موضوع: "وفات حضرت خدیجه(سلام الله علیها)"

باخدامعامله کرد

#تولیدی

#به_قلم_خودم

#وفات_حضرت_خدیجه_سلام_الله_علیها

#با_خدا_معامله_کرد

درروزگاری زندگی می کنیم،که معیار سنجش آدم هاپول وثروت،وهرآنچه این دورادربربگیرد می باشد. اگرپولدارباشی جایگاه اجتماعی ات بالای مجلس است واگرنداشته باشی جایگاه اجتماعی که هیچ ،حتی جواب سلامت راهم به سختی می دهند!!چنین آدم هایی نون رابه نرخ روز میخورند وبت پول پرستش می کنند. واگرهم مسیرشان نباشی لب به سرزنشت بازخواهندکرد.نوعی جاهلیت مدرن!!!

تاریخ ازاین قبیل جاهلیت رابارها درخوددیده است.بگذاربرایت ازبانویی بگویم که درروزگاری که اوج سیاهی بود.وبت های سنگی وچوبی به جای خدای یگانه پرستش می شد.وهمه ارزش هافراموش شده بود.ومعیار سنجش آدم هاثروت ودارایی بود،درخشید!!!همچون خورشیدی که نورش هنوزهم چراغ راه رهوان ایشان است.
درنگاه اودنیاوهرآنچه که پایان پذیر باشدبی ارزش بود.اوبه دنبال صداقت وانسانیت بود.وچه خوب انتخابی کرد!!!
به راستی که وقتی همه مردم خوب هستن توهم خوب باشی هنرنیست!!
درزمانی که تمامی قارون های عرب، خواهان وصالش بودند،او خواستار امانت وحیای محمد(صلی الله وعلیه وآله وسلم) شد.وچه سرزنش هاکه بخاطراین انتخاب نشنید!!!
امااوباخدای محمد(صلی الله وعلیه وآله وسلم)معامله کرد،نه تنهاتمام خطرات و مشکلات زندگی بااورابه جان خریدبلکه باحماسه ای(تمام غلامان وثروت ودارایی اش رایک جادرراه اسلام جاودانه کرد) به همگان ثابت کردکه مال دنیا،درچشم خدیجه (سلام الله علیها)به اندازه ارزنی نمی ارزد.
وخداوندبه پاس ایمانش،اورامادر فاطمه(سلام الله علیها)قرارداد.به راستی که عقل بشررا یارای درک وجود فاطمه نیست.
وچه مصیبت جانسوزوچه جراحت داغی است،زخم وفات چنین بانویی برای پیامبرگرامی اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم). که دروصف خدیجه (سلام الله علیها)میفرمایند:ای خدیجه! خداوند متعال هر روز به وجود تو چندین بار به ملائکه اش مباهات می کند .
آری! خدیجه زنی بود که در اثر ایمان و فداکاری به جایی رسید که خداوند به او سلام رساند . اونه تنها این همه ناملایمات را تحمل کرد،بلکه تمام تلخی های سیاسی واجتماعی آن روز را که قلب نازنین پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) را مجروح می ساخت ترمیم نمود، و وی را در ادامه سیرالهی اش یاری داد، و مایه آرامش شوهر گشت!!!