نماهنگ کاسه شیر

📽فایل تصویری

یتیماباظرف شیر
             ساکتن و سربه زیر😭

🏴شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی(علیه السلام) روخدمت شمامحبین وشیعیان واقعی آن حضرت تسلیت عرض می کنم🏴

الحمدلله الذی جعلنامن المتمسکین بولایه علی بن ابی طالب(علیه السلام)🙏

🍁🍁🍁🍁🍁🍁

تاانسانیت زنده است ماهستیم

#تولیدی

صدایش رعشه به جانت می اندازد.دلت می خواهد خرخره اش رابجوی امازورت نمی رسد. اوآماده تا دارایی ات رامصادره کند.زبان آدمیزاد نمیفهمد.اهل خدعه ونیرنگ است. جوانمرد نیست که بگویی با مذاکره وصلح بشودبا اوکنارآماد.اوخانه وکاشانه ات رامی خواهد.او آوارگی ات رامی خواهد.اوحتی به حریم شخصی ات رحم نمی کند.

چه می خواهی بکنی؟آیاتسلیم می شوی؟!!!یک لات آسمان جول که رحم ومروت نمی فهمد.در حریم خانه ات بسط نشسته وعربده کشان می گویداینجامتعلق به من است.وتوبایدبروی!!!

باخودمی گویی:کجابروم اینجاخانه آباواجدادمن است. من دراینجابدنیاآمده ام.رشدکرده ام.فرزندانم درهمین خانه بدنیاآمده اند!!!من متعلق به این خانه هستم توبیگانه ای وباید بروی!!!

اوخشمگین می شود.جلوی چشمانت اهل وعیالت را تهدیدبه مرگ می کند.به ناموست سیلی می زند. کودکت رامی آزارد.درحالی که دستانت رامحکم بسته اند وتونمی توانی کاری کنی؟!!! شماراازخانه تان بیرون می کندوخودودار ودسته اش واردحریمت می شوند.

آنوقت است که به فکریاری خواستن ازهمسایه ها میفتی!!!صدامی زنی!!!ای مردم به دادم برسید.دزد.دزد به زندگیم زده!!!

کسی جوابی نمی دهد!!!چه حالی می شوی!!!باخودمی گویی می روم ازاوشکایت می کنم.دستگاه قضایی درکارنیست.همه راباپول خریده!! حتی همسایه هارا!!!

آن وقت است که می خواهی بمیری واین وضع را نببینی!!!باخودمی گویی:مگرمی شودصدایم رانشنوند؟مگرمی شودحال وروزم راببینندوازکنارم به سادگی بگذرند.به ناچاربایدسرپناهی برای خودوخانواده فراهم کنی.چادری به پامی کنی ومدتی اسکان موقت خواهی داشت.امامطمئنا عقلت نمی پذیرد درمقابل زورگو کوتاه بیایی وظلمش رابپذیری!!!پس مقاومت می کنی تاحقت رابگیری!!!

واینجاست که مقاومت مفهوم پیدامی کند برایت!!!

صدای ناله های زن وفرزندانت بلندمی شود. گویی نوزادت تاب وتحمل این وضع رانداشت سیلی های مکررآن ظالم کارخودراکردپایش را روی سینه نوزادت گذاشت تاوادارت کندخانه ات رابدهی!!!کودکت به زندگی بدرود گفت.دستان بی جانش رادر دست می گیری وبه پهنای صورت اشک می ریزی!!!مضطرب می شویی!!!از چادربیرون میایی وزیرآسمان تاریک شهر فریادمی زنی:آخه چرا؟ به چه جرمی؟باکدوم منطق؟انسانیتتون کجاست!!!

درهمین هنگام بدنت سرد می شود.تکانی به بدنت می دهی،تاچشم بازمی کنی.خودراداخل اتاق خواب منزلت می یابی!!! درحالی که گوشی همراه به دست داری.

آری همش خواب بود.خوابی آشفته ازانسانیتی که مرده بود.گوشی راروشن می کنی چشمت که صفحه گوشی می افتد.اشک درچشمانت حلقه می زند.

تصویرکودکی بودکه درخون می غلطید.بخشی ازظلم رژیم غاصب وخائن صهیونیست!!!

وتوزیرآن پست نوشته بودی:به ماچه فلسطین هیچ ربطی به ایران نداره،ماخودمون توی کشور مون هزار تابدبختی داریم.اسرائیل وفلسطین خودشون باهم کنارمیان.شماهم بااین پست هاکمکی به اونهانمی کنی!!!!

به فکرفرومی روی،صحنه هایی که درخواب دیدی مانند:فیلم سینمایی برپرده چشمانت رژه می روند. ازخودمی پرسی این خواب آشفته چه بود؟تنت می لرزد.به اتاق بچه هاسرمی زنی، خیالت راحت شدکه همه چیزسرجای خودش است واهل وعیال درآرامش به سرمی برند.

به یادحرفهایت می افتی،دلت می گیردباخودمی گویی من ازآن دخترآمریکایی وپسرانگلیسی که ازبلاد کفر برای دفاع ازکودک فلسطینی جانشان رادادندچه کم دارم؟

من که درکشوری مسلمان زندگی می کنم وشیعه هستم چرا… روبه سوی آسمان می کنی اشک امانت رابریده،باحالی زاروپشیمان می گویی:خدایاببخش که دیرفهمیدم!!ببخش که انقدرغرق امنیت بودم که برایم درک نداشتن امنیت خنده داربود!!!

دیرفهمیدم که یاری رسوندن به همسایه فقط دستور دین نیست.هیچ عقل سالمی ظلم رونمی تونه تحمل کنه!!!ببخش که انسانیت درمن مرده بود.وتمام این مدت به خاک وخون کشیده شدن مردم مسلمان در جای جای این جهان رودیدم وچشمم روبستم.

حالت منقلب است باری سنگین بردوشت احساس می کنی.وضومی گیری وسرسجاده می نشینی وقرآن رابازمی کنی،گویی منتظری تاخدایت باتوسخن بگوید. چشمانت که به این دوآیه می افتد:

«لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَين ِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبيرا»

 ما به بنی اسرائیل در کتاب (تورات) اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد، و برتری‌جویی بزرگی خواهید نمود(اسرا/۴)

وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

و اگر بدی کنید باز هم به خود می‌کنید. و هنگامی که وعده دوم فرا رسد، (آنچنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت که) آثار غم و اندوه در صورتهایتان ظاهر می‌شود؛ و داخل مسجد (الاقصی) می‌شوند همان گونه که بار اول وارد شدند؛ و آنچه را زیر سلطه خود می‌گیرند، در هم می‌کوبند.(اسرا/۷)

به یادسخنان پیرجماران میفتی.که دروصف رژیم غاصب صهیونیست فرمود:اسرائیل غده سرطانی است وبایدازصحنه روزگارمحوشود.

باخودمیگویی عجب بزرگ مردی بود.حرفش مصداق کامل این آیه قرآن است.ندایی دردرونت تورایادآور حرفهایی که زدی می اندازدسریع گوشی رابرمیداری ودنبال پیج آن فردمی گردی. حرفهایت راپاک می کنی ومی نویسی: درس آزادگی ازاربابی گرفتم که فرمود: اگردین نداریدلااقل آزاده باشید.ماآزاده ایم.وتازمانی که انسانیت زنده است ماهستیم.ایستادگی می کنیم. مقاومت می کنیم.درکنارمظلومین هستیم وبرای اقتداراسلام خواهیم جنگید.وعده خداوندحق است.رژیم غاصب اسرائیل نابودخواهدشد.قدس متعلق به مسلمین است مابرسرآنچه که متعلق به ماست باکسی شوخی نداریم.حتی اگرهمسایه گان فلسطین وعرب زبان درخواب باشند.حتی اگردادگاه وقاضیش راخریده باشند.ماهستیم وپای قبله گاه مسلمین تاآخرین قطره خونمان خواهیم جنگید.ای ملت بیدارفلسطین،ای جوانان غیورفلسطینی هوشیار باشیدکه آینده ازآن شماست.وعده خدانزدیک است.

#هنوز_انسانیت_نمرده_است.

#همه_با_هم_برای_سرکوب_اسرائیل_در_روز_قدس_یک_صدا_خواهیم_شد.

#با_شکوه_تر_از_قبل_می_آییم.

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#قسمت_اول

قبل ازشروع بحث ابتدانگاهی به کلام مقام معظم رهبری در خصوص نقش زنان در فعالیتهای اقتصادی می اندازیم تاچراغ راه مسیرمان باشد.ایشان فرمودند: «اسلام با کارکردن زن نه تنها موافق است بلکه تا آنجائیکه با شغل اساسی آنها که مهمترین شغل اوست یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده مزاحم نباشد، شاید لازم هم باشد. یک کشور نمی تواند از نیروی کار زنان در عرصه های مختلف بی نیاز باشد اما این کار باید با کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات نداشته باشد و باید زن را تذلیل نکند»(عبدالرحیم موگهی؛ سیمای زن، قم: دفتر تبلیغات اسلامی 1373، ص 131.)

بااین وجودچه کاری می توان یافت که هم حریم خانواده حفظ شود،وتربیت خانواده تحت شعاع قرارنگیردوهم شخصیتمان حفظ شودو ازبیکاری دربیاییم ودرآمدهم داشته باشیم😎 

نظرتان درباره کاردرمنزل چیست؟کافی است کمی اندیشه کنیم.سواربرکبوترخیال به زمان مادر ومادربزرگ هامان سفرکنیم.

به راستی آنهاچطورزندگی می کردند؟!!کارشان چه بود که همیشه مقداری پول زیرفرش یاداخل بالش پس اندازداشتند!!!😊

پخت انواع مربا،ترشی،رب و…وفروشش به درو همسایه وآشنایان یابه بقال سرکوچه!!!😁

دقت کرده ای؟هیچ وقت زمان اضافه نمی آوردند. ازصبح علی الطلوع شروع می کردندتاخودشب.و چقدرعمرشان بابرکت بود.به کدبانویی شهره بودند. انواع گلدوزی،خیاطی و…اصلا آن قدیم هاکسرشأن بوداگرزنی هنربلدنباشد.

شایدبگویی زمانه فرق کرده،بیشترزنان آن موقع بی سوادبودند.به همین دلیل مجبوربه انجام چنین کارهایی می شدند.وگرنه ازیک خانم دکترانتظارداری بیایدوگلدوزی کند؟آنهم بعداینهمه تحصیل؟

پاسخم این است اگرجذب شد.خوش به سعادتش که می تواندبه مردم کشورش خدمت کند. دراین بحثی نیست.

 ولی اگرنشدچه؟!مگرچه می شود؟یک خانوم تحصیل کرده که سالهادرس خوانده تادکتریاوکیل و…شودامابه هردلیلی نشد.ظرفیت تکمیل بودیاسرمایه کافی برای هزینه مطب و…نداشت بایدچه کند؟آنهم باوضع نابه سامان اشتغال درکشور!!!! 😔

عرضم روی قشرتحصیل کرده بیکاریست که این روزها دربه دردنبال کاراست.وچون حرفه ای هم بلدنیست به زحمت میفتد.بگذریم ازاینکه اغلب قشرتحصیل کرده درشأن خودنمی دانندبه کارهای هنری یاکارهایی ازقبیل مادران گذشته تن بدهند.باکلاسی واحساس تمدن وپیشرفت تکنولوژی مانعشان می شود!!!

اماانصافاکدبانویی با،باکلاس بودن چه تنافی دارد؟که بعضی حاضرنیستنددست به سیاه وسفیدبزنند!!!😩

آیاجزاین است که نظام سرمایه داری برای کسب سودبیشترمردم رابسوی مصرف گرایی سوق می دهد؟!😖خصوصابرای بانوان که هم نقش مهمی درتصمیم گیری خانواده دارندوهم بیشتردرگیرتجملات هستند برنامه هامی ریزنندتابامشغول کردن این قشربه مصرف گرایی،سودبیشتری به جیب بزنند!!!

وچقدرماغافلیم، جذب تبلیغات رسانه ایشان می شویم و بی خبرازآنکه این هاهمه حربه ایست تامیل به مصرف گرایی رادرمابیشترکند.کدام بی کلاسی است؟آیاآنچه که به اقتصادخانواده تان ضرر بزند بی کلاسی نیست؟!!!

قطعاتمام لوازم مصرف روزانه رانمی شودتولیدکرد.اما آن بخشی راکه می شودتولیدکردوبه درآمدرسید چرا خودرامحروم کنیم؟

اینکه روزهابرای خوددل مشغولی ازقبیل فلانی چه گفت وچه کرد مهیاکنیم وبه انواع دردومرض های عصبی دچارشویم وسرآخربی حوصله،توان آماده کردن یه لقمه غذاراهم نداشته باشیم وزنگ بزنیم ازبیرون برایمان بیاورند!!!چه برسدبه اینکه بخواهیم دست به کارهای تزیینی بزنیم وکیف ولباس وعروسک و… ونیازهایی ازاین قبیل رابرطرف کنیم!!!!

یااینکه نیازهای خودرابشناسیم ومتناسب باآنچه نیازخودودیگران است دست بکارشویم.مثلا چه اشکالی دارد اگرکودک ماجشن تولدی دعوت است بجای خرید یه عروسک وپرداخت هزینه گزاف باکمترین هزینه موادلازم رابخریم وخودبدوزیم!!! 

واین یعنی اقتصادمقاومی که یک زندگی رامی شود برپایه آن ساخت.حتی می توانیدپافراتربگذارید واز آنچه که علمش راداریدایجاداشتغال هم برای دیگران کنید.

کدام رامی پسندید؟

آیابهترنیست به توانایی هایمان رجوع کنیم وهمچون مادرانمان ازتوانایی هایمان درآمدزایی کنیم.تاکمک به اقتصادخانواده کرده باشیم؟!!!

پس اگربه دنبال کاردرمنزل هستی!!!اگربه کارهای هنری علاقه داری!!!  اگرعلاقه داری اماحرفه ای بلدنیستی!!!

باقسمت بعدی این مقاله همراه شوتابرایت ازرازهای درآمدزایی درمنزل بگویم.

بدان زندگی ات وازهمه بیشترخودت نیازبه تحول داری.ازاین پس این جمله راباخودتکرارکن👇👇 

هرزن می تواندیک تولیدکننده درمنزل باشد.

#من_می_توانم

ادامه دارد…

آندلسی دیگردرراه است...

👈بررسی وضعیت ایران ازلحاظ علمی ودانشگاهی واشتغال و…👉

تازه وارداین دانشگاه شده بود، شناختی نسبت به محیط ودانشجوها نداشت،ازاولین برخورد بااستاد تاریخ خاطره خوبی درذهنش نبود، اما چاره ای نداشت می بایست این یک ترم را هم میگذراند.

پله های دانشگاه رایکی پس ازدیگری طی کرد. واردکلاس شد.دانشجوها نشسته بودند. اوهم نشست.صدای پای استادتوجه شان راجلب کرد.چند ثانیه بعداستاددرچارچوب در ظاهر شد.همه به احترامش تمام قدایستاده بودند. استادگفت:بفرماییدبنشینید.بعدسلام واحوال پرسی، نگاهی به جمع دانشجوها انداخت گویا دنبال شخصی می گشت ووقتی اوراپیداکرد بالحن قابل توجهی درس راشروع کرد.

علی اکبرساکت بود.واستادهرچه تلاش کرد باحرف هایش اوراتحریک کندتا واردبحث شود،بی فایده بود. 

یک ساعت بعدزنگ به صدادرآمد وکلاس تمام شد. علی اکبر درحال جمع کردن وسایلش بود که ضربه ای محکم به کتفش اورابه خودآورد. وقتی برگشت دید جمعی ازدانشجویان باحالتی عصبانی به اوخیره شده اند.

علی اکبردرحالی که دستش روی شانه اش بود با چهره ای پرازابهام پرسید:اتفاقی افتاده؟

یکی ازآن جمع عربده کشان گفت:هی درست صحبت کن!!!مثل اینکه نمی خوای آدم بشی خودم آدمت می کنم!!!

علی اکبر که تمام تلاشش رامی کردآرامش خود راحفظ کند،گفت:خب دوستان من نمیدونم چکارکردم که شما انقدرناراحت هستید.لزومی به توهین نیست اگرحرفی هست بگیدمنطقی حلش می کنیم.

سهراب اشاره به بقیه کردوگفت:کناربرید.ببین بچه جون این دانشگاه بزرگترداره.بزرگترشم ماییم. استادی که خیلی خاطرش رومیخواییم دلش ازدست توشکارِ. مخلص کلام آخرین بارت باشه حرف روی حرف ایشون میاری!!!!

علی اکبر گفت:من که به ایشون جسارت نکردم. امروز هم که اصلادرکلاس صحبتی نداشتم.

سهراب گفت:علت اینکه الان نفس می کشی همینه!!!امروزباخودم ورفقاقرارگذاشته بودیم اگرمثل جلسه قبل پات روازگلیمت درازترکردی خودمون روپیشونیت تاریخ روبنویسیم. تاابدودهریادت بمونه!!!

وهمه باهم خندیدن.علی اکبرسری چرخاند ودرحالی که بندکیفش رابه دوشش می گذاشت گفت:سهراب خان شماچقدرتاریخ خوندی؟ظاهراعاشق تاریخی که اینطورسینه چاک کردی برای استاد.

سهراب گفت:من عاشق تاریخم وعشقم استادِ حرفیه؟

علی اکبرگفت:ببین برادرمن،من وشماکه باهم دشمن نیستیم.صحبت منو واستادهم بحث بین استادو شاگردبوده،منِ دانشجواگربحث نکنم که یادنمی گیرم.درضمن شماکه خوب تاریخ روخوندی وعاشقش هستی حتمامیدونی مرام سهراب جوانمردی بود.

سهراب ودارودسته اش هرچه تلاش کردندکه باعلی اکبردرگیرشوند.علی اکبربامتانت وآرامش جوابشان رامی دادومانع درگیری می شد.

سهراب باخودفکرکرداز طریق توهین به خانواده اش واردشودشایداینطوری باآنها درگیرشود وآنها بتوانندبه اهدافشان برسند. بنابراین گفت:توچی میفهمی ماچی می گیم؟امثال توکه باسهمیه وارد دانشگاه شدیدو با اسم ورسم باباتون عشق وحال می کنیدومملکت زیرپاتونه،شماهاکه درد نمره ومدرک ندارید. داشته نداشته،پشت میزید.

علی اکبرباشنیدن این حرف دست سهراب را گرفت ومحکم کشیدکه باخودببرد.

دارودسته سهراب حمله کردندسمت علی اکبر تادعوا راه بیندازد که سهراب گفت:چیه رم کردی!!! منوکجامی بری!!!

علی اکبرباهمان متنانت وآرامش جواب داد: مگه نمی خوای زندگی عیونی منوببینی؟مگه نگفتی مملکت زیرپای من وامثال منه؟

سهراب درحالی که دستش روازدست علی اکبر جدامی کردگفت:خب گفتم مگه دروغه؟حالاکه چی؟

علی اکبرگفت:می خوام ببرمت تازندگی اشرافی من روازنزدیک ببینی.

سهراب که بدش نمی اومدسرازکارعلی اکبر دربیاورد گفت:بچه می ترسونی؟میخوای منوباخودت ببری وبعدزنگ بزنی برادرهابیان سرم روبکنن توگونی؟

همه باهم خندیدن.علی اکبراین بارباعصبانیت گفت: مردنیستی اگرپای حرفت نمونی!!! تواز زندگی من چی میدونی؟پس بامن بیاتاخودم بهت نشون بدم.

بعدکلی اصراروانکاراطرافیان، سهراب وعلی اکبرسوار برموتورراهی خانه اوشدند.هرچه رفتندنمی رسیدند، سهراب گفت:امیدوارم کلکی توکارت نباشه!!معلومه می خوای منوکجاببری؟

علی اکبرگفت:فقط بشین وتماشاکن.واردجاده فرعی شدندتمامش خاکی بود. 300متری راکه طی کردند علی اکبرجلوی یک خانه ای که شباهتش بیشتربه خانه خرابه بودتامسکونی موتور رانگه داشت.

سهراب که ازته صدایش پیدابود نترسیده است گفت: من به تو اعتمادکردم معلومه منو کجاآوردی؟ علی اکبر درحالی که سوئیچ رااز موتورش برمیداشت گفت:مگه نمی خواستی خونه اشرافی من روببینی؟اینم خونه ما؟!!

سهراب گفت:اینجا؟!!بروباباخودت رومسخره کن.علی اکبردر رابازکردوازسهراب خواست وارد حیاط شود و یاالله گویان اورابه اتاقی تاریک برد.

خانه به حدی متروکه بودکه در اتاقش بدون روشنایی لامپ نمی شدچیزی رادید.دیوارهای خانه انقدرترک داشت که می شد سوزسرمارا حس کرد.رنگ دیوار پوسته پوسته شده بود

وانگار سالهاست کسی آنجازندگی نکرده است.علی اکبرگفت:خوب سهراب خان خوش اومدی اینم خونه اشرافی ما،تاتویکم استراحت کنی منم برم چایی آماده کنم واب استخر روبرات ملایم کنم تابری ابی به تن بزنی. سوناوجکوزی وهرچی دلت بخواد اینجاپیدامی شه!!!سهراب که مستاصل شده بودونمی دانست بایدچه بگویدسرش راپایین انداخت وگفت:مسخره ام نکن.هنوز باورش برام سخته توهمچین جایی زندگی می کنی!!!

علی اکبردرآشپزخانه مشغول آماده کردن چایی بود. سهراب به دنبال او واردآشپزخانه شد.اتاق های تودرتو ویک سالن پذیرایی بزرگ، وبعدآشپزخانه.جای بدی نبودولی تعمیرات نیازداشت تابشود آن راخانه نامید.

سهراب روکردبه علی اکبروگفت: چرا تعمیرش نمی کنید؟

علی اکبرگفت:تعمیرات پول میخواد!!!سهراب گفت:مگه بنیادشهیدبه شما سهمیه نمیده؟!!علی اکبریه نگاه معنا داری به اوکردو گفت: بنیادشهید؟چرابایدبه ماسهمیه بده؟ماخانواده شهیدنیستیم.پدرمن معلم همین روستابود. آخرش هم جونش روتوهمین مسیرازدست داد.من از6سالگی سایه پدر روسرم نبود،به نازم به مادرم که نگذاشت کمبودپدر رواحساس کنم.

سهراب که انگارسقف آسمان روی سرش ریخته باشد ازشدت شرمندگی نمی دانست چه بگوید: زیرلب به خودبدوبیراه میگفت وسرزنش می کردکه چراتحقیق نکرده حرف های استاد راقبول کرده،خداروشکرمی کردکه ناغافل بلایی سرعلی اکبرنیاورده!!!درافکارش غوطه وربودکه باصدای استکان چایی دردستان علی اکبربه خودش آمد.

علی اکبرلبخندزنان استکان چایی راجلوی پای سهراب گذاشت وکنارش نشست وگفت:خوب سهراب خان درچه حالی؟!! دیدی کلاغه چاخان کرده!!! یک هیچ به نفع من.بعدخوردن چایی علی اکبرگفت:چی شد فکرکردی من فرزندشهید هستم؟

سهراب گفت:آخه خیلی رفتاراتوکشیده داری، تو دانشگاه مسئولین همش تعریفت رومی کنن،درست هم که خوب بود،حسابی رومخ بودی!!!بعدبحث با استاد.یه روزکه منودیددرباره تویه چیزهایی گفت.

علی اکبرخندیدوگفت:این هادلیل می شه برای اینکه به نتیجه برسی یه نفرفرزندشهیده؟نفس عمیقی کشید وگفت:برادرمن شهداخیلی حق دارن گردن ما،نگاه به اوضاع الان نکن،بیا منصفانه به قضیه نگاه کنیم.همه مون می دونیم وضع اقتصادی این مملکت واوضاع آشفته زندگی مردم فقط بخاطربی کفایتی یه عده مسئول ازخدابی خبره!!وگرنه شهداکه ازجونشون گذشتن تایک کف دست خاک دست دشمن ندن. الان مابجای اینکه دق ودلی مون روسرخانواده شهدا خالی کنیم بایدفریادمون روسرژن های برترهمیشه مدعی بزنیم.که زیرسایه پدرشون یااونوراب دارن باپول این مملکت عشق وحال می کنن یااین طرف نیومده پشت میزریاست می شینن.منم مثل تویه جوان تحصیل کرده ام.شب کار می کنم وروزهادرس می خونم تاخرج زندگیمون وشهریه دانشگاه رودربیارم. فرزندشهیدی رومی شناسم تواین روستااومده وداره راه پدرش روادامه میده،پدرباخونش ازاین مردم دفاع کرد.پسرباعلمش داره مردم رومداوا می کنه.دکتر مملکت زندگی شهروبهترین امکاناتش رو رهاکرده بامااینجازندگی می کنه!! اماهیچ وقت کسی ازاین هاحرفی نمی زنه!!!امثال این هاکه دارن تواین مملکت خالصانه زحمت می کشن وفحش هم می خورن زیادن!!این روستارودیدی!!!بااینکه چسبیده به تهران اماهیچ کس بهش توجه نداره!!فقط موقع انتخابات وگرفتن رای که می شه مسئولین یادمردم این محل میفتن قوشون کشان میان و۴تاعکس می گیرن وبعدخداحافظ.

چاییت روبخورمیخوام ببرمت یه جایی!!سهراب که درحال خوردن چایی بود.ناگهان به سرفه افتاد وب اتعجب پرسید:دیگه کجامیخوای منوببری؟!!! 

علی اکبر خندیدوگفت:نگران نباش،جای بدی نیست. میخوام ببرمت پیش مردم این روستا تاازنزدیک شرایطشون روببینی. 

وبعدازخوردن چایی باهم راه افتادند.علی اکبروارددالان شدوسهراب پشت سراوحرکت می کرد.بعدگذشتن ازچنددالان تاریک تودرتوبه یک سالن بزرگ رسیدندکه پربودازمیزکاروچوب وصدای اره!!!

سهراب پرسید:اینجادیگه کجاست؟!! علی اکبرگفت: اینجا کارگاه ماست.من ازبچه گی به چوب ومعرق کاری خیلی علاقه داشتم.مدتی دنبال کارگشتم دیدم کارپیدانمی شه هرجارفتم نشد.دیگه خسته شده بودم باخداعهدکردم اگرراهی جلوی پام بذاره ویه کسب وکاری راه بندازم دست جوونهای این روستاروهم بگیرم.خداکمک کردومن تونستم بامعرق کاری و ساخت انواع قاب وجاسوییچی وطراحی مبل و… درآمدخوبی بدست بیارم.پولش روصرف خریداین دم ودستگاه کردم.اینهام که می بینی مشغول کارن رفیق های دوران بچگی من هستن.بهشون یاددادم الان اونهاکارمی کنن وچندنفردیگه مون بازاریابی می کنیم و میفروشیم وخلاصه نونی میادسرسفره همه مون وزندگی مون رومیگذرونیم.مادرم هم باخانم های روستااونطرف کارگاه یه اتاق دارن وصنایع دستی درست می کنن. خلاصه همه داریم تلاش می کنیم تادستمون جلوی هرناکسی درازنشه.،خداهم برکتش روزیادمی کنه.روکردبه سهراب ودرحالی که دست روی شانه اوگذاشت گفت:مااینیم سهراب خان،نون بازومون رومیخوریم.

سهراب گفت:دمت گرم داداش بیشترازاین شرمنده ام نکن.

علی اکبرکه متوجه شرمندگی سهراب شده بودخواست بحث راعوض کندوگفت: خب چه خبرازتاریخ؟گفتی عاشق تاریخی؟

سهراب که کلافه بود،گفت:نه بابامن وچه به تاریخ ،اگرمی بینی خیلی تاریخ تاریخ می کنم بخاطراینکه آخرساله بتونم ازش نمره بگیرم.

علی اکبرگفت:عجب،یعنی بخاطرنمره میخواستی شکم منوسفره کنی تابیشترسوگولی حضرت استادبشی!!!!بابادست مریزاد!!!

من اون روزبااستادبحثم سراین بودکه ایشون گفت: تمام تمدن ایران باوروداسلام به یغمارفت وفراموش شد.هرکشوری که دین روکنارگذاشت پیشرفت کرد.

منم براش ازدانشمندان وسخنوران غربی مثال های مختلف آوردم نمونه اشاره کردم به آندلس که اونها هرچی داشتندازبرکت اسلام بود.

چیزی درباره آندلس خوندی؟ سهراب گفت:نه والله تاحالاحتی اسمش روهم نشنیده بودم اون روزکه بحثتون شدیه چیزهایی دستگیرم شد.

علی اکبرادامه داد:ببین این حرفهایی که می زنم تمامش مستندِ.توکتاب های خودشون نوشته شده.خودشون می گن:اگرحاکمیت هشت قرنه اسلام براسپانیانبود،هرگزاین کشورواردگردونه تاریخ تمدن نمی شد.این دوره،درحالی که اروپای همسایه، اسیر تیرگی جهل وعقب ماندگی بود،روشنایی خردوفرهنگ رابه آنجامنتقل کرد.

سهراب ازاینکه علی اکبرانقدردقیق جملات روکنارهم چیدتعجب کرده بودوگفت:عین جملاتش روازحفظ خوندی؟بابا ایول تودیگه کی هستی!!!

علی اکبردرحالی که می خندیدگفت:سهراب خان انقدراین کتاب روخوندم که ملکه ذهنم شده، دقت کردی به حرفم؟استادمدعی بود.دین مایه عقب ماندگیه!!!من گفتم:اونهاخودشون اعتراف دارن اروپاکه همسایه اسپانیابود درجهل وخرافه بودواسلام باعث رونق فرهنگ وعلم وخرد دراین کشورشد. خودشون می گن:که ماپیشرفت صنعت،علم پزشکی، تولیدآهن واستخراج طلا و..رومدیون اسلام وعمل به دستوراتش هستیم. دین مادینی هست که ازتنبلی به دورِ تمام تعالیمش عقلانی ومنطقیه!!!

کسی این هارونمی گه؟سعی می کنن تاریخ روانطورکه میخوان تحریف کنن!!!وضعیت بانوان روببین روزبه روزاسفناک ترمی شه!!! اسلام به زن شخصیت داد، اونهم توزمانه ای که زن رویاشیطان میدونستن یانجس.بعداین روزهایه عده بادروغ زن های مارو به اسم آزادی کشوندن وسط خیابون!!دیگه کسی بهشون نگاه انسانی نداره.شدن ابزارفروش محصول!!!این روبه پای اسلام می بندن یکی نیست ازشون بپرسه اگر مقصراسلامه پس چرااونهایی که تحت تعالیم اسلام بودن جایگاه اجتماعی بالایی دارن جزفرهیختگان هستن؟!!!

سهراب بادقت به حرف های علی اکبرگوش می کرد.

پرسید:خب آخرش چی شد؟ علی اکبرکه انگارزخمی از وجودش دهن بازکرده باشد آه عمیقی کشیدوگفت: دشمنان دیدن هیچ راهی برای نفوذ دراندلس وزمین زدن این کشورندارن جزاینکه اسلام روازشون بگیرن. نشستن طرح ریختن. جوون های اون کشور روبه سمت گناه تشویق کردند،بامسایل جنسی تحریکشون کردند،کم کم قبح گناه ریخته شد.محیط ازسلامت که خارج شد.نگاه هابه هم دیگه حیوانی شد.ارزش هاهم فرومی ریزه ودشمن به کشورشون مسلط می شه وبعداز ۸قرن شکوه وعظمت همه چیز رو مصادره می کنه به اسم خودش.بلایی که دارن سرایران هم میارن.

سالهاست طرح هاریختن،فقط وفقط برای اینکه اسلام روزمین بزنن.اعتقادات مردم که فروریخت وجای ارزش وضدارزش عوض شد،تیرخلاص رومی زنن.متاسفانه یه عده غرب زده که دستشون و منافعشون توجیب غربیاست به این مسائل دامن می زنن تازودتر اتفاق بیفته!!!

ایستادودستانش را سمت سهراب درازکردوگفت:اما من وتومال این کشوریم اب وخاک وناموس مون رودوست داریم.یه عده میخوان سرزمین ابااجدادی ماروازمون بگیرن وخرابش کنن بیاقول بده هرچقدرکه اونهابخوان خراب کنن ما ازنوع بسازیم واجازه ندیم آندلسی دیگه اتفاق بیفته!!!

سهراب دست علی اکبر راگرفت وگفت:جون داداش تاآخرش هستم.

به یکدیگرقول دادند هرکاری می توانند انجام دهند تاجلوی این اتفاق شوم رابگیرند.

هرزن یک تولیدکننده درمنزل

#قسمت_دوم

#تولیدی_کوچک_خود_را_راه_بندازید.

قبل شروع هرکاری ابتدابایدعلم لازم برای اجرای کار راداشته باشیم.واگرعلمش رانداشتیم وحرفه ای بلدنبودیم ابتدابایدخودرامجهزکنیم.دومین کاررصد کردن محیط پیرامون مان هست به جهت فروش محصولات وبازاریابی شان.ان شاءالله به مروربیشتر توضیح خواهم داد.

ایده هایی که خدمت شمابیان می شود به تفکیک میزان سرمایه وزمان یادگیری است.

#ایده_اول:کارهایی که می شودبه راحتی درمنزل باحداقل سرمایه شروع کرد.

اگرمبتدی هستیدحداقل سرمایه برای شروع کار:

👇👇👇

🌟🌟🌟ساخت محصول وسرمایه موردنیاز🌟🌟🌟

👈هنراول:نمددوزی(حداقل سرمایه ۵۰هزارتومن) برای شروع کاریعنی زمانی که هنوزبازارکارتان راپیدانکردیدفقط درحدنمونه کارآماده می کنید.این مبلغ کافی است.

◀لوازم موردنیاز:نمد(درچندرنگ اصلی وپرکاربردمثلا رنگ سفیدوسیاه وآبی وزردوقرمزونارنجی)یامی توانیدبرای شروع طرحی رامدنظرقراردهیدودقیقا متناسب باهمان طرح رنگ نمدتان راانتخاب کنید. قیچی تیز،نخ عمامه(ازقرقره دستی،یانخ ماهیگیری هم می توانیداستفاده کنید.درصورتی که می خواییدهزینه زیادی برای خریدنخ های رنگی نکنیدمی توانیدازنخ ماهیگیری برای کل کاراستفاده کنید.)چسب(ترجیحا حرارتی باشد.)والگو(برای شروع ازالگوهای آماده موجوددراینترنت کمک بگیرید.)صابون خیاطی یاماژیک مخصوص طراحی روی نمد.
🌟🌟🌟🌟🌟فروش محصول🌟🌟🌟🌟🌟

◀بعدازمرحله تولیدنوبت به فروش دست سازه های شمامی رسد.به چندروش می توانیدعمل کنید.

اول: اینکه می توانیدنمونه کارهای خودرابه دست فروشنده یامغازه داربسپاریدتابرایتان بفروشد.

دوم:اینکه محصولاتتان رادربازارمحلی،(خصوصااگر درشهرهایی که توریستی هستندزندگی می کنید) بفروشید.بازارهای عیدوتعطیلات تابستان راازدست ندهید.

سوم:ازبسترفضای مجازی استفاده کنید.کانالی تشکیل بدهیدونمونه کارهایتان راعرضه کنید.دوستان،اقوام وآشنایان رادعوت کنید وبخواهیدتالینک کانالتان رادراختیاردیگران قراردهندومعرف کارتان باشند.سوای اینکه ازطریق تبادل باکانالهای دیگروکمی صبربا بالارفتن تعداداعضایتان امکان سفارش گرفتن بالاترمی رود.

چهارم:می توانیدبرای فصل تابستان برنامه ریزی کنیدبه مسجدمحل یابسیج محلتان مراجعه کنیدوبگوییدشمامی توانیدهنرنمدرادرایام تابستان آموزش دهید.اینطوری اهل محل شمارابیشترمی شناسند.وبادیدن نمونه کارهایتان میزان سفارشتان بیشترمی شود.

پنجم:به کانون پرورش فکری مراجعه کنیدوبگویید  شماتولیدکننده دست سازه های نمدی هستید(چند نمونه کارجهت سفارش به مسئول مربوطه نشان دهید.)آمادگی داریدهرتعداد دست سازه که آنها بخواهندبرای تشویق وکادو دادن به کودکان آماده کنید.(اینطوری به آنهامیفهمانید بجای خریدعروسک وگیره و…چینی ازکالای ایرانی استفاده کنند.

ادامه دارد…

 
اربعین