آرشیو برای: "خرداد 1397, 13"

ای قلم بنویس...

#تولیدی #به_قلم_خودم ای قلم بنویس!!!بنویس ازمردی که خودبه تنهایی یک تاریخ است. و به بلندای تاریخ،تاریخ را رقم زده است. بنویس ازمردی که درخانه خدابه دنیا آمدودرخانه خدا به خداپیوست. بنویس ازمردی که تازنده بود،پیروانش اوراقدرندانستند.گویی آنهاامام باشند… بیشتر »