آرشیو برای: "خرداد 1397, 04"

شکرنعمت های خداوندگار

#تولیدی #به_قلم_خودم #همنوا_با_ابوحمزه الهی چگونه شکرنعمت های بیکرانت رابجای آورم درحالی که قاصروناتوان هستم!!! باچه رویی به درگاهت پناهنده شوم وطلب بخشش کنم درحالی که تومرا عزت بخشیدی وموردلطف ورحمتت قرار دادی ومن ناسپاس بودم وکفران نعمتت کردم!!! افسوس… بیشتر »