آرشیو برای: "مهر 1397, 16"

به اهل کوفه توهین نکنید!!!

تاتاریخ،تاریخ است، ننگ یاری نکردن امام حسین (علیه السلام)مانندداغی برپیشانی کوفیان جای خوش کرده است.امان از مردم کوفه!!! نامه می نویسند چون امام راشایسته امامت می دانند بعداز یاری اش دست می کشندچرا؟! نان به نرخ روز خورشنیده اید؟! اینان ازهمان دسته اند.… بیشتر »