نمایشی عمومی برفرازهوس های زودگذر....

تصویرزیباوپربهای اوبدون هیچ قدردانی ومحافظت (همچون تابلوی نقاشی پانزده میلیونی که به دست بچه های خردسال بیفتد)بدست خردسالان بی هویت تکه تکه وخط خطی می شودوازاوتنهاتصویری موهوم باقی می ماندکه دیگرهیچ سلیقه ای آن رانمی پسندد وهویتش راتمیزنمی دهد.

دراین میان آن که ازسیماواندام دلرباتری برخورداربودبازارگرم تری داشت همچنانکه بیشترآسیب دیدوسرمایه اش بیشتربه تاراج رفت….

این نمایش بی خرج وزحمت،رفته رفته تنوع طلبی مردان راصدچندان کرد.مردانی که تاپیش ازاین فقط یک همسرداشتندوازموقعیت زندگی خودوهمسرشان خرسند بودندبه گونه ای وسعت طلب وبی قیدشدندکه به چندین همسرهم بسنده نمی کنندوبه راحتی بنیان زندگی زناشویی وخانوادگی خودراازهم پاشیده وبه زنانی دیگررومی آورندوتنهارویکردشان بهره جویی هرچه افزون ترازقدرت جنسی وکسب لذت های تازه ترمی شودوچنین می شودکه مردان این عرصه باوجودآن همه زنان رهیده ازفرهنگ پوشیدگی،دیگرخودرامحدودبه یک زن نمی کنندوزیربارمسئولیت وازدواج نمی روند…..

واین واقعیت تلخ عصرماست که به اسم طرفداری ازحقوق زن، برشخصیت زن غالب شد….

 این ستم هایی که درروزگارمابه زن روامی شودرانیمی اززنان خودبوجودآورده اند…..

 

فرآوری:طوفان واژه ها(بااستفاده ازکتاب رازیک فریب نویسنده یوسف غلامی)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.