زینب می خواهداین میدان

باتوهستم.تویی که این متن رامی خوانی وکربلا رادرک نکردی!!تویی که بادیدن کودک شش ماهه به یادعلی اصغرامام حسین(علیه السلام) میفتی ونفست تنگ می شود.

تویی که تادختری سه ساله می بینی به یادرقیه خاتون(سلام الله علیها) درآغوشش می گیری! اگر دلتنگ پدر باشدوپدردرجنگ باحرامیان، حالت بیشترازاین تشابه دگرگون می شود!! 

آری باتوهستم. تویی که خودرا شیعه می دانی وسینه چاک اهل بیت(علیه السلام)هستی! ناموس رسول الله را ناموس خود می دانی! این روزها ازاحوالشان خبرداری؟!

رقیه های زمان نالانند ازداغ پدر. شامیان زمان طعنه می زنند. زخم زبان هایشان ازسنگ وکلوخ سخت تر وشکننده تراست!

زینب می خواهداین میدان. رجزی حیدری بخواند. ورسوا کند حرامیان را. کجایند زینب های زمان تا برسانند پیام عاشورا را.

حرامیان سیاه لشکربزک کرده اندوبه میدان فرستاده اند.این مترسک ها هرلحظه یک ساز کوک می کنند. یک باردعوای عرب وعجم راه می اندازد.وهمزمان درپی تجزیه کشور ازداخل هستند.یک بارامان نامه می آورند وحل تمام مشکلات را منوط به قبول آن می دانند.انقدرزیرکانه همه چیز راکنارهم می چینند که کم کم به خودت وعقایدت شک می کنی!

همچون کوفیان که خودشان باورشان نمی شد،روزی درمقابل خاندان رسول الله صف آرایی کنند. شامیان را چه می گویی؟ آنان تصورمی کردند این اسیران خارجی هستن!! مگرمی شود! 

حرامیان آن موقع چه تکنولوژی داشتندکه انقدر موثربود؟ حواست هست!! امروزهم حرامیان زمان جادرپای همان ها گذاشته اند.هنوزهم بازروسیم ووعده جاه ومقام سیاه لشگر میخرند.

ماچه کردیم؟چقدرفرهنگ عاشورا رادرست منتقل کردیم؟چقدراین فرهنگ در زندگی ما جاری است؟! چراامام حسین(علیه السلام)مخصوص محرم وعزاداری شده؟ چرا درماه هاوسالهای دیگر حرفی از فرهنگ عاشورایی وسبک زندگی حسینی نیست!! 

 خودمانیم مسئولیت ما سینه چاکان اهل بیت(علیه السلام)سنگین تراست. ابلیس یارانش را فراخوانده، همه جمعند.ازهرصنفی درصف اوست. من وتو اگرما شویم، می توانیم نسخه صفحه آرایی شان را درچشم برهم زدنی بپیچیم.

تنها روحیه ای زینب وارلازم است. زینب گونه عمل کنیم.وپیام عاشورا رابه جهانیان برسانیم.

#به_قلم_طوفان_واژها

عاشقی ازعباس بایدآموخت

نیمه شب هشتم محرم بود. اهل حرم تشنه بودند. امام فرمان پرکردن مشک ها راصادر کرد. عباس علیه السلام باسی سواره وبیست پیاده راهی نهر فرات شد.

عمرو بن حجاج فرمانده نگهبانان دشمن فریاد زد شما کیستید؟ یکی از یاران حسین علیه السلام به نام «هلال بن نافع» جواب داد:«من پسر عموی تو هستم، آمده‌ام از این آب فرات بیاشامم. » 

- بیاشام گوارایت باشد. 

-وای بر تو آیا به من می‌گویی آب بنوش، ولی حسین علیه السلام و اهل بیتش تشنه باشند؟

-راست می‌گویی، ولی به ما فرمان داده اند که ناگزیر به اجرای آن هستیم، تا نگذاریم آب به حسین علیه السلام و یارانش برسد. 

هلال به سخن او اعتنا نکرد و به یاران خود فرمان دادکه وارد شریعه شوند. درگیری شدیدی رخ داد.یاران امام دودسته شدند. گروهی درحال پرکردن مشک ها وگروهی درحال جنگ ومحافظت ازمشک ها.عباس مشک هارابه خیمه رساند. یاران بدون هیچ صدمه ای بازگشتند.

ظهرتاسوعا رسید.کودکان واهل خیام تشنه اند.ناله شان ازفرط تشنگی بلندشد.امام عباس را درپی آب فرستاد. عباس این بارهم به میدان رفت. کسی راجرات رویارویی با اونبود. حیدروار رجز می خواند و صف دشمنان را تارومارمی کرد.

یاران به آب رسیدند. مشک ها پرشد. به سلامت به خیمه ها بازگشتند.

دشمن محاصره راتنگ ترکرد. به نزدیکی خیمه ها رسیدند. حکومت ری اهرم فشار عمرسعدبود. فرمان آمده بود.اگر محاصره راتنگ نکنی فرماندهی راازدست خواهی داد. فشار برحسین(علیه السلام) پل رسیدن به جاه ومقام بود.

شب عاشورابود. امام برای رازونیاز مهلت خواست.

امام یارانش راجمع کرد. فرمودبیعت راازشمابرداشتم. هرکس درتاریکی شب دست یکی رابگیردوبرود.

عباس (علیه السلام)قاطع گفت:مادل بسته توییم.هرگزازتوجدانمی شویم.ویاران دیگر چنین کردند.آن شب خالصانه وعارفانه صبح شد.

روز عاشورا،روزعمل،روز جهاددربرابرکفرونفاق فرارسید. امام ویارانش برای احیاے حق وسنت رسول الله می جنگیدند.

ابتدا یاران امام غیربنی هاشم به میدان رفتند.عباس علیه السلام برادرانش رابه میدان فرستاد.تا صبرداغ برادر راتجربه کند. درگیری شدت گرفت.یاران شهید شدند.

عباس است وخون علیست در رگ او.اذن رفتن به میدان میخواهد.تاصف دشمن رابشکافد.امام اشک می ریزد. عباس که برود خیمه ها غارت می شود. دیگرکسی حرمت حرم الله رانگه نمیدارد.

امام می خواهدکه اومشکی آب به خیمه برساند.عباس علیه السلام راهی فرات می شود.همچون شیری که دربیشه زار درپی طعمه باشد.کسی را یارای مقاومت درمقابلش نبود. به فرات می رسد. مشتی آب برمیدارد. حیاءمی کند ازخوردنش.مشک هارا پرمی کند. به راه می افتد. 

دشمن می داند به تنهایی حریف اونمی شوند.گروهی حمله می کنند. لب تشنه،خستگی، امان سقارابریده. درچشم برهم زدنی تیرهای دشمن در زره عباس لانه می کند.

مشک را به سینه نزدیک کرد.سواربراسب  می تاخت. محاصره شدت گرفت. دو دستش را قطع کردند.مشک رابه دندان گرفت. گویی صدای ناله العطش کودکان رامی شنید.درمرام او کودکان حسین(علیه السلام) بایدسیراب شوند.

یکی چشم اورا ودیگری مشک راهدف قراردادند.آب مشک برزمین می ریخت. گویی اشک عباس همچین. روی نگاه کردن درچشمان طفلان حسین علیه السلام رانداشت.

تکیه گاهی نداشت. ازاسب باصورت به زمین خورد. عباس شهیدشد. عمودخیمه حسین به زمین افتاد. امام خودرا به برادر رساند.سرش رادرآغوش گرفت.

خبرشهادت عباس به خیمه هارسید. کودکان انگشت حسرت به دهان گزیدند.

 بابا بگو عمو برگرده!! ما آب نمی خواییم.

گویا درنبودعموفهمیده بودندچه چیزانتظارشان رامی کشد.

#به_قلم_طوفان_واژه_ها

شغل اینترنتی!!!

آنانکه ادعای ایجادشغل درفضای مجازی را دارند، خصوصا دربسترهای غیربومی! مثل تلگرام و اینستاگرام و.. اجالتا می شود،لحظه ای درنگ کنند تا سطح فهم ما هم به پای شان برسد وچشم کم بینای ما به نور اشتغالی که آنان می گوید روشن شود؟!

امکانش هست چندمورد ازاشتغال های فعال دراین دونرم افزار رابرایمان بیان کنند؟ خریدوفروش کانال، پیج،ممبر(عضو)،لایک،ویو(بازدید)،تن فروشی،خرید وفروش انواع سلاح،حیوانات،خریدوفروش لوازم ممنوعه و… را خودمان مطلع هستیم😏چون شغل محسوب نمی شوند،چنگی هم به دل نمی زنند!!

واگرشغل موردنظرشما این ها نیست. لطفا بگویید آن چیست که شما می بینید وما نمی بینیم!!

اگرمنظورتان ازاشتغال مجازی، همان کسب وکارهای اینترنتی مثل بیت کوین،گرام یاپول درآوردن از راه کلیک کردن و.. است که همه شان درقوانین احتیاط هایی دارند. ازجمله فتا بیشترشان را ردمی کند.  یامراجع قانونی برایشان چارچوب وضع می کنند. چهبسا اروپایی ها هم بااین پدیده موافق نیستند.

اگرمنظورتان فروشگاه های اینترنتی است. که ان ها هم این روزها با بالارفتن دلار ونوسان بازار،جنسی برای فروش ندارند،یاتولیدکننده ها ورشکست شدند وتولیدنمی کنند.یامواداولیه راگران می خرندوحال می خواهندگران بفروشند.مردم هم توانایی خرید ندارند مگردرحد مایحتاج.وازپس هزینه پست و.. برنمی آیند پس عملا فروشگاه هایی که در کارتولیدصنایع دستی هستند،فروشی نخواهند داشت. 

تااینجای کارکه چیزی دستمان رانگرفت.ومانفهمیدیم این اشتغال ایجادشده متعلق به کدام بخش است!!

اما اینکه امثال پاول دوروف(سازنده تلگرام) میشود منجی کسب وکار ایران.وکارآفرین محسوب می گردد. خودش جای بسی تامل دارد. ایا وقت آن نرسیده یک نفرپاسخ گو باشد به اینکه آیا ما درایران باوجوداین همه جوان نخبه وکاربلد یک نفر سازنده نرم افزار،پیام رسان، شبکه اجتماعی و… نداریم که بستری برای ایجاد اشتغال شوند؟

اگراشتغال دربسترنرم افزار،پیام رسان،شبکه اجتماعی را به رسمیت می شناسید. پس چرا از استارت اپ های بومی،پیام رسان های داخلی حمایت نمی کنید؟!! اگر اشکالات فنی این پیام رسان های نوپا جوابتان هست باید بگویم روزی که تلگرام را وارد ایران کردند یادتان هست؟ آن روزهم تلگرام همین مشکلات فنی را داشت. قطع و وصلی ودیردانلودوآپلودشدن و… انقدراستفاده کردیم واشکالات را گوش زد کردیم که امروز تبدیل به یک غول رسانه ای شد.

ماکه باحمایتمان از امثال پاول دوروف اورا کارآفرین کردیم!!چرا نسبت به پیام رسانی که ساخته فکر وتوان جوان ایرانی است،بی تفاوت باشیم؟ اگربنابه استفاده از تکنولوژیست. که پیام رسان های بومی هم همین قابلیت هارا دارا هستند. واشکالاتشان هم بخشیش به عدم حمایت درست ازاونهاست همین که سهم پهنای باند پیام رسان های خارجی بیشتراز پیام رسان بومی است،خود گویای همه چیزاست.اگربنا به ایجاد اشتغال است چرا جوانان خودمان کارآفرین ومنجی کسب وکار ایران نباشند؟!! چرا مدام مرغ همسایه راغاز می بینیم!! 

جالب است به اینجاکه می رسد دیگرکسی نمی گوید ماایرانی هستیم. رگ وریشه آریایی داریم.دیگر غیرت ملی، روح ایران پرستی وخواستارپیشرفت و… معنا ندارد.بلعکس همان هایی که دم ازغیرت ایرانی ونهی از اجنبی پرستی میزنند.دراین امرمهم زیرپرچم اجنبی راه می روند وبرای رفع فیلترش سینه چاک می کنند. 

باتمام این اوصاف هنوزمتوجه نشدم آن چه اشتغالی است که دربستر پیام رسان های اجنبی فراهم می شود!!! اما پیام رسان های داخلی این قابلیت را ندارند. به همین دلیل می روندهاتگرام وطلاگرام راه میاندازندتا ورودمردم به پیام رسان های داخلی را کند کنند.آنهم مبادا کسب وکاری ضررکند!!!

#به_قلم_طوفان_واژه_ها

مَحرَم اسرار می آید

مُحَرَم هرحرفش یک نشانه است. یک کلمه است، وهزاران حرف نگفته و زخمی که سالهاست التیامی نداشته!!یک کلمه است.امامَحرَم اسراراست.درهر حرفش سری نهفته است.

م :بیانگرمظلومیت است.

ح :نشان ازحَرم وحریم دارد.

ر:بیانگر راضی به رضای خدابودن،قدم اول بندگیست.

م:معنویتی سرشار ازعشق الهی. که در تکه تکه های اجسادشهدا،وآن همه مصایب! تنها زیبایی می بیند.

مُحَرم سری از اسرار حسین بن علی(علیه السلام) درسینه دارد. حسینی که پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)بر گردنش بوسه می زد.و او وبرادرش را سرور جوانان اهل بهشت می خواند. 

به راستی چه چیز حسین(علیه السلام)را به قتلگاه برد؟ چه چیزدستانی را که روزی به قصدبیعت باخاندان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) بلندشده بود.به مشتی گره کرده حاوی سنگ وکلوخ تبدیل کرد؟!! چه اندیشه ای درکاربود که بعدازچند دهه خاندان رسول الله را خارجی خواندند؟!! 

مُحَرم که می شود،همه جا حرف ازاین است اگر آن موقع مابودیم چنین وچنان نمی شد!! اگرما بودیم امام به قتلگاه نمی رفت!! اگرما بودیم حتما یاریش می کردیم!! 

این نشان از محبت مابه اهل بیت(علیه السلام) خصوصا به سالارشهیدان است.اماحواسمان هست ادعای سنگینی است! آنانکه جلوی امام  حسین(علیه السلام) صف کشیدند.هم ایشان را دوست داشتند. هم به جایگاهشان واقف بودند، امابرسردوراهی که قرار گرفتندیک طرف خط ومعیارامام وطرف دیگر، پول ومقام وشهرت و…بود، لغزیدند!!

ماچگونه عمل خواهیم کرد؟ این روزها که مسلم زمانه برای دعوت مردم به بیعت امام زمانش درمیان مردم است. ما بامسلم چگونه برخوردمی کنیم؟! 

به همت سرسپردگان داخلی ودشمنان خارجی آماج مشکلات برسرمان هوارشده! دراین مدت چه کردیم!!  عده ای همچون زمان امام علی (علیه السلام) آن زمان که درتلاش بودند زمینه صلح بامعاویه رافراهم کنند. مدام می گفتند مردم ازجنگ خسته اند!! نیازبه تجدید قوا داریم!! مردم مشکلات دارند نیازبه رسیدگی داریم!! اگرصلح کنیم تمام مشکلات حل می شود!! وبعداز صلح که معاویه به هیچ کدام ازوعده هایش عمل نکرد باز مدعی شدند!!! و دم ازکفر علی(علیه السلام) زدند!!

امروزهم ماگرفتارهمین جماعتیم. جماعتی که از کربلا درس مذاکره می گیرند.وباآشفته کردن اذهان مردم، ایجاد دودستگی،ایجادانواع حواشی با برهم زدن وضع بازار،یک روز#احتکار روزبعد#اختلاس و… دراوج زمانیکه جوانان غیرتمند این سرزمین درپی طراحی موشک برای حفظ امنیتمان هستند. مردم در تهیه پوشک عاجز می مانند. دغدغه مان را ازموشک به پوشک می رسانند؛تا آخرین حربه های خود را برای زمینه سازی بیعت دوباره بامعاویه زمان فراهم کنند.

مردم بدانید که آنها این بارمی خواهند از درشما واردشوند.شمارا به تنگ بیاورند.تا امام امت رامجبور به صلح کنید. مدام درگوشتان می خوانند که اگرفلان چیز تصویب شود ارز فلان قدر می شود. اگربهمان تصویب شود وضع اقتصادی فلان می شود. همه این ها فریب خورده های معاویه زمانند. آنها به وعده حکومت ری این چنین درمقابل شما صف آرایی کردند. که اگر هوشیار نباشیدو نباشیم همین جماعت کربلایی دیگر رقم خواهندزد.

بیدارباشیم تا کربلایی دیگر تکرارنشود.

بصیرت سیاسی خودرا بالاببریم ودرگیرحواشی های دشمنان نشویم. مردم کوفه درگیر حواشی(ترس از ابن زیادشدند )وفریب سکه ها و وعده های اورا خوردند. وامامی را که خود دعوت کرده بودند با دستان خود به قتلگاه بردند!!!

ازحریم مُحَرم مَحرَم اسرارش شویم تامتوجه شویم چه سری درآن نهفته است.

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

#به_قلم_طوفان_واژه_ها

داداش باخودت چندچندی؟!

به بعضی ها فقط بایدگفت: داداش باخودت چند چندی؟!

تاچند روز پیش جز پیشتازان کمپین #نه_به_ حجاب_اجباری بود.مرد ایرانی را دعوت می کرد تا روسری از سر ناموسش بردارد و برسرچوب کند وعکس بگیرد وبرای اوبفرستد!!🤐

اوهم عکس ناموس دیگری را درپیجش میگذاشت و زیرش می نوشت. به این میگن شیرزن😕

شب و روز کارش شده بود. دعوت زن ها به برهنه کردن وبه اصطلاح آزاد بودن وعشق وحال کردن😏

حال رگ غیرتش ورم کرده؟! که چرا عراقی ها آمدند و با زن ایرانی فلان کردند😣آهای ملت کجا هستید که عراقی ها به ناموس ایرانی نگاه هرزه کردند!! آی… آی…

جالب اینجاست که گردشگر های مختلفی به ایران می آیند. ازکشورهای مختلف. وخیلی اتفاقات هم می افتد اما نه تنهاکسی هشتک ناموس ایرانی به راه نمی اندازدبلکه انواع عکس گرفتن با گردشگر های اروپایی پرستیژ هم محسوب می شود، وجزیی ازهمان عشق وحال است.😎

وهمین جناب عکس های زن ایرانی با گردشگرهای خارجی رامنتشرمی کند ولایک جمع می کند.

اما امان از روزی که گردشگری ازعراق بیاید. چنان رگ غیرتشان ورم می کند، که هرآن احتمال ترکیدنش می رود.🤓

جادارد به امثال این جناب بگویم:

اولا: موجودی که هرزه باشد نه نژادمی شناسد نه قومیت نه صنف. درهرلباس وقومیتی باشد هرزگی می کند. پس اگرقرار است غیرتی شوی برسر قومیت ها غیرتی نشو! ناموس، ناموس است چه یک هرزه اروپایی به اوتعرض کند؛چه یک هرزه عراقی چه یک هرزه ایرانی !! 

دوما:اگر بنا به برهنه کردن تن باشد به معنای آزادی وعشق وحال(همان تشویقی که خودت کردی به معنای دفاع ازحقوق زن ) چه فرقی میان برهنه شدن جلوی یک ایرانی بایک فردخارجی است؟! چطور تا قبلا غیرت را به معنا برهنه کردن وآزاد گذاشتنش میگذاشتی وامروز می خواهی از اجنبی دورنگهش داری؟!  هشتگ نه به حجاب اجباری راه انداختی که زن ها حق انتخاب داشته باشند! این وسط اگر زنی یک عراقی را برای فلان انتخاب کرد. توچرا رگ غیرتت جوش می زند؟! مگرخودت بنای این هرزگی را نگذاشتی!!!

 ایجاد روابط یواشکی با ایرانی ها واروپایی ها می شود عشق وحال وپرستیژ وباعراقی ها می شود هرزگی؟!! دم ازغیرت نزن که دیگر باورم نمی شود. آی های کردنت بخاطرناموس پرستی باشد. یک چیزی ازغیرت مردان ایرانی شنیدی اما چون نداری ونشناختی به اصطلاح به کاهدان زدی🙃

مردباغیرت ایرانی،عزت ناموسش را برسر چوب نمی گذارد. وبا بزک کردنش اورا حواله چشمان هرزه اجنبی نمیدهد. ناموس دیگری را ناموس خود می داند وبه چشم ناپاک به اونگاه نمی کند. 😊

پس اگرچنین صفاتی در تونیست. نام مرد ایرانی را لکه دار نکن. توهم یکی از اجنبی هایی هستی که چندمدتی دراین دیار روزگار خواهی گذراند….
#به_قلم_طوفان_واژه_ها