وقتی شعارهادرحدشعارباقی می مانند...

دراین که چین غالب بازارایران رادرچنگ خوددارد(به همت عدم مسئولیت ومدیریت صحیح مسئولین مربوطه)شکی نیست.ولی سوالی که گاهاپس ازمواجه بالوازم مورد نیاز به ذهن متبادرمی شوداین است که واقعاایران توان ساخت چنین چیزی راندارد؟!!!

شایدبرای شماهم پیش آمده باشد،مخصوصااگر بخواهیدبرای کودک دلبندتان یه گیره سربخریدوقتی مراجعه می کنیدبه نزدیک ترین خرازی وبعدازبیان درخواست خودباسیلی ازگیره های خوشگل  ومتنوع مواجه خواهیدشدکه انتخاب رامشکل می کنند.

بعدازکمی برندازکردن گیره سرهاچشمتان به یک جمله روی بسته آن میفتد.made in china ودقیقا یک سوال به ذهنتان می رسد.که آیاایران توان تولیدیک گیره سرنداردکه ازچین واردمی کنند؟!!😥

یامطمئنابرای شماپیش آمده که بعد خریدتخم مرغ شانسی برای کودکتان بااین صحنه مواجه شوید👇


ماشینی که درتخم مرغ بود.ساخت تایلند است.😣 عجب چه می شودیه اسباب بازی ایرانی داخلش میگذاشتندتاپولش به جیب کارگرایرانی برود!!!!

⛔این درحالی است که۶۵درصداسباب بازی هایی که درداخل کشورموجوداست وارداتی هستند⛔

یامثلابرای خریدازفروشگاه هایی که تبلیغات قیمت مناسب باجیب مشتری دارند.تعدادشان هم درسطح کشورکم نیست.وقتی مراجعه می کنید،غالب لباس هایشان چینی است. وقتی می پرسید:چرا؟!!

می گویند:طبیعیه که لابه لای لباس هاچندموردچینی هم پیداشود.واین درحالی است که دم ازحمایت از اقتصادخانواده ایرانی می زنند!!!😎

مدتهاست که به نوعی شعارهابویی ازعمل نمی دهند. وهرساله بعدازمشخص شدن نام سال درعیدنوروزکلام آقافقط درحدبنرواطلاعیه به ارگان هاابلاغ می شود وبس!!!وتازمانی که مسئولین به فکرجیب خودباشند وخبری ازنظارت نباشداوضاع بازاروتولیدکننده هاهمین است وبهترنخواهدبود!!!😥

بعدبررسی هایی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که اکثراین کشورهای تولیدکننده،حجم بالای تولیدات شان درحوزه مشاغل خانگی تولیدمی شود.

ونیز ۸۰درصد فعالیت های اقتصادی این کشور هابه صورت مستقیم و غیرمستقیم بامشاغل حانگی در ارتباط است.  

کشور سوئیس که برترین تولید کننده ساعت در جهان است، بخش عمده فعالیت خود را در این زمینه یعنی تولید ساعت از طریق کارگاه های خانگی انجام می دهد، توجه به مشاغل خانگی به همین چند کشور محدود نمی شود و سهم این فعالیت ها در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه قابل توجه است. به این آمار توجه کنید:

کاهش ۱۰ درصدی نرخ بیکاری در ایتالیا با مشاغل خانگی

ایتالیا از دو دهه قبل برای گسترش این مشاغل اقدام کرد، نتیجه فوق العاده بود، نرخ بیکاری که بالاتر از ۲۲درصد بود با سیاست های حمایتی در این بخش به ۱۲درصد کاهش یافت.

تمرکز مشاغل خانگی در این کشور کفش های چرمی بود، محصولی که در سال ۲۰۰۲ ارزش افزوده آن به ۱۱میلیارد دلار رسید و ۷۹درصد از مجموع شرکت های صنعتی این کشور را که یکی از ۷کشور صنعتی جهان است، همین واحدهای کوچک، متوسط و خانگی تشکیل می دهد. در استرالیا ۶ تا ۷درصد کل شاغلان در بخش کسب و کارهای خانگی مشغول به فعالیت هستند و حدود ۲۵درصد از این فعالیت ها سود می برند. اما چین توانسته است بسیاری از محصولاتی را که نتیجه همین مشاغل خانگی است آن چنان وارد بازار مصرف کشور ما کند که تقریبا کالای غیرچینی در بازار نمی بینیم. این کشور ۳۱درصد محصولات خود را در حوزه کسب و کار خانگی طراحی و تولید می کند. در کشور ما نیز عمر مشاغل خانگی بسیار طولانی است. وقتی نیاکان ما اولین فرش ها را بافتند، اولین کوزه های سفالی را ساختند و اولین لباس ها را تولید کردند و برای انجام این کارها تفاوتی بین زنان و مردان قائل نشدند، پایه صنایع کوچک و کسب و کارهای خانگی گذاشته شد.

طبق این آمارهایعنی این کشورهامحصولاتی که جزکسب وکارخانگی شان محسوب می شودرا واردبازار ایران می کنند؟! آیادرایران کسب وکارخانگی نداریم که درخودایران موردحمایت قرارگیرد؟!!!🤔

به کجای عالم برمی خورداگرخرازی های هرشهربجای خریدلوازم چینی ازتولیدکننده های همان شهر خرید کنند؟!!!😣

آن شرکت تخم مرغ شانسی چراعروسک هاودست سازه های تولیدکشورخودمان رادرشانسی هایش نمیگذارد؟!!!😣

درهرشهرجمعیتی اززنان توانمندوخیاط هستند،چرا آن فروشگاه که دم ازحمایت ازاقتصادخانواده ایرانی می زند،ازبانوان خیاط هرشهرسفارش نمی گیرد؟!😏

درتقویم ایران کلی مناسب های مختلف وجوددارد،چرا درهرمناسبت ارگان مربوطه وقتی برای خریدهدیه می خواهداقدام کنددنبال کالای ایرانی،یاصنایع دستی نمی رود؟تاکمکی به اقتصادکشوروخانواده کرده باشد!! تاتولیدکننده مجبورنباشدبرای فروش محصولاتش از ولنتاین خارجی هامایه بگذاردوذوق وهنرش رادراین راه استفاده کند؟!!!😎

به طورمثال:درجشن تکلیف دختران.چه اشکالی دارد ازطرف مدرسه یاآموزش وپرورش عروسکی دست سازیک بانوی ایرانی راکادوبدهند.👇

مربی های پرورشی،روحانی های مدارس دخترانه چه اشکالی دارددرکنارکتاب وسی دی و..‌.چندتاازصنایع دستی ازقبیل جاسوئیچی،جانماز،کیف،عروسک و… راازتولیدکننده ایرانی که باکمترین سرمایه درمنزل کارمی کندخریدکنند.😍

ارگان های مختلف فرهنگی_تربیتی،ازجمله اداره فرهنگ وارشاداسلامی،حوزه های علمیه،سازمان بهزیستی که مهدکودک هازیرنظرآن هستند،بسیج و…اگراراده کنندمی توانندرونقی به کسب وکار تولید کننده های خانگی بدهند.

👇👇👇👇👇👇👇

کتابچه نمدی آموزش بهداشت شخصی  وآب وهوابه کودکان(مناسب مهدکودک ها وپیش دبستان)


چراکه هرکدام به نوعی بااقشارمختلف،درتماس اند. خصوصاباکودکان ونوجوانان.ودرمناسبت های مختلف درصددتهیه هدایایی هستند.چه می شودهرازگاهی  ازصنایع دستی بانوی ایرانی انتخاب کنند.

که قطعااین انتخاب سوای اینکه به کسب وکارآن فرد رونق می بخشدباعث ریشه دواندن فرهنگ ایرانی اسلامی می شود.کودکی که ازشماعروسک یک دختر باحجاب راهدیه می گیرد.باآن همزادپنداری می کند.

همانطورکه وقتی شوالیه تاریکی(باربی) واردایران شد وکودکان آن دوره رابه شدت تحت تاثیرقرارداد.قطعا اگرازعروسک ساراحمایت می شد.کودکان آن نسل آنقدرضربه نمی خوردند.ومیل به سمت باربی کمترمی شد.اماچه کنیم که همیشه زور مافیاوکسانی که فقط به فکرمنافع خودهستندهمیشه بیشتربوده وهست!!!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

حوزه های علمیه می تواندخوراک فکری به تولیدکننده هابدهند،مثلا به تولیدکننده بگویندکتابچه نمدی با عنوان محرم ونامحرم درست کند.یاخیلی ازآموزهای دیگر که می توان درکالبداین هنرریخت وبه بهترین نحو ازآن استفاده کرد.

درکنارش این هدایارادراختیارمبلغ هایاروحانی های مدارس قراردهندجهت تشویق دانش آموزان.

حال دراین پست بیشترمثال هایی ازحرفه نمددوزی زده شده ولی درکل صنایع دست سازبانوی ایرانی مدنظراین ایده هابوده،که ازهرکدام به نسبت نیازمی توان تهیه کرد.که قطعااگرحمایت مستقیم شودتوسط این ارگانهاغیردولت،قدم موثری درجهت اشتغال برداشته خواهدشد.

👈به عمل کاربرآید،به سخندانی نیست.👉

 • 5 stars
  نظر از: آرامـــ
  1397/04/02 @ 12:19:48 ق.ظ

  آرامـــ [عضو] 

  عروسکا چه نازن :)

 • مامان س و ح
  نظر از: مامان س و ح
  1397/03/27 @ 12:55:59 ق.ظ

  مامان س و ح [بازدید کننده]

  من چند وقتی هس خواننده خاموشتون شدم
  امروز دلم خواس نظر بذارم
  راستش تولید ملی و حمایت از اون
  مدتهاس که درگیرم کرده
  برای بچاهام و لوازم اتحریر و لباس و… هر چی دس میذاری دخترونه هاش السا و کوفت و زهرمار
  وپسرونه هاش بن تن و بت من و درد من و درد بی درمونو…
  من تو خونه از پس بچاهام بر اومدم ینی تا جایی که میشه خودم براشون تولید میکنم
  ولی مدتی هس اطرافیانم تشویقم میکنن که این هنر و خلاقیتمو انتشار بدم
  خیلی دوس دارم ولی نمیدونم چطور و از کج شروع کنم
  راستش سرمایه آی هم ندارم و کمی هم از شکست میترسم
  چون دستم خالیه و از مقروض بودن هم متنفرم
  به هرحال خوشحال میشم نظرتون رو بدونم
  چه خوبه که شما هم دغدغه دارین عین من

 • 5 stars
  جباری معز
  نظر از: جباری معز
  1397/03/26 @ 09:22:45 ق.ظ

  جباری معز [عضو] 

  سلام دوست عزیز ممنون از مطالب خوب ومفیدتون

 • ناهید
  نظر از: ناهید
  1397/03/25 @ 08:03:05 ب.ظ

  ناهید [بازدید کننده]

  از نظرات و پیشنهادات دلسوزانه تان سپاسگزارم،واقعا در هر وزارتخانه،نهاد سازمان و…این بی توجهی به کالای ایرانی دیده میشود،مثلا پارچ آبهای جلسه هیئت دولت ساخت ترکیه است،دیگه چه انتظاری داریم،عیدفطر مبارکبارک

نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.