موضوع: "ویژه شهادت دکتربهشتی"

چقدرزوددیرمی شود...

۷۲،شهید،مظلوم،بهشتی.اینهاواژه هایی هستندکه در ذهنم شوری بپاکرده اند.از امواج طوفانی خیال سواری می گیرند،گویابه دنبال ایجادسیل می باشند.چراکه هرچه التماسشان کردم این بارازمن بگذردکوتاه که نیامدند هیچ!!مرا واداربه جمله ساختن می کنند.باهر زبانی تلاش کردم بفهمانمشان که نوشتن بااین واژه هابرایم بسی سخت ودشواراست.بخرجشان نمی رود.

آخرچه کنم!!!چگونه ۷۲،شهید،مظلوم،بهشتی رادر کنار هم قراردهم؟!!! که هرباربانگاه کردن به آنهااشک در چشمانم حلقه می زندوقلم دردستانم میلرزد.مگرمی شوداز۷۲شهیدمظلوم بهشتی گفت ولی به کربلانرفت؟! مگرمی شودکبوترخیال رابه کربلابردومظلومیت خاندان عصمت وطهارت رادیدوسکوت کرد؟!! نامش هم می آیددلم آتش می گیرد!!!کربلا نرفته هاحال مرادرک می کنند.منم ویک دنیاآه حسرت!!! منم ویک ارباب بی کفن!!!منم و۷۲یارحقیقی!!!منم وشهیدِمظلومِ بهشتی!!! منم وجماعت خودفروخته!!!منم ومظلومیت اسلام!!!منم وسنگ وچوب خیزران!!!

آه ای قلم الهی کمرت بشکندکه دلم راسوزاندی!!! چه ازجانم می خواهی؟!!! تاجانم رانگیری دست بردار نیستی؟!! می خواهی چه چیزراثابت کنی؟!!! این واژه هارابه جانم انداختی که چه بشود؟!! می خواهی بگویی که تاریخ دست بردارنیست ودائم درحال تکراراست؟!!!

باشدتوراست می گویی!!تاریخ همچنان درحال تکرار است همانطورکه در۷تیرسال ۶۰ باردیگرهمین واژه ها قطارشدند،۷۲،شهید،مظلوم،بهشتی!!!

بازهم منم و۷۲یارحقیقی!!!منم وشهیدمظلوم بهشتی!! منم ومظلومیت اسلام!!!منم وجماعت خودفروخته منافق!!! منم ورئیس جمهور خائن!!!! منم واستقبال تخم مرغ وگوجه گندیده!!! منم وهولوکاست ایران با۱۷هزارشهیدمظلوم!!!

ای قلم دست برنمیداری چرا؟!!! تازمانیکه توهستی وطوفان به پامی کنی باواژه ها؛دیگربرای تاریخ آبرویی نمی ماند!!شایدهم مقصرتاریخ نباشد،بایددنبال مقصری دیگرباشی!! 

باکبوترخیال همراه می شوم برگی دیگرازتاریخ برپرده چشمانم نقش می بندد،معاویه رامی بینم که مضطرب است خطاب به عمروعاص می گوید:ازذوالفقارعلی (علیه السلام)برنده ترسراغ داری؟!!!عمروعاص جواب میدهد:بله،جهل مردم!!!!

وچنین می شودکه ازطریق ابزاری که دردست داشتن (زروسکه،فریب وتطمیع ونفاق و…) افکارعمومی رابه دست می گیرندوازچهره امام معصوم درنظرمردم فردی کافر می سازند!!! نشان به آن نشان که وقتی مولادر سجاده نمازموردضربت شمشیرواقع شد،وخبرشهادت امام پیچید.مردم گفتن:مگرعلی نمازمی خواند!!!

وباردیگرازجهل مردم استفاده کردند؛امام حسن(علیه السلام)راواداربه صلح کردندوامام حسین(علیه السلام)رابه قتلگاه بردند!!! وبه نام خارجی وکافربه سمتشان سنگ پرتاب کردند!!! امان ازاسارت،امان ازغریبی،امان ازمظلومیت!!!

راست می گویی قلم!!! تازمانی که جهل است،تاریخ تکرارمی شود.ووقتی تاریخ تکرارشودظالمی هست که ازجهل مردم استفاده کندبرای پرکردن جیبش؛باکمک منافقین!!! وکسانی که خطشان باظالم یکی نباشد باهرترفندی  ازمیان برداشته می شوند بازهم۷۲،شهید، مظلوم، بهشتی!!! قطارمی شوند برای قربانی شدن.

وچه رمزیست این قربانی شدن!!!قربانی جهل مردم!!!قربانی کینه خیبر!!!قربانی عدالت خواهی وبرعلیه ستمگرایستادگی کردن!!! قربانی نفاق ودوریی!!! وامان ازاین نفاق که چهره حق برمردم مشتبه می شود.     آن روزها، آن رئيس جمهور روسياه با جذاب ترين ابزار تبليغاتي غنيمت آورده از فرنگ، بهشتي و ياران صادقش را در چشم مردمان مغضوب كرده بود؛ چهره مردمي ترين روحاني خدمتگزار را كه همه وجودش وقف خدمت مفيد و مدبّرانه به مردم بود!!! آري، جز به بهاي شهادت عظيم او و يارانش محال بود پرده سياه تزوير از چهره نفاق دريده شود. 

ووقتی مظلومیتشان عیان شد،مردم به خودشان می آیند.مانندجماعتی که بعدازواقعه کربلاجزتوابین بودند. کسانی هم که درزمان بزرگ مردی ازبهشت اورا نشناختندوتحت سمپاشی دشمنان بودندو بعداز شهادتش پی به مظلومیت او بردندبرسرمزارش رفتندوطلب بخشش کردند!!! وچقدر زوددیرمی شود…

ای قلم حال که مراتااینجاباخودآوردی،وتلاطم واژه هارا متحمل شدی بگذارکلام آخر آن مردبهشتی رابرایت به یادگاربگذارم:ما بار دیگر نباید اجازه دهیم،استعمارگران برای ما مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند، انتخاب شوند. این کلمات که از لبان حقگوی ایشان بیرون تراوید؛ ناگهان همه چیزتاریک شد…

این جمله کافی است تااین مردبه جهانیان شناسانده شود.مردی آزاده وعدالت خواه که آزادگی راازمکتب اربابمان آموخته بود.باشدکه آنانکه درمنصب اونشسته اندمنش اوراسرلوحه کارخودقراردهند؟!! وهمچون اوکه دلیرانه برصف استکبارواستعمارگران می تازید برآن روباه صفتان بتازندوطالب خونبهای ۱۷هزارشهید مظلوم این مملکت باشند. روباه صفتانی که هربار لفظ تروریست رابرعلیه نظام جمهوری اسلامی بکارمی برند وبه همین بهانه انواع تحریم های ظالمانه رادرحق مردم ایران تصویب می کنندوازطریق رسانه هایشان سعی دارندخودرادوست مردم جلوه دهندومردم رانسبت به نظام بدبین کنندبایدپاسخگوباشندچرا سازمان مجاهدین خلق راکه ۱۷هزارانسان بیگناه رابه شهادت رسانده دردامن خودپناه داده اند؟ سازمانی که ابتدادرلیست تروریست هابوداماناگهان عنوان تروریست را اراوبرمی دارندومی شودحامی حقوق بشر!!!

چه رازی دراین ارتباط نهفته است؟!! کسانیکه جلادان راپناه می دهندوتمام تلاششان رامی کنندکه جلاد۶۰را درسال ۹۶و۹۷ پاک کنند(جای جلادوشهیدراعوض می کنند).

دریک دوره به کمک این سگ دست آموزطرح ترور شهدای هسته ای ماراکشیدندامروزدست دوستی به سوی مادرازمی کنند،وخواستارمراوده اقتصادی باما هستند!!! 

ای قلم توبگوماجراچیست؟!! آیادوباره ماجرای جهل وفریب مردم است؟!! آیاقراراست تاریخ مجدد تکرار شود؟!! ای کاش آنانکه درجایگاه بهشتی نشسته اندبدانندکه منش اوضدلیبرالی بود!!!منش او تمام قدضداستعماری بود!!! ای کاش فقط به نام بهشتی بسنده نکندوخط ومشی اورا بشناسند…

به قلم طوفان