موضوع: "من وطلبگی"

طعم طلبگی

طلبه شدی که چه به شود؟

طلبه شدی تا طالب علم باشی؟

طالب علم هم فقط در خواندن وحفظ کردن خلاصه نمی شود😎

طالب علم وقتی معناپیدامی کند که اول علم رابشناسی بعدمزه کنی وبعد بخوری😋
طلاب عزیز سال تحصیلی جدید نوش جانتان🤗