معاویه زمان وابزارنفوذش

✍#تولیدی

​هرچه بیشتر دراین وادی قدم برمیداری بیشتر غرق می شوی!!!ابتداتنهاابزاری برای سرگرم شدنت بود اماکم کم بخشی اززندگیت شد.آن راباخودهمه جامی بری حتی دررختخوابت!!! ساعت هابه آن چشم می دوزی وتمام خبرها یش رامی خوانی!!!بخشی رالایک می کنی و بخشی رافوروارد.وبرای بعضی هم کامنت می گذاری.وآخرهم بافکروخیالهایی ازهمان بخواب می روی!!!

تابه حال فکرکرده ای که چندساعت ازعمرت رادرگیرآن هستی؟!!!دلت برای خودت تنگ نشده؟!!خیلی وقت است باخودت خلوت نکرده ای؟!! اصلابه فکربرنامه غذایی ات هستی؟!!چه می خوری؟!!مبادابیمارشوی؟!!!

به فکرروحت چه؟!!اوهم غذامی خواهدنگوکه باهمان ابزارسرگرمی روحت راهم تغذیه می کنی!!!هیچ می دانی قدرت رسانه چیست؟!! هیچ می دانی رسانه می تواندافکارمخاطبش رابخواندوتحلیل کندوشرایط را طوری فراهم کندکه اوهرچه رسانه می گویدباورکند؟!!!

این ابزارسرگرمی که دردست داری خودیک رسانه است.وبه نیت القای افکارانقدر راحت دردسترست قرارگرفته!!!

تاحالاباخودفکرکرده ای چراکسی تکنیک ساخت این ابزاررابه رایگان دراختیارمانمیگذارد؟!! چرادراوج زمانیکه مابه داروبرای درمان بیماران سرطانی نیازداشتیم ازواردات داروجلوگیری کردن به بهانه تحریم!!! اماساعت هافیلم هاواخبارسرگرم کننده برایمان پخش می کنند آنهم به زبان فارسی؟!!!

چرایه مقاله علمی حساس مثل هسته ای رابخواهی دراینترنت پیداکنی یافت نمی شودمگرچندمقاله پیش وپاافتاده!! اماانواع آموزش های جنسی وفیلم های غیراخلاقی رابه راحتی دراختیارماوفرزندان ما میگذارند!

این روزهابه برکت اینستاگرام وتلگرام که اصلانیازی به جستجودرگوگل هم نیست خودبه تنهایی یکه تازی هستن دراین امر!!!

واقعاجریان چیست؟!!آیامی توان این رفتارها رابه پای حس انسان دوستی وایران دوستی شان گذاشت؟!!

نظرت چیست کمی به عقب ترسفرکنیم!!!دراین ایام شهادت امام علی(علیه السلام) موافقی کمی درتاریخ زمان ایشان قدم بزنیم؟!!!

گوش کن صدای مردمی راکه حرف ازکفرمولامی زنند می شنوی؟!!!تعجب کردی!!!لابدباخودت می گویی جماعت دیوانه اند.به اول مردمسلمان  انگ کفرمی زنند.به کسی که قرآن ازهرگونه آلودگی اوواهل بیتش رامبراکرده!!!

می خواهی بدانی جریان چیست؟!!! پس خوب گوش کن.

معاویه#توییتر#تلگرام وخیلی ازاین ابزارهارا نداشت، اما با جنگ روانیِ عمروعاص وبازوهای رسانه ایش مثل شعرا،خطباوآخوندهای درباری  کاری کرد که اهل شام وقتی خبر #شهادت_علی در محراب عبادت را شنیدند، میگفتند: مگر علی #نماز هم میخواند!؟

بله معاویه بااستفاده ازجهل مردم،وباتهدیدوتطمیع نسلی را با #دروغ و بغضِ علی(علیه السلام) تربیت کرد، همانهایی که پس از عاشورا با ورود کاروان خاندان حسین(علیه السلام) به شهر شام فرزندان علی(علیه السلام) را کافر و خارجی می خواندند.

قدرت رسانه، آن هم رسانه ای که در خدمت معاویه وعمروعاص ها باشد وازیهودی زادگان حمایت کند،از صدها لشکر بیشتر است.

می دانی امام علی (علیه السلام)خطاب به این جماعت درخطبه ۹۶نهج البلاغه چه میفرمایند؟《در نهان و آشکارا دعوتتان کردم ،پاسخم ندادید ، اندرزتان دادم نپذیرفتید . حاضرانى هستید به مثابه غایبان… سخنان حکمت‏ آمیز بر شما خواندم از آن رمیدید . به اندرزهاى نیکو پندتان دادم هر یک از سویى پراکنده شدید . شما را به جهاد با تبهکاران فرا میخوانم ، هنوز سخنم به پایان نرسیده ، می بینم هرکس که به سویى رفته است ، آن سان که قوم « سبا » پراکنده شدند . به جایگاههاى خود باز می‏گردید و یکدیگر را به اندرزهاى خود می‏فریبید . هر بامداد شما را همانند چوب کجى راست می‏کنم و شب هنگام خمیده چون پشت کمان نزد من باز میگردید . راست کننده به ستوه آمده و ، کار بر آنچه راست میکند دشوار گردیده .اى کسانى که به تن حاضرید و به خرد غایب ، هر یک از شما را عقیدتى دیگر است . فرمانروایانتان گرفتار شمایند . فرمانرواى شما ، خدا را اطاعت میکند و شما نافرمانیش می ‏نمایید و فرمانرواى آنان خدا را نافرمانى می‏کند و ایشان سر بر خط فرمانش دارند . دلم میخواهد معاویه با من معاملتى کند چون صرافى که به دینار و درهم . دو تن از شما را از من بستاند و یک تن از مردان خود را به من دهد.》

آری تاریخ همچنان درحال تکراراست ودرهر ورقش درسی سنگین برای بشریت نهفته است.بازهم ردپای یهودپیداست،همانطورکه ازصدراسلام به مخالفت باپیامبرواسلام برخاستند.تاابدننگ تاریخ راباخودبه همراه دارند.چراکه ردپای شان درترور امام علی (علیه السلام)،حضرت زهرا(سلام الله علیها)وحسنین (علیهم السلام)پیداست.

امروزهم جبهه نفاق وکفرباهم متحدند!!!(اسرائیل غاصب،آمریکاوهم پیمانانشان)وباابزار هنروقلم (هرباریک روزنامه نگاریاخبرنگاربه جمع رسانه های معاویه اضافه می شوند) وباقالب کردن فضای مجازی به عنوان محیط سرگرمی ولی درحقیقت هجومی خاموش برای القای افکار،ارزش های ماراهدف قرارداده اند.

یک باربازیرسوال بردن دین اسلام،عدالت و جهادبه دینت می تازند!!! یک بارباپرداختن به روزه وفقرو دستگیری ازفقیرکه متن دین اسلام است ایجادشبهه می کنند!!!(غافلندازاینکه اسلام اگردستوربه روزه داده برای درک وضع فقرا ست. درهمان حال به افطاری واطعام فقراوایتام وبه پرداخت زکات تاکیدکرده!!! امااینان تلاش می کنندبگویندپرداخت زکات مصارف شخصی دارد!!!) یک باراصل نظام رازیرسوال می برند!!یک بارترس ازجنگ راالقا می کنند!!!یک باردم ازتوافق ومذاکره می زنند ووعده زندگی بهترسرمیدهند!!!یک بارازسونامی مسایل جنسی می گویندومی خواهندسند ننگین ۲۰۳۰را درافکارعمومی به رسمیت بشناسند!!!یک باردم ازبی نیازی سلاح می زنندومی خواهندکشورت راخلع سلاح کنن!!!

یک باربه قدرت منطقه ای کشورت می تازند!!! وهمه این هاراباهمین ابرازی که دردست دارندانجام میدهند.باتحریک احساساتت اول برقلبت وبعد بر عقلت حاکم می شوندوقدرت تحلیل راازتومی گیرند!!!وتوهرگزباورت هم نمی شودآن چه که می گویی حرف خودت نیست بلکه القاواغواهای شیاطین انسی است.

همه این هادرحالی انجام می شودکه سپاه شیطانی خودراتجهیزمی کنندبرای مقابله باسپاه اسلام. درمدارسشان زبان فارسی آموزش میدهندتاازاین طریق دربین فارسی زبانان نفوذبیشتری داشته باشندوراحت ترالقای فکروتخلیه اطلاعاتی راانجام دهندودردسترس اربابانشان بگذارند.

به معنای واقعی درجنگی نرم به سرمی بریم پس نمی شودبه این ابزارفقط به عنوان ابزارسرگرم کننده نگاهی سطحی داشت.

می پرسی راه مقابله بااین ابزارچیست؟میگویم تنهاراه همان است که آقا گفتند: ایجادشبکه ملی اطلاعات. این علم وتکنولوژی بایدابزارقدرت ماباشندبایداین فن را بیاوریم و توسط مراکز علمی کشور توسعه‌اش دهیم تامردم مادر محیطی امن وسالم ازآن نهایت استفاده راببرند؛ وگرنه دشمنان ما ازاین ابزاربر علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران اسلامی استفاده می‌کنند و کشور را دچار بحران خواهند کرد. همانطورکه طی این مدت کشورادرگیرانواع حواشی کردند.(براندازهاکه ته مانده های مجاهدین خلق وسلطنت طلب ها هستند تمام تلاششان راکردندکه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم راسیاسی وضدنظام جلودهند. یابیادبیاوراغتشاشات خیابان پاسداران راکه چندجوان مثل دسته گل پرپرشدندبخاطریاغی گری یک عده!!! یاجریان تیراندازی مجلس وحرم حضرت امام (ره). هرچندنام بردن فتنه ۸۸هم خالی ازلطف نیست.یافتنه ای که درسال۹۶ درتلاش برگزاریش بودند اماباحضور مردم وتدبیر صالحان نظام خنثی شد) 

پس اگرواقعا دنبال امنیت روانی هستیم!!اگرنمی خواهیم تاریخ شوم کوفه وجریان شهادت مولاو کسانیکه دستشان به خون مولاآغشته شدتکرارشود!!!بایدپیگیرشبکه ملی اطلاعات باشیم.تاهرچه زودتراین فناوری بومی شود.فریب مغلطه رسانه های بیگانه رانخوریم وباورداشته باشیم هرآنچه که بومی وساخته دست جوانان خودماست به نفع ماخواهدبود.نه آن نسخه که غربی هاودرراس آنهااسرائیل غاصب جنایتکاربرای مامی پیچد.

این جمله راسرلوحه افکارمان قراردهیم: هم 👊 می‌شود، هم 💪 می‌توانیم…

#آینده_از_آن_ماست💪

 • 5 stars
  نظر از: آرامـــ
  1397/03/19 @ 04:35:06 ق.ظ

  آرامـــ [عضو] 

  ان شاء الله عملی بشه

 • نظر از: طوفان واژه ها
  1397/03/19 @ 04:46:53 ق.ظ

  طوفان واژه ها [عضو] 

  ان شاءالله خواهرجان ممنون ازهمراهی تون⚘⚘⚘⚘

نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.