آرشیو برای: "خرداد 1397, 09"

اوغفارالذنوب است

#تولیدی #به_قلم_خودم «به آنها بگو اى بندگان من که بر خودتان اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را مى بخشد که او بخشنده و مهربان است»زمر/55 💫 💫 💫 💫 💫 💫 دیگرباچه زبانی باماسخن بگوید؟ چگونه بگویدکه بدانیم اوبخشند ومهربان است… بیشتر »

رازحال خراب

#تولیدی #به_قلم_خودم ✅ #راز_حال_خراب وقتی گوشی همراهت بامشکل مواجه می شود،چکارمی کنی؟!!!آیاغیرازاین است که مستقیم به اهل فن مراجعه می کنی!!!وتعمیرکارتلفن همراهت راارجاع می دهدبه نمایندگی. مخصوصازمانیکه لوازم یدکی اش دربازارپیدانشود!!! آیامنطقی است به… بیشتر »

زنده بادکارگرایرانی

#جهیزیه_من درخانه ماهمه مرابه یک دنده بودن میشناختند ومی دانستندسرمسائلی که به آن اعتقادراسخ دارم بااحدی رو دربایستی ندارم.ازروزاول باجناب همسرمذاکرات مفصلی درباره خرید لوازم زندگی انجام داده بودم واز جانب اوخیالم راحت بودکه بامن هم عقیده است، فقط می… بیشتر »