هردم ازاین باغ بری می رسد...

#تولیدی

✍#به_قلم_طوفان_واژه_ها

درروزگاری که افرادی ظاهربه صلاح تمام تلاش خودرا می کنندتاهمه چیزرابه نفع خودتمام کنند! وبجای انجام وظایفشان دنبال پرکردن جیب خود،وگذراندن چندصباح عمرشان درنازونعمت هستند.وتاخرخره سرشان دربیت المال است ودستشان درازدرسفره ای که انقلاب برایشان پهن کرده، مطالبات مردم،حواله به روزهای آتی می شود.واین روزهای آتی بعیداست بزودی تحقق یابند.

مردمی که ازروی ظاهرو سوابق ،شاید هم فریب بیگانگان این جماعت رابه جایگاه رساندند، اکنون زبان به ندامت می گشایند. آنان که منصف باشندخودرالعن می کنندکه چرا چشمشان رابازنکردند وفریب ظاهرو حرف های فریبنده شان راخوردند!!!

وآن جماعت که زمانی چهره بزک کرده بودندو وعده می دادنداگربیاینداقتدارایران را بازخواهند گرداند.به کرسی نشستند…ودریغ ازیک وعده عملی… بادیپلماسی لبخندمنابع ملی رابه تاراج گذاشتند. توتال ،برجام،۲۰۳۰ واکنونfatf،برجام موشکی،پالرمو…

ازکجای این روزگارشوم بگویم که نه به ساحتشان بر بخوردونه تاریخ شماتتمان کندکه ای هان،اف برشما چرانگفتیدوساکت نشستید!!مگرپیرمرادشمانفرمود:من دیپلمات نیستم،من انقلابیم.انقلابی حرفش راصریح وروشن می زند…چراشماصریح نبودید!!!

به راستی ازکدامین میوه های گندیده درخت لیبرال مسلک بگوییم.که آینده گان ازماراضی باشند.

جماعتی که رسانه دردست دارندوازقدرت نفوذ آن استفاده می کنندوهربارکه عرصه رابرخودتنگ می بینندو می خواهدمردم راساکت کنن.کلاغ را رنگ می کنندجای قناری به ملت تحویل می دهند.غافل ازآنکه این کلاغ تادهن بازکند آبرویشان خواهدرفت.چراکه کلاغ کلاغ است حتی اگررنگ ولعاب جدیدبه آن بزنند.

اماگویی خودرابخواب زده اندونمی خواهند رسوایی کلاغ راببینند،شایدهم دیدن این رسوایی وپس گرفتنش بامنافعشان منافات دارد،کسی چه می داند!!!

فقط آنقدربگویم که امنیت درخت سکولاردراین خلاصه می شودکه مردم نبایدطالب حقشان باشند. چراکه حقوق مردم بامنافع اقتصادی وسیاسی برخی درتعارض است.لاجرم مردم که برادرفلان نیستند،یاژن برترندارندتاکسی صدایشان رابشنود.

پس همان بهتربستری برای مردم فراهم کنندکه  درآن فروروندوتمام جوارحشان باآن درگیرشود. چه بهترآنکه ماهواره  وشبکه های آن علنی شود وبیشترین پهنای باند اینترنتی کشوررادراختیار نرم افزارهای بیگانه (تلگرام وایستاگرام)بگذارند…ودرمقابل به نرم افزارهای داخلی بهایی ندهندودرعوض برای بازارگرمی بیگانگان دم ازناتوانی پیام رسان های داخلی بزنند. اینچنین هم مردم راسرگرم می کنندوهم مانع ورود مردم به پیام رسان های داخلی می شوند… شاید مهم ترین شاه راه برای تسلط به افکارعمومی همین راه است.

تجربه نشان داده آنانکه درگیرکلاغ های درخت سکولار هستندهرآنچه می گویدبی چون وچرامی پذیرند… نمونه اش بسیاراست…

اوایل همه چیزبه ظاهرآرام بود،عده ای شاکراین نعمت.تااینکه مردمان بخت برگشته متوجه فروریختن ارزش هایشان شدن..غول شرارت برزندگی شان سایه افکندوآمارجدایی ها،قتل،تجاوز و…فزونی یافت. خیلی زودنعمتشان به نقمت تبدیل شد.

واین چنین شدکه فهمیدندکلاه گشادی به سرشان رفته است!!!

حال گروهی همچنان سرگرم و شاکرنعمتند وگروهی داد وامصیبتاه سرمیدهندکه این چه نقمتی است برسرمان فرودآمده!!!

واین چنین می شودکه مطالبه مردم این جماعت راواداربه عقب نشینی می کند.آنهم چه عقب نشینی!!!! امروزدستوربستن مجاری نرم افزارهای بیگانه وساکت کردن کلاغ هارامیدهند وفردا دم ازرهایی کلاغ هامی زنند…

پیرمرادماگفت این فناوری رابومی کنید،دست بیگانه راکوتاه کنید…

امابازچه بگویم ازجماعتی که درظاهرتاییدکردند ودر باطن ماجراکاشف به عمل آمد که بامدیران برخی کلاغ ها(تلگرام)بده بستان هایی داشته اند…

واین چنین شدکه بعدبستن یک کلاغ کلاغ دیگری را که ازنژادهمان است رنگ ولعابش دادندوطلایی نامیدندشایدمردمان به جای قناری بپذیرندوبه آن روی آورند.

اخیرا یکی ازمقامات ارشد در افطاری کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. ادعایی که موجب حیرتمان شد.  آنچه در این ضیافت از سوی این مسئول آن هم درست یک روز پس از سالروز حادثه تلخ حمله تروریستی به مجلس و شهادت 17 نفر از هموطنانمان عنوان شد، پارادوکس‌های بسیاری را ایجاد کرده و بر شبهات بیشتری دامن زد. تاکنون مستندات بسیاری درباره عملکرد مشابه نسخه‌های فارسی تلگرام با نسخه اصلی آن ارائه شده است.

اینکه تلگرام طلایی هم می‌تواند دقیقا به اندازه خود تلگرام ناامن باشد، اطلاعات کاربران را به سرقت ببرد و بستری مناسب برای ادامه فعالیت‌های تروریستی باشد. و اینکه داشتن مالکیت این نسخه های فارسی تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند.

تصویرزیرمربوط به اسکرین شات حاتم مرضی یکی ازتروریست های داعشی است…👇👇


 مستندات محکمی وجود دارد که به خوبی نقش تلگرام را در حوادث مجرمانه وجنایتکارانه تروریست‌ها نشان می‌دهد. اما نکته سوال‌برانگیز این است که چرا سالروز حادثه تروریستی مجلس درهیچ ارگانی پوشش داده نشد و چرا هیچ صحبتی از آن به میان نیامد؟ معنای این سکوت چه بود؟ معنای دفاع از نسخه‌های فارسی تلگرام چیست؟ اصلا مگر قرار نبوداین نسخه‌ها به پیام رسان‌های داخلی بپیوندند؟ چرا این وعده دولت به طول انجامیده و تاکنون هیچ اقدام مؤثری درخصوص آن صورت نگرفته است؟ در پشت پرده این دوگانگی‌ها چه می‌گذرد؟

چراعده ای کلاغ سیاه رابزک می کنندوجای قناری(پیام رسان داخلی)به ملت معرفی می کنند!!!!

به راستی چرا؟!!!

 • 5 stars
  نظر از: عقیق
  1397/03/21 @ 01:50:32 ق.ظ

  عقیق [عضو] 

  آره واقعا چرا
  واسه منم سواله

نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.