آرشیو برای: "آبان 1397"

کتاب های خوردنی

طبق معمول مشغول انجام کارهای خانه بودم،که ناگهان ته دلم خالی شد.انگار کسی کمک می خواست. تعجب کردم کسی جزمن وکودک دوسال و۹ماهه  ام درخانه نبود.پس این صدا…همچنان یک چیزی شبیه کمک کمک بیا منو نجات بده! مانع ازاین می شدکه بتوانم به کارهایم برسم.… بیشتر »

به یاد بوسه پیامبر

زمستان از پاییز پیشی گرفته،گویی عجله دارد برای گرفتن حیات ازطبیعت! سرمای بی سابقه پاییز بیش ازهمیشه مرا دلتنگ می کند.نگرانم که سرما بخورد! دیروز که از راه رسید،انگار زیر آسمان شهر دوش گرفته بود. دلم برایش می سوزد. مسافت زیادی را باید تا محل کارش طی کند.… بیشتر »