هردم ازاین باغ بری می رسد...

#تولیدی

✍#به_قلم_طوفان_واژه_ها

درروزگاری که افرادی ظاهربه صلاح تمام تلاش خودرا می کنندتاهمه چیزرابه نفع خودتمام کنند! وبجای انجام وظایفشان دنبال پرکردن جیب خود،وگذراندن چندصباح عمرشان درنازونعمت هستند.وتاخرخره سرشان دربیت المال است ودستشان درازدرسفره ای که انقلاب برایشان پهن کرده، مطالبات مردم،حواله به روزهای آتی می شود.واین روزهای آتی بعیداست بزودی تحقق یابند.

مردمی که ازروی ظاهرو سوابق ،شاید هم فریب بیگانگان این جماعت رابه جایگاه رساندند، اکنون زبان به ندامت می گشایند. آنان که منصف باشندخودرالعن می کنندکه چرا چشمشان رابازنکردند وفریب ظاهرو حرف های فریبنده شان راخوردند!!!

وآن جماعت که زمانی چهره بزک کرده بودندو وعده می دادنداگربیاینداقتدارایران را بازخواهند گرداند.به کرسی نشستند…ودریغ ازیک وعده عملی… بادیپلماسی لبخندمنابع ملی رابه تاراج گذاشتند. توتال ،برجام،۲۰۳۰ واکنونfatf،برجام موشکی،پالرمو…

ازکجای این روزگارشوم بگویم که نه به ساحتشان بر بخوردونه تاریخ شماتتمان کندکه ای هان،اف برشما چرانگفتیدوساکت نشستید!!مگرپیرمرادشمانفرمود:من دیپلمات نیستم،من انقلابیم.انقلابی حرفش راصریح وروشن می زند…چراشماصریح نبودید!!!

به راستی ازکدامین میوه های گندیده درخت لیبرال مسلک بگوییم.که آینده گان ازماراضی باشند.

جماعتی که رسانه دردست دارندوازقدرت نفوذ آن استفاده می کنندوهربارکه عرصه رابرخودتنگ می بینندو می خواهدمردم راساکت کنن.کلاغ را رنگ می کنندجای قناری به ملت تحویل می دهند.غافل ازآنکه این کلاغ تادهن بازکند آبرویشان خواهدرفت.چراکه کلاغ کلاغ است حتی اگررنگ ولعاب جدیدبه آن بزنند.

اماگویی خودرابخواب زده اندونمی خواهند رسوایی کلاغ راببینند،شایدهم دیدن این رسوایی وپس گرفتنش بامنافعشان منافات دارد،کسی چه می داند!!!

فقط آنقدربگویم که امنیت درخت سکولاردراین خلاصه می شودکه مردم نبایدطالب حقشان باشند. چراکه حقوق مردم بامنافع اقتصادی وسیاسی برخی درتعارض است.لاجرم مردم که برادرفلان نیستند،یاژن برترندارندتاکسی صدایشان رابشنود.

پس همان بهتربستری برای مردم فراهم کنندکه  درآن فروروندوتمام جوارحشان باآن درگیرشود. چه بهترآنکه ماهواره  وشبکه های آن علنی شود وبیشترین پهنای باند اینترنتی کشوررادراختیار نرم افزارهای بیگانه (تلگرام وایستاگرام)بگذارند…ودرمقابل به نرم افزارهای داخلی بهایی ندهندودرعوض برای بازارگرمی بیگانگان دم ازناتوانی پیام رسان های داخلی بزنند. اینچنین هم مردم راسرگرم می کنندوهم مانع ورود مردم به پیام رسان های داخلی می شوند… شاید مهم ترین شاه راه برای تسلط به افکارعمومی همین راه است.

تجربه نشان داده آنانکه درگیرکلاغ های درخت سکولار هستندهرآنچه می گویدبی چون وچرامی پذیرند… نمونه اش بسیاراست…

اوایل همه چیزبه ظاهرآرام بود،عده ای شاکراین نعمت.تااینکه مردمان بخت برگشته متوجه فروریختن ارزش هایشان شدن..غول شرارت برزندگی شان سایه افکندوآمارجدایی ها،قتل،تجاوز و…فزونی یافت. خیلی زودنعمتشان به نقمت تبدیل شد.

واین چنین شدکه فهمیدندکلاه گشادی به سرشان رفته است!!!

حال گروهی همچنان سرگرم و شاکرنعمتند وگروهی داد وامصیبتاه سرمیدهندکه این چه نقمتی است برسرمان فرودآمده!!!

واین چنین می شودکه مطالبه مردم این جماعت راواداربه عقب نشینی می کند.آنهم چه عقب نشینی!!!! امروزدستوربستن مجاری نرم افزارهای بیگانه وساکت کردن کلاغ هارامیدهند وفردا دم ازرهایی کلاغ هامی زنند…

پیرمرادماگفت این فناوری رابومی کنید،دست بیگانه راکوتاه کنید…

امابازچه بگویم ازجماعتی که درظاهرتاییدکردند ودر باطن ماجراکاشف به عمل آمد که بامدیران برخی کلاغ ها(تلگرام)بده بستان هایی داشته اند…

واین چنین شدکه بعدبستن یک کلاغ کلاغ دیگری را که ازنژادهمان است رنگ ولعابش دادندوطلایی نامیدندشایدمردمان به جای قناری بپذیرندوبه آن روی آورند.

اخیرا یکی ازمقامات ارشد در افطاری کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. ادعایی که موجب حیرتمان شد.  آنچه در این ضیافت از سوی این مسئول آن هم درست یک روز پس از سالروز حادثه تلخ حمله تروریستی به مجلس و شهادت 17 نفر از هموطنانمان عنوان شد، پارادوکس‌های بسیاری را ایجاد کرده و بر شبهات بیشتری دامن زد. تاکنون مستندات بسیاری درباره عملکرد مشابه نسخه‌های فارسی تلگرام با نسخه اصلی آن ارائه شده است.

اینکه تلگرام طلایی هم می‌تواند دقیقا به اندازه خود تلگرام ناامن باشد، اطلاعات کاربران را به سرقت ببرد و بستری مناسب برای ادامه فعالیت‌های تروریستی باشد. و اینکه داشتن مالکیت این نسخه های فارسی تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند.

تصویرزیرمربوط به اسکرین شات حاتم مرضی یکی ازتروریست های داعشی است…👇👇


 مستندات محکمی وجود دارد که به خوبی نقش تلگرام را در حوادث مجرمانه وجنایتکارانه تروریست‌ها نشان می‌دهد. اما نکته سوال‌برانگیز این است که چرا سالروز حادثه تروریستی مجلس درهیچ ارگانی پوشش داده نشد و چرا هیچ صحبتی از آن به میان نیامد؟ معنای این سکوت چه بود؟ معنای دفاع از نسخه‌های فارسی تلگرام چیست؟ اصلا مگر قرار نبوداین نسخه‌ها به پیام رسان‌های داخلی بپیوندند؟ چرا این وعده دولت به طول انجامیده و تاکنون هیچ اقدام مؤثری درخصوص آن صورت نگرفته است؟ در پشت پرده این دوگانگی‌ها چه می‌گذرد؟

چراعده ای کلاغ سیاه رابزک می کنندوجای قناری(پیام رسان داخلی)به ملت معرفی می کنند!!!!

به راستی چرا؟!!!

مردی ازمردان مرد

#تولیدی

✍#به_قلم_طوفان_واژه_ها

دراین دوران وانفساه،چه کسی رامی توان یافت.که چشم تخلیه شده باشد،دست ازآرنج قطع شده باشد. نتواندراه برود.دائمادیالیزشود.دائمادارومتصل به رگ دست راستش باشد،اماوقتی خبرنگاری ازاومی پرسد: آیاشماهمیشه خوابیده هستید؟!!

چنین باافتخارجواب دهد:من همیشه بیدارم.افتخار می کنم که برای این مملکت سربازکوچکی هستم.چون سربازان بزرگترهستند،شرم می کنم خودرابزرگ بدانم.

این است جواب سربازخمینی(ره)که درگهواره بود.آن روز باهمرزمانش حماسه آفریدن وامروزباتمام درد ورنجی که برایش مانده بازبااقتدارسخن می گوید.وبه کاری که کرده افتخارمی کند.

کلامش یادآوراین سخن شهیدباکری بود:دعا کنید که خداوند شهادت را نصیب شما کند در غیر این صورت زمانی فرا می رسد که جنگ تمام می شود و رزمندگان امروزسه دسته می شوند :اول دسته ای که به مخالفت با گذشته خود بر می خیزند .

دوم دسته ای راه بی تفاوتی بر می گزینند و در زندگی مادی غرق می شوند و همه چیر را فراموش می کنند.

دسته سوم به گذشته خود وفادار می مانند و احساس مسئولیت می کنند که از شدت مصائب و غصه ها دق خواهند کرد .پس از خداوند بخواهید که با وصال شهادت از عواقب زندگی بعد از جنگ در امان بمانید چون عاقبت دو دسته اول ختم به خیر نخواهد شد و جزء دسته سوم ماندن بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

واوبه راستی جزءدسته سوم است.نشان به آن نشان که وقتی خبرنگارپرسیدآیاپشیمان نیستید؟!!باخودنمی گوییداگرنمی رفتم لااقل الان سالم بودم؟!!!

اوبااینکه بخاطرشیمیایی بودنش،سرفه های مکرر و خس صداداشت.باصدایی ضعیف امامقتدرگفت.نه به دوستان میگم من شایدنتونم راه برم امامی تونم مانع اصابت گلوله بشم،مثل کیسه شنی منوبذاریدجلوی تیردشمن تاتیربه شماهانخوره!!!منوهم ببریدجنگ!!!😥

زبان ازبیان قاصروقلم ازتوصیف ناتوان است.چطور کنارهم بگذاریم افرادی راکه خودرامحق وذخیره نظام می داننددرحالی که چهارستون تنشان سالم است ودر پی بهره بردن ازسفره انقلاب هستندوتاحناق می بلعند.ودرآخربه ریش امثال این بزرگوارمی خندند… سال دوازده ما،کسی ازحالشان خبرندارد…تازه برعلیه شان انواع جک،طنز،فیلم ساخته می شود…

هیچ کجای دنیاباقهرمانان سرزمینشان اینطوربرخورد نکردندکه ماکردیم…هیچ که نکردیم لااقل خون به دلشان نکنیم وبانیش زبان به خودوفرزندانشان طعنه نزنیم…

اوخودجانبازاست،پدرومادرودوتاازبرادرانش شهید شدند،فرزندش هم جزمدافعین حرم بوده. خبرنگاراز اومی پرسد:چه چیزشمارااذیت می کند. باغمی که ازلای خس صدایش پیداست جواب می دهد:اول اینکه مسئولین کشورگوش به فرمان آقاباشند.وقتی آقامی گن،به دشمن اعتمادنکنید.گوش بدن.

دوم رفتاربعضی هاکه درباره خانواده شهدا،جانبازان، مدافعین حرم حرف می زنن… انصاف نیست بچه های ماحسرت رفتن به خیلی جاهاباپدرروبه دل دارن وباهمین حسرت بزرگ می شن…هیچی باارزش تراز جان وسلامت آدم نیست…همرزم های من هدف داشتن وفقط بخاطراون هدف رفتند(هدفشون امام حسین (علیه السلام))بود.نه اینکه برن تا بعدش کسی بهشون برسه!!!

هردوکلامش به جان آدمی می نشیند.اولین دغدغه او حرف دل خیلی ازماهاهم بود. ودومی کلامش راباجان ودل قبول داریم.چه چیزباارزش ترازسلامتی!!! مامی توانیم راه برویم.ببینیم وازنعمات الهی بهره ببریم…اما او…

چه کسی حاضراست جای اوباشدامانظام به اوبرسد!!! سلامتی راچه کسی معامله می کند!!! کجایندآن جماعت سازشکارمدافع دیپلماسی لبخند که حال اورا ببینند…آنهایی که قداست مدافعین حرم رابا مسایل مادی پایین آوردند…کجابودنددرترقه بازی چندجوجه داعشی!!! چراکسی ازآنهاازساختمان خارج نشدبرای دادن جان تابعدش ازسفره انقلاب بهره ببرند!!!یاحتی برای مذاکره باداعشیان!!!مگرطالب مذاکره باآنها نبودند!!!

خبرنگارازاوماجرای تیرخلاصی خوردنش رامی پرسد؛اومی گوید:درکربلای ۵عرصه انقدرتنگ شدکه زمینگیر شدیم.تیروفشنگ نداشتیم.گلوله مستقیم اومدخوردبه من صورتم تخلیه شد.بعدچندروزکه عملیات موفق شداومدن ماروگذاشتن توی تابوت منتقل کردن معراج شهدای تهران.خواهرم بی تابی کرد که حتماباید داداشموببینم وقتی درتابوت روبرداشتن.دیدن مشما زیرش عرق جمع شده.دکترهااومدن دیدن مازنده ایم.

الله اکبرازاین ماجرا،اوشهیدزنده است.خواهرش مامور بوده تازنده بودنش رامژده بدهد.سایه ات مستدام ای شهیدزنده…

خداوندشمارادوباره به ماداد.تاامروزبادیدن تان به خود ببالیم قدرامنیتان رابیشتربدانیم…قدرتسلیحات نظامی مان راهم،همچنین.روزگاری که ابرقدرتهابرعلیه مابودند وماحتی ساده ترین تسلیحات نظامی رانداشتیم برای دفاع ازکشورمان…

آن مقدارهم که بودبه برکت بی وجودبعضی هاکه مانع رسیدن به خط مقدم می شدند…آنان که آن روز به دنبال امتیازدادن بودندامروزهم بابستن قراردادهای ننگین نظامی،fatf،پالرموا…به زمین گیرکردن نظام کمرهمت بسته اند…

چه بگویم که کاردبه استخوان می رسدحتی تصورش..

خبرنگارازاودرباره آرزویش می پرسد:واومی گویدتنها آرزویم دین چهره حضرت آقاست.

الهی بمیردآنکس که چشم هایت راگرفت تادیدن ولی زمانت برای آرزوشود.همان هاازطریق رسانه هایی که دردست داردامروزعقل وفهم ماراهم گرفته اند.طوری که ماولی زمان رامی بینیم اماگویانمی بینیم…

وچه غربتی بالاترازاین…

خوشابه حال شماکه حق سربازی امام (ره)رااداکردید. دعاکنیدبرای سربازان امام خامنه ای(مدظله العالی) که ان شاءالله دراین امتحانات سخت الهی وفتنه های آخرالزمانی ازشرشیاطین جنی وانسی درامان باشیم وگوش به فرمان ایشان بدهیم.که طبق فرمایش حضرت ایت الله حسن زاده آملی(دامت برکاته) که فرمودند:گوش‌تان به دهان رهبر باشد، چون ايشان گوششان به دهان حضرت حجت‌ است.

تقدیم به شهیدزنده سیدعلی اصغرصانعی

بعدازخبر۲۰:۳۰

برنامه بدون تعارف

نفوذبه شیوه ای مدرن

همواره یکی ازموضوعات حیاتی وانکارناپذیر درزندگی بشر،جنگ ونبردبوده است.

کشورها،خواسته،یاناخواسته به طوردایم بااین پدیده روبه روخواهندبود.امروزه،جنگ محور حیات اجتماعی انسان معاصراست.نگرانی جوامع پیشرفته چیزی جزبهترجنگیدن و پیشرفته جنگیدن نیست.به طوری که پیشگامی درفن آوری های جنگی مسابقه اصلی آنهاشده است.

⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕

فن‌آوری همیشه جزء مهمی‌از جنگ بوده است. در عصری که تعریف فن‌آوری همان تعریفی است که از فن‌آوری اطلاعات می‌کنند جای تعجب نیست که IT هسته مرکزی شکل‌گیری و تکامل هر جنگی باشد. ارتش‌های دنیا امروزه بر این باورند که “اطلاعات” اصلی‌ترین دستگاه تقویت‌کننده هر جنگی است. اهمیت اطلاعات در جنگ‌ها حتی بیش‌تر از اهمیت سربازان و سلاح‌ها ‌است.📡💻📱

#جنگ_اطلاعاتی نشانه‌ای از دوران مدرن ماست. دنیای مدرن ما شدیدا وابسته به انواع فن‌آوری‌ها و بخصوص کامپیوتر است. جایی هم که وابستگی وجود داشته باشد، سطح آسیب‌پذیری بالاتر می‌رود. اقتصاد، سیاست، دولت‌ها و ملت‌ها همگی به کامپیوتر و اطلاعات وابسته‌اند. برخی صنایع مثل بانکداری، کارخانجات پیشرفته خودکار و یا صنایع شیمیایی و پتروشیمی‌بدون کامپیوتر و ارتباطات و یا زیرساخت‌های شبکه نمی‌توانند به‌درستی کار کنند و یا حتی از کار خواهند افتاد. درچنین دنیایی فلج کردن، فریب دادن و ازهم گسیختن سازمان‌ها و موسسات از طریق دستکاری و یا انهدام زیرساخت‌های اطلاعاتی آن‌ها را “جنگ اطلاعاتی” می‌گویند.

داخل پرانتزعرض کنم به همین دلیل است که حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)تاکیدبربومی کردن فناوری اینترنت وزیرساخت هادارندتحت عنوان شبکه ملی اطلاعات.(جهت کسب اطلاعات بیشتردرباره این فناوری ومزایای آن متن آنسوی ابرهارامطالعه کنید.)

 درجنگ اطلاعاتی طرف این جنگ می‌تواند یک شخص باشد (مثل خالی کردن حساب بانکی و یا خواندن ایمیل وی) و یا این‌که دولت‌ها و موسسات مهم هک شوند و اطلاعات آن‌ها به‌صورت پنهانی به‌سرقت رود. هم‌چنین تروریسم اطلاعاتی و نیز مقاصد نظامی‌(یعنی استفاده از تمامی‌موارد ذکر شده به‌همراه تکنیک‌های نظامی‌برای رسیدن به اهداف نظامی) از دیگر انواع این جنگ هستند.

 در نوع نظامی‌جنگ اطلاعاتی هم از تکنیک‌های نرم‌افزاری استفاده می‌شود و هم از انواع سخت‌افزاری آن. یک مثال از این گروه را می‌توان بمب‌هایی عنوان کرد که هدف آن‌ها مراکز کامپیوتری و یا دیگر نقاط اطلاعاتی دشمن است. جنگ‌هایی مثل جنگ‌های الکترونیک، که در آن‌ها علم و عمل از کار انداختن رادارهای دشمن به وسیله انفجار یا پارازیت حرف اول را می‌زند، چیزی کمتر از یک “جنگ اطلاعاتی” نظامی‌تخصصی نیست.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

در جنگ‌های اطلاعاتی نیازی به ارتش پرتعداد نیست. درعوض سربازان این جنگ، افرادی هستند که تعداد آن‌ها کمتر از گذشته است اما به اطلاعات آنلاین، که از ماهواره‌ها وحسگرهای میدان جنگ به‌آن‌ها می‌رسد، مجهز هستند.آن‌هامی‌توانند باسرعت نوربه محل‌هایی غیرمنتظره حمله کنند و پیروز شوند. در این جنگ کسی برنده است که بتواند بیشترین اطلاعات را از طرف مقابل کسب کند و آن‌ها را به استثمار بکشد. این درحالی است که میزان کشته‌ها نیز در حداقل خودقراردارد. در واقع نه تحرک و نه حجم، هیچ‌کدام تعیین‌کننده نتیجه جنگ اطلاعاتی نیستند؛ درعوض طرفی برنده است که بیشتر می‌داند.در این جنگ، عملکردهای نظامی‌برطبق قوانین متکی بر اطلاعات هدایت می‌شوند و در آن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی تخریب می‌شوند.🚫🚫🚫

⭕فن‌آوری‌های زیادی در این نوع جنگ استفاده می‌شوند. این فن‌آوری‌ها بخصوص در زمینه فرماندهی و کنترل، جمع‌آوری اطلاعات، پردازش و پخش اطلاعات، مکان‌یابی دوست و دشمن، سلاح‌های هوشمند و …. کاربرد دارند.

 ⭕همچنین کورکردن ادوات الکترونیکی نیروی دشمن، پخش پارازیت، اغفال و هجوم سری به اطلاعات و مدارات ارتباطی دشمن از دیگر کاربردهای این فن‌آوری‌هاست.

⭕حمله به شبکه به‌طوری که ظاهرصفحات وب به‌هم بریزد،تبلیغات سیاسی آنلاین برای افرادی که به اینترنت دسترسی دارند و مسموم کردن هوای جنگ، جمع‌آوری دیتا، ازکارانداختن تجهیزات نظامی‌ کامپیوتری مثل رادارها و نیز حمله به زیرساخت‌های حیاتی دشمن مثل شبکه‌های ارتباطی و سوخت‌رسانی و … در طبقه‌بندی جنگ اطلاعاتی جای می‌گیرند.

☣☣☣☣☣☣☣☣☣

اماتاکتیک های جنگ اطلاعاتی چگونه است؟!! دشمن چطورکشورهدف رازمینگیرمی کند؟!!!

✔تشخیص مسئله

✔تحریف حقایق

✔منحرف کردن اذهان

✔دلسرد کردن مردم

دراین میان می توان ازرژیم غاصب صهیونیست به عنوان یکی ازامنیتی ترین رژیم های دنیانام برد. علی رغم وسعت و جمعیت کم خود، در مقایسه با بسیاری از کشور‌های جهان، امادارای سازمان‌های متعدد اطلاعاتی و امنیتی، است.

از همین رو رژیم صهیونیستی همواره با استفاده از سرویس‌های اطلاعاتی و تروریستی سعی می‌کند با جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از سایر کشور‌ها به‌ خصوص کشور‌های همسایه خودش، با ایجاد نا امنی و تنش در آن کشور‌ها به نوعی به ایجاد حاشیه امن برای ادامه حیات خود مبادرت ورزد. 

یکی از واحد‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که اخیرا بسیار از آن نام برده می‌شود، “واحد ۸۲۰۰” ارتش اسرائیل است. این واحد که در اصل زیر مجموعه امان (سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل) قرار دارد، وظیفه جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی، شنود، دفاع سایبری، طراحی نرم‌افزار و جمع آوری اطلاعات از فضای مجازی را بر عهده دارد.

واحد ۸۲۰۰ سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل در حقیقت واحدی است که ماموریت شنود، رمزگشایی از کد‌های رایانه‌ای، جنگ و دفاع سایبری، ساخت انواع بدافزار‌ها و هر آنچه که در حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات و یا ضربه زدن به سایر کشور‌ها با استفاده از تجهیزات فنی امکان پذیر است را انجام می‌دهد.

🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫

این یگان حتی در جریان آغاز موج دوم انتفاضه مردم فلسطین نقش بارزی در ارائه اطلاعات مورد نیاز ارتش اسرائیل برای سرکوب مردم و نیرو‌های مقاومت فلسطینی ایفا کرد و در سال‌های بعد و در جریان جنگ‌۳۳ روزه اسرائیل علیه حزب‌الله و در جنگ‌های اسرائیل علیه حماس در نوار غزه نیز از یگان‌های عمده ارائه اطلاعات راکتی حزب الله و حماس به ارتش رژیم صهیونیستی بود.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

اما با آغاز موج انقلاب سایبری در سراسر جهان، بُعد دیگری به فعالیت‌های یگان ۸۲۰۰ افزوده می‌شود. در این برهه این یگان با ورود به فضای جدید تکنولوژی برنامه‌های جدیدی برای جاسوسی و ضربه زدن به سایر کشور‌ها تدوین می‌کند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به ایجاد اختلال در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

در تابستان سال ۸۹ تاسیسات اتمی ایران مورد هجوم یک ویروس رایانه‌ای قرار می‌گیرند که به نحوه پیچیده‌ای طراحی شده است. پس از آنکه ایران به خوبی می‌تواند با این تهدید سایبری مقابله کند، متخصصان ایرانی در جریان شکستن رمز‌های این ویروس متوجه می‌شوند که این بدافزار از سوی اسرائیلی‌ها طراحی و وارد تاسیسات اتمی کشور شده است.

🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫

بعد‌ها یکی از افسران امنیتی اسرائیل در سال ۲۰۱۲ با انتشار کتابی به نام جاسوسی علیه آرماگدون، درباره دست داشتن اسرائیل در حمله استاکس نت به تاسیسات اتمی ایران می‌گوید: “این حمله یک کار مشترک از سوی ایالات متحده و اسرائیل بود. در این حمله واحد ۸۲۰۰ نیز به همراه آژانس امنیت ملی امریکا و موساد و سیا حضور داشتند. ایده از اسرائیل بود، اما پردازش آن کار آمریکایی‌ها بود چرا که آمریکا باور داشت از این طریق نمی‌تواند فشار اسرائیل برای اقدام نظامی علیه ایران را کاهش دهد. آمریکایی‌ها از این طرح خوشش‌شان آمد چرا که دیدند بدون استفاده از سلاح‌های متعارف نظامی است و کم هزینه‌تر است. آنان باور داشتند که در صورت موفقیت این طرح ریسک آغاز حمله نظامی نیرو‌های آمریکایی علیه ایران کاهش می‌یابد. دولت بوش با این طرح موافقت کرد و دولت اوباما آن را تمدید کرد و روند اجرایش را تسریع بخشید. بخشی از این برنامه توسط واحد ۸۲۰۰ اجرا شد. آن‌ها با آژانس امنیت ملی آمریکا همکاری می‌کردند. اهمیت این موضوع آن بود که برای اولین بار در تاریخ، دو کشور متحد در یک جنگ سایبری تهاجمی با یکدیگر همکاری کردند".

⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

نیرو‌های واحد ۸۲۰۰ که عمدتا از فارغ التحصیلان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات هستند، در قالب شرکت‌های دانش بنیان اسرائیلی مشغول به فعالیت هستند و یگان ۸۲۰۰ عمدتا ماموریت‌های خود را در پوشش همین شرکت‌ها انجام می‌دهد. همچنین نیرو‌های این یگان پس از پایان خدمت نظامی تجارب خود را در عرصه ایجاد شرکت‌های خصوصی به کار می‌گیرند و از طریق ایجاد این شرکت‌ها نیز خدماتی را به ارتش اسرائیل ارائه می‌دهند.

🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫

⚠️شبکه‌های اجتماعی، عرصه جدید عملیات تروریستی⚠️

با آغاز موج بیداری اسلامی در منطقه غرب آسیا، ورود به فضای شبکه‌های اجتماعی به ماموریت‌های واحد ۸۲۰۰ اضافه می‌شود و این واحد جاسوسی از ایمیل‌ها، فیسبوک، توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

به نوشته پایگاه دیفنس نیوز (Defense News) ” اسرائیل از سال ۲۰۰۳ تاکنون هزاران نفر از دانش آموزان دبیرستان‌ها را در یگان ۸۲۰۰ به کار گرفته است؛ کاری که در آن زمان سرو صدای زیادی در مورد دلیل جذب این تعداد نیرو و ماهیت ماموریتی که به آنان داده می‌شود، ایجاد کرد.

با این حال این موضوع همچنان مبهم باقی ماند و رسانه‌های اسرائیلی از کنکاش در این خصوص منع شدند تا اینکه در پایان سال گذشته میلادی اطلاعاتی در مورد این یگان درز کرد.

این اطلاعات حاکی از این بود، کسانی که به یگان ۸۲۰۰ جذب شده اند،برای رواج اندیشه‌های صهیونیستی و نفوذ در جهان عرب و مسموم کردن فرهنگ و تفکرات آنان و نیز ضربه زدن به ارزش‌های اخلاقی و انسانی و عقیدتی به کار گرفته شده‌اند و در واقع این جمع، یک ارتش سایبری را تشکیل داده‌اند تا در فضای مجازی اهداف خاصی را دنبال کنند.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

هم‌اکنون صد‌ها تن از اعضای این بخش از واحد ۸۲۰۰، در پوشش کاربران فضای مجازی در کشور‌های مختلف جهان، مشغول شایعه پراکنی، ترور شخصیتی رهبران مستقل جهان، ایجاد درگیری‌های مذهبی و سیاسی و… هستند.

در این مسیر، واحد ۸۲۰۰ اسرائیل پا را فراتر نهاده و اقدام به طراحی نرم افزار‌های مبتنی بر تلفن همراه نیز کرده که از جمله شرکت‌هایی که کمک شایانی به ۸۲۰۰ در اجرای این امر کرده است، شرکت موبایلی ویز (Waze) است.

این شرکت که در زمینه طراحی نرم‌افزار‌های کنترل ترافیک فعال است، نرم افزاری با نام ویز را طراحی و تولید کرده است که در کشور ما نیز مورد استفاده برخی از مردم است. این نرم افزار در حقیقت با دریافت اطلاعات مسیر‌ها و راه‌های یک کشور، وضعیت جامع ترافیکی آن کشور در طول شبانه روز را بدست می‌آورد که با استفاده از این اطلاعات می‌تواند در مواقع حساس و بحرانی با هدایت ترافیک به نقطه دلخواه و مختل کردن وضعیت ترافیکی در آن کشور زمینه ایجاد بحران را فراهم کند.

این نرم‌افزار اخیرا دست به اقدام دیگری زده و پا را از فعالیت‌های سابق فراتر نهاده است، تا جایی که مردم را به حضور در تجمعات صنفی در تهران و شهرستان‌ها با ارائه محل و مختصات دقیق تجمع کرده است که قطعا این اقدام با هدف‌گذاری قبلی انجام می‌شود.

👇👇👇👇👇👇👇

⤵️درهم کوبیده شدن یکی از مقر‌های واحد ۸۲۰۰⤵️

باتمام اقدامات امنیتی اسرائیل برای مخفی نگه‌داشتن فعالیت‌های واحد ۸۲۰۰، اما این واحد که از سری‌ترین واحد‌های نظامی و اطلاعاتی ارتش اسرائیل است، از دید مقاومت دور نمانده است. اوایل امسال بود که ارتش رژیم صهیونیستی، مواضع ارتش سوریه در نزدیکی حمص (پایگاه T-۴) را با چند موشک مورد هدف قرار داد که منجر به شهادت چند مستشار ایرانی در این پایگاه شد. پس از آن نیز چند مرتبه دیگر نیز برخی پایگاه‌های ارتش سوریه را مورد حملات خود قرار داد.

پس از این حملات رژیم صهیونیستی به مواضع ارتش سوریه، ۲۰ اردیبهشت ماه بود که مواضع ارتش اسرائیل در ارتفاعات جولان اشغالی با ده‌ها فروند راکت هدف قرار گرفت. در جریان این حمله راکتی ۱۰ هدف مهم نظامی مورد اصابت این راکت‌ها قرار گرفتند که از جمله آن‌ها یکی از مقر‌های واحد ۸۲۰۰ ارتش اسرائیل بود.

این حمله نشان داد که، شلیک کننده این راکت‌ها از اشراف اطلاعاتی بالایی بر مواضع رژیم صهیونیستی حتی در منطقه جولان برخوردار است تا جایی که مختصات دقیق یکی سری‌ترین یگان‌های ارتش رژیم صهیونیستی را در اختیار داشته و مدت‌ها مشغول رصد فعالیت‌های این یگان بوده است.

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

امام خامنه ای(مدظله العالی):دوران بزن دروتمام شده؛این‌جور نیست که شما بگوییدمیزنیم و درمیرویم؛ نخیر، پاهایتان گیر خواهد افتاد و ما دنبال میکنیم. این‌جور نیست که ملّت ایران رها کند کسی را که بخواهد به ملّت ایران تعرّضی بکند؛ ما دنبال خواهیم کرد.😍😍

بیانات در دیدار جمعى از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور ۹۴/۱۶/۲

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

الهی بصیرمان کن تااسیرنگردیم…

#به_قلم_طوفان_واژه_ها

بااقتباس ازمقاله سایت نسیم

دست های ناپیدا...

#تولیدی

#به_قلم_طوفان_واژه_ها

قطعایکی ازاستراتژی هابرای پیروزی درجنگ اشراف اطلاعاتی است.درزمان های دوربرای اینکه نسبت به کشورهدف اطلاعاتی رابدست بیاورندبایدافرادی رابه آن کشورهامیفرستاند تا از ریزترین اخبارمطلع شوند.

خاطرات جاسوس انگلیس - مستر همفر - درکشورهای اسلامی اثبات همین استراتژی است. او با سال‌ها تلاش و کوشش، مأموریت پنهانی خود را با موفقیّت به انجام رسانید. 

این مأموریّت مربوط به زمانی است که قدرت وشوکت امپراطوری عثمانی رو به ضعف و سستی نهاده بود و دشمنان اسلام در پی آن بودند که با ویران کردن پایه‌های اعتقادی مسلمانان، ضربه ای اساسی بر جوامع اسلامی وارد سازند. آنان می‌کوشیدند تا باورهایی که مسلمانان را بیدار و آگاه می‌ساخت و میان آنها همدلی و اتّحاد ایجاد می‌کرد و باورهایی که فرقه‌های گوناگون اسلامی بر آن پای می‌فشردند و سلامت فکری، روانی و اجتماعی آنان را تأمین می‌نمود را از میان بردارند.

✔بخشی ازماموریت اودرایران👇

👈برانگیختن اختلاف‌ها و درگیری‌های شدید میان دو حکومت ترک و فارس و افروختن آتش قومی و نژادی میان دو طرف.(یک چیزی شبیه همان دعوای ترک وفارس که هنورهم عده ای درداخل کشوردامن می زنند.باساختن جک های قومیتی😣)

👈شعله ور کردن آتش جنگ میان قبایل و ملّت‌های مسلمان همسایه و کشورهای اسلامی و زنده کردن مذاهب (حتّی آنها که از میان رفته اند) برانگیختن اختلاف در میان مذاهب. (امروزهم عده ای درداخل کشورباراه انداختن دعواهای شیعه وسنی یاتحریک فرقه های ضاله مثل بهائیت وتصوف و… درتلاشندبه همان اهداف برسند.)😎

👈 بخشیدن مناطقی از کشورهای اسلامی به غیر مسلمانان. یثرب به یهودیان؛ اسکندریّه به مسیحیان؛ یزد به زرتشتیان پارسی؛ عماره به صابئان؛ کرمانشاه به علی اللهی ها؛ موصل به یزیدیان (۷۳) ؛ خلیج فارس به هندوها پس از آن که تعداد زیادی هندو به آن منطقه آورده شدند؛ طرابلس به دروزی‌ها (۷۴) ؛ قارص (۷۵) ؛ به علوی ها؛ مسقط به خوارج؛ باید اینان را با پول، اسلحه، برنامه و نیروهای کارآمد یاری کنیم تا همچون خارهایی در بدن اسلام باشند، و مناطق آنها را گسترش دهیم تا همه کشورهای اسلامی را در هم کوبند. 👹(نمونه بارزآن درامروزتحریک قومیت هابرای تجزیه ایران…)

۵- برنامه ریزی برای پاره پاره کردن حکومت‌های اسلامی و….

خلاصه کلام همراهان عزیزدشمن دست ازدشمنی برنمیدارد.تاکتیک هاشایدعوض شوداماهنوزخیلی ازعملکردهایشان مانندگذشته است…پس تاریخ رادرست بخوانیم نه درشت!!!خوابمان ببردکشورو دینمان ازدستمان رفته…😣😥

جهت مطالعه دقیق ترتوصیه می کنم کتاب دستهای ناپیداراازلینک زیردانلودکنید.👇👇👇
ارسال شده توسط بازار کتاب

http://www.ghbook.ir/book/5

فرصت آخر

تابه حال پیش آمده که قبض تلفن همراهتان راقبل ازبیستم ماه پرداخت کنید؟!!تایک روزازمکالمه رایگان درون شبکه بهره مندشوید؟!!🤔

آیادقت کرده ایدوقتی یک روزمکالمه تمام می شودچه پیامی به گوشیتان ارسال می گردد؟!!

مشترک محترم مهلت استفاده هدیه یک روزمکالمه رایگان شمابه پایان رسید.ازاین پس مکالمات شمابا نرخ عادی محاسبه می گردد.😶

حال این حکایت این روزهای ماست.

مهلت استفاده ازیک ماه،هدیه وارتزاق آسمانی مضاعف،وثوابهای چندین برابردرضیافت الهی درون شبکه وبرون شبکه تاچندروزدیگربه اتمام می رسد.و تمامی عبادات بانرخ واقعی محاسبه خواهندشد.

درهای جهنم باز،شیطان آزادازغل وزنجیر،ثواب خواندن یک آیه برابرهمان یک آیه،نه یک ختم قرآن،خواب همان خواب،نه عبادت؛نفس همان نفس،نه تسبیح…

فرصت آخر

مشترکین عزیزتارسیدن پیام پایانی فقط چندروز دیگر فرصت داریدچون کم کم غروب ماه خدادیده خواهد شد…

😣😣😣😣

 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ