدنت می دهی،تاچشم بازمی کنی.خودراداخل اتاق خواب منزلت می یابی!!! درحالی که گوشی همراه به دست داری.

آری همش خواب بود.خوابی آشفته ازانسانیتی که مرده بود.گوشی راروشن می کنی چشمت که صفحه گوشی می افتد.اشک درچشمانت حلقه می زند.

تصویرکودکی بودکه درخون می غلطید.بخشی ازظلم رژیم غاصب وخائن صهیونیست!!!

وتوزیرآن پست نوشته بودی:به ماچه فلسطین هیچ ربطی به ایران نداره،ماخودمون توی کشور مون هزار تابدبختی داریم.اسرائیل وفلسطین خودشون باهم کنارمیان.شماهم بااین پست هاکمکی به اونهانمی کنی!!!!

به فکرفرومی روی،صحنه هایی که درخواب دیدی مانند:فیلم سینمایی برپرده چشمانت رژه می روند. ازخودمی پرسی این خواب آشفته چه بود؟تنت می لرزد.به اتاق بچه هاسرمی زنی، خیالت راحت شدکه همه چیزسرجای خودش است واهل وعیال درآرامش به سرمی برند.

به یادحرفهایت می افتی،دلت می گیردباخودمی گویی من ازآن دخترآمریکایی وپسرانگلیسی که ازبلاد کفر برای دفاع ازکودک فلسطینی جانشان رادادندچه کم دارم؟

من که درکشوری مسلمان زندگی می کنم وشیعه هستم چرا… روبه سوی آسمان می کنی اشک امانت رابریده،باحالی زاروپشیمان می گویی:خدایاببخش که دیرفهمیدم!!ببخش که انقدرغرق امنیت بودم که برایم درک نداشتن امنیت خنده داربود!!!

دیرفهمیدم که یاری رسوندن به همسایه فقط دستور دین نیست.هیچ عقل سالمی ظلم رونمی تونه تحمل کنه!!!ببخش که انسانیت درمن مرده بود.وتمام این مدت به خاک وخون کشیده شدن مردم مسلمان در جای جای این جهان رودیدم وچشمم روبستم.

حالت منقلب است باری سنگین بردوشت احساس می کنی.وضومی گیری وسرسجاده می نشینی وقرآن رابازمی کنی،گویی منتظری تاخدایت باتوسخن بگوید. چشمانت که به این دوآیه می افتد:

«لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَين ِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبيرا»

 ما به بنی اسرائیل در کتاب (تورات) اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد، و برتری‌جویی بزرگی خواهید نمود(اسرا/۴)

وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

و اگر بدی کنید باز هم به خود می‌کنید. و هنگامی که وعده دوم فرا رسد، (آنچنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت که) آثار غم و اندوه در صورتهایتان ظاهر می‌شود؛ و داخل مسجد (الاقصی) می‌شوند همان گونه که بار اول وارد شدند؛ و آنچه را زیر سلطه خود می‌گیرند، در هم می‌کوبند.(اسرا/۷)

به یادسخنان پیرجماران میفتی.که دروصف رژیم غاصب صهیونیست فرمود:اسرائیل غده سرطانی است وبایدازصحنه روزگارمحوشود.

باخودمیگویی عجب بزرگ مردی بود.حرفش مصداق کامل این آیه قرآن است.ندایی دردرونت تورایادآور حرفهایی که زدی می اندازدسریع گوشی رابرمیداری ودنبال پیج آن فردمی گردی. حرفهایت راپاک می کنی ومی نویسی: درس آزادگی ازاربابی گرفتم که فرمود: اگردین نداریدلااقل آزاده باشید.ماآزاده ایم.وتازمانی که انسانیت زنده است ماهستیم.ایستادگی می کنیم. مقاومت می کنیم.درکنارمظلومین هستیم وبرای اقتداراسلام خواهیم جنگید.وعده خداوندحق است.رژیم غاصب اسرائیل نابودخواهدشد.قدس متعلق به مسلمین است مابرسرآنچه که متعلق به ماست باکسی شوخی نداریم.حتی اگرهمسایه گان فلسطین وعرب زبان درخواب باشند.حتی اگردادگاه وقاضیش راخریده باشند.ماهستیم وپای قبله گاه مسلمین تاآخرین قطره خونمان خواهیم جنگید.ای ملت بیدارفلسطین،ای جوانان غیورفلسطینی هوشیار باشیدکه آینده ازآن شماست.وعده خدانزدیک است.

#هنوز_انسانیت_نمرده_است.

#همه_با_هم_برای_سرکوب_اسرائیل_در_روز_قدس_یک_صدا_خواهیم_شد.

#با_شکوه_تر_از_قبل_می_آییم.

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#قسمت_اول

قبل ازشروع بحث ابتدانگاهی به کلام مقام معظم رهبری در خصوص نقش زنان در فعالیتهای اقتصادی می اندازیم تاچراغ راه مسیرمان باشد.ایشان فرمودند: «اسلام با کارکردن زن نه تنها موافق است بلکه تا آنجائیکه با شغل اساسی آنها که مهمترین شغل اوست یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده مزاحم نباشد، شاید لازم هم باشد. یک کشور نمی تواند از نیروی کار زنان در عرصه های مختلف بی نیاز باشد اما این کار باید با کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات نداشته باشد و باید زن را تذلیل نکند»(عبدالرحیم موگهی؛ سیمای زن، قم: دفتر تبلیغات اسلامی 1373، ص 131.)

بااین وجودچه کاری می توان یافت که هم حریم خانواده حفظ شود،وتربیت خانواده تحت شعاع قرارنگیردوهم شخصیتمان حفظ شودو ازبیکاری دربیاییم ودرآمدهم داشته باشیم😎 

نظرتان درباره کاردرمنزل چیست؟کافی است کمی اندیشه کنیم.سواربرکبوترخیال به زمان مادر ومادربزرگ هامان سفرکنیم.

به راستی آنهاچطورزندگی می کردند؟!!کارشان چه بود که همیشه مقداری پول زیرفرش یاداخل بالش پس اندازداشتند!!!😊

پخت انواع مربا،ترشی،رب و…وفروشش به درو همسایه وآشنایان یابه بقال سرکوچه!!!😁

دقت کرده ای؟هیچ وقت زمان اضافه نمی آوردند. ازصبح علی الطلوع شروع می کردندتاخودشب.و چقدرعمرشان بابرکت بود.به کدبانویی شهره بودند. انواع گلدوزی،خیاطی و…اصلا آن قدیم هاکسرشأن بوداگرزنی هنربلدنباشد.

شایدبگویی زمانه فرق کرده،بیشترزنان آن موقع بی سوادبودند.به همین دلیل مجبوربه انجام چنین کارهایی می شدند.وگرنه ازیک خانم دکترانتظارداری بیایدوگلدوزی کند؟آنهم بعداینهمه تحصیل؟

پاسخم این است اگرجذب شد.خوش به سعادتش که می تواندبه مردم کشورش خدمت کند. دراین بحثی نیست.

 ولی اگرنشدچه؟!مگرچه می شود؟یک خانوم تحصیل کرده که سالهادرس خوانده تادکتریاوکیل و…شودامابه هردلیلی نشد.ظرفیت تکمیل بودیاسرمایه کافی برای هزینه مطب و…نداشت بایدچه کند؟آنهم باوضع نابه سامان اشتغال درکشور!!!! 😔

عرضم روی قشرتحصیل کرده بیکاریست که این روزها دربه دردنبال کاراست.وچون حرفه ای هم بلدنیست به زحمت میفتد.بگذریم ازاینکه اغلب قشرتحصیل کرده درشأن خودنمی دانندبه کارهای هنری یاکارهایی ازقبیل مادران گذشته تن بدهند.باکلاسی واحساس تمدن وپیشرفت تکنولوژی مانعشان می شود!!!

اماانصافاکدبانویی با،باکلاس بودن چه تنافی دارد؟که بعضی حاضرنیستنددست به سیاه وسفیدبزنند!!!😩

آیاجزاین است که نظام سرمایه داری برای کسب سودبیشترمردم رابسوی مصرف گرایی سوق می دهد؟!😖خصوصابرای بانوان که هم نقش مهمی درتصمیم گیری خانواده دارندوهم بیشتردرگیرتجملات هستند برنامه هامی ریزنندتابامشغول کردن این قشربه مصرف گرایی،سودبیشتری به جیب بزنند!!!

وچقدرماغافلیم، جذب تبلیغات رسانه ایشان می شویم و بی خبرازآنکه این هاهمه حربه ایست تامیل به مصرف گرایی رادرمابیشترکند.کدام بی کلاسی است؟آیاآنچه که به اقتصادخانواده تان ضرر بزند بی کلاسی نیست؟!!!

قطعاتمام لوازم مصرف روزانه رانمی شودتولیدکرد.اما آن بخشی راکه می شودتولیدکردوبه درآمدرسید چرا خودرامحروم کنیم؟

اینکه روزهابرای خوددل مشغولی ازقبیل فلانی چه گفت وچه کرد مهیاکنیم وبه انواع دردومرض های عصبی دچارشویم وسرآخربی حوصله،توان آماده کردن یه لقمه غذاراهم نداشته باشیم وزنگ بزنیم ازبیرون برایمان بیاورند!!!چه برسدبه اینکه بخواهیم دست به کارهای تزیینی بزنیم وکیف ولباس وعروسک و… ونیازهایی ازاین قبیل رابرطرف کنیم!!!!

یااینکه نیازهای خودرابشناسیم ومتناسب باآنچه نیازخودودیگران است دست بکارشویم.مثلا چه اشکالی دارد اگرکودک ماجشن تولدی دعوت است بجای خرید یه عروسک وپرداخت هزینه گزاف باکمترین هزینه موادلازم رابخریم وخودبدوزیم!!! 

واین یعنی اقتصادمقاومی که یک زندگی رامی شود برپایه آن ساخت.حتی می توانیدپافراتربگذارید واز آنچه که علمش راداریدایجاداشتغال هم برای دیگران کنید.

کدام رامی پسندید؟

آیابهترنیست به توانایی هایمان رجوع کنیم وهمچون مادرانمان ازتوانایی هایمان درآمدزایی کنیم.تاکمک به اقتصادخانواده کرده باشیم؟!!!

پس اگربه دنبال کاردرمنزل هستی!!!اگربه کارهای هنری علاقه داری!!!  اگرعلاقه داری اماحرفه ای بلدنیستی!!!

باقسمت بعدی این مقاله همراه شوتابرایت ازرازهای درآمدزایی درمنزل بگویم.

بدان زندگی ات وازهمه بیشترخودت نیازبه تحول داری.ازاین پس این جمله راباخودتکرارکن👇👇 

هرزن می تواندیک تولیدکننده درمنزل باشد.

#من_می_توانم

ادامه دارد…

 
ایده های درآمد زا