آرشیو برای: "اردیبهشت 1397, 19"

ساخت ایران!!!

#حمایت_از_کالای_ایرانی #به_قلم_خودم شلوغ بودوصدابه صدانمی رسید.چندمرتبه فروشنده راصدازدم:آقا…آقا… نگاهم نمی کردوانمودمی کردکه سرگرم صحبت با بقیه مشتری هااست.من که ازنوع برخورداوبه شدت ناراحت شده بودم،باصدای رسایی گفتم:جناب اگرکالای موردنظرمن… بیشتر »