موضوع: "قدس"

تاانسانیت زنده است ماهستیم

#تولیدی

صدایش رعشه به جانت می اندازد.دلت می خواهد خرخره اش رابجوی امازورت نمی رسد. اوآماده تا دارایی ات رامصادره کند.زبان آدمیزاد نمیفهمد.اهل خدعه ونیرنگ است. جوانمرد نیست که بگویی با مذاکره وصلح بشودبا اوکنارآماد.اوخانه وکاشانه ات رامی خواهد.او آوارگی ات رامی خواهد.اوحتی به حریم شخصی ات رحم نمی کند.

چه می خواهی بکنی؟آیاتسلیم می شوی؟!!!یک لات آسمان جول که رحم ومروت نمی فهمد.در حریم خانه ات بسط نشسته وعربده کشان می گویداینجامتعلق به من است.وتوبایدبروی!!!

باخودمی گویی:کجابروم اینجاخانه آباواجدادمن است. من دراینجابدنیاآمده ام.رشدکرده ام.فرزندانم درهمین خانه بدنیاآمده اند!!!من متعلق به این خانه هستم توبیگانه ای وباید بروی!!!

اوخشمگین می شود.جلوی چشمانت اهل وعیالت را تهدیدبه مرگ می کند.به ناموست سیلی می زند. کودکت رامی آزارد.درحالی که دستانت رامحکم بسته اند وتونمی توانی کاری کنی؟!!! شماراازخانه تان بیرون می کندوخودودار ودسته اش واردحریمت می شوند.

آنوقت است که به فکریاری خواستن ازهمسایه ها میفتی!!!صدامی زنی!!!ای مردم به دادم برسید.دزد.دزد به زندگیم زده!!!

کسی جوابی نمی دهد!!!چه حالی می شوی!!!باخودمی گویی می روم ازاوشکایت می کنم.دستگاه قضایی درکارنیست.همه راباپول خریده!! حتی همسایه هارا!!!

آن وقت است که می خواهی بمیری واین وضع را نببینی!!!باخودمی گویی:مگرمی شودصدایم رانشنوند؟مگرمی شودحال وروزم راببینندوازکنارم به سادگی بگذرند.به ناچاربایدسرپناهی برای خودوخانواده فراهم کنی.چادری به پامی کنی ومدتی اسکان موقت خواهی داشت.امامطمئنا عقلت نمی پذیرد درمقابل زورگو کوتاه بیایی وظلمش رابپذیری!!!پس مقاومت می کنی تاحقت رابگیری!!!

واینجاست که مقاومت مفهوم پیدامی کند برایت!!!

صدای ناله های زن وفرزندانت بلندمی شود. گویی نوزادت تاب وتحمل این وضع رانداشت سیلی های مکررآن ظالم کارخودراکردپایش را روی سینه نوزادت گذاشت تاوادارت کندخانه ات رابدهی!!!کودکت به زندگی بدرود گفت.دستان بی جانش رادر دست می گیری وبه پهنای صورت اشک می ریزی!!!مضطرب می شویی!!!از چادربیرون میایی وزیرآسمان تاریک شهر فریادمی زنی:آخه چرا؟ به چه جرمی؟باکدوم منطق؟انسانیتتون کجاست!!!

درهمین هنگام بدنت سرد می شود.تکانی به بدنت می دهی،تاچشم بازمی کنی.خودراداخل اتاق خواب منزلت می یابی!!! درحالی که گوشی همراه به دست داری.

آری همش خواب بود.خوابی آشفته ازانسانیتی که مرده بود.گوشی راروشن می کنی چشمت که صفحه گوشی می افتد.اشک درچشمانت حلقه می زند.

تصویرکودکی بودکه درخون می غلطید.بخشی ازظلم رژیم غاصب وخائن صهیونیست!!!

وتوزیرآن پست نوشته بودی:به ماچه فلسطین هیچ ربطی به ایران نداره،ماخودمون توی کشور مون هزار تابدبختی داریم.اسرائیل وفلسطین خودشون باهم کنارمیان.شماهم بااین پست هاکمکی به اونهانمی کنی!!!!

به فکرفرومی روی،صحنه هایی که درخواب دیدی مانند:فیلم سینمایی برپرده چشمانت رژه می روند. ازخودمی پرسی این خواب آشفته چه بود؟تنت می لرزد.به اتاق بچه هاسرمی زنی، خیالت راحت شدکه همه چیزسرجای خودش است واهل وعیال درآرامش به سرمی برند.

به یادحرفهایت می افتی،دلت می گیردباخودمی گویی من ازآن دخترآمریکایی وپسرانگلیسی که ازبلاد کفر برای دفاع ازکودک فلسطینی جانشان رادادندچه کم دارم؟

من که درکشوری مسلمان زندگی می کنم وشیعه هستم چرا… روبه سوی آسمان می کنی اشک امانت رابریده،باحالی زاروپشیمان می گویی:خدایاببخش که دیرفهمیدم!!ببخش که انقدرغرق امنیت بودم که برایم درک نداشتن امنیت خنده داربود!!!

دیرفهمیدم که یاری رسوندن به همسایه فقط دستور دین نیست.هیچ عقل سالمی ظلم رونمی تونه تحمل کنه!!!ببخش که انسانیت درمن مرده بود.وتمام این مدت به خاک وخون کشیده شدن مردم مسلمان در جای جای این جهان رودیدم وچشمم روبستم.

حالت منقلب است باری سنگین بردوشت احساس می کنی.وضومی گیری وسرسجاده می نشینی وقرآن رابازمی کنی،گویی منتظری تاخدایت باتوسخن بگوید. چشمانت که به این دوآیه می افتد:

«لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَين ِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبيرا»

 ما به بنی اسرائیل در کتاب (تورات) اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد، و برتری‌جویی بزرگی خواهید نمود(اسرا/۴)

وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

و اگر بدی کنید باز هم به خود می‌کنید. و هنگامی که وعده دوم فرا رسد، (آنچنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت که) آثار غم و اندوه در صورتهایتان ظاهر می‌شود؛ و داخل مسجد (الاقصی) می‌شوند همان گونه که بار اول وارد شدند؛ و آنچه را زیر سلطه خود می‌گیرند، در هم می‌کوبند.(اسرا/۷)

به یادسخنان پیرجماران میفتی.که دروصف رژیم غاصب صهیونیست فرمود:اسرائیل غده سرطانی است وبایدازصحنه روزگارمحوشود.

باخودمیگویی عجب بزرگ مردی بود.حرفش مصداق کامل این آیه قرآن است.ندایی دردرونت تورایادآور حرفهایی که زدی می اندازدسریع گوشی رابرمیداری ودنبال پیج آن فردمی گردی. حرفهایت راپاک می کنی ومی نویسی: درس آزادگی ازاربابی گرفتم که فرمود: اگردین نداریدلااقل آزاده باشید.ماآزاده ایم.وتازمانی که انسانیت زنده است ماهستیم.ایستادگی می کنیم. مقاومت می کنیم.درکنارمظلومین هستیم وبرای اقتداراسلام خواهیم جنگید.وعده خداوندحق است.رژیم غاصب اسرائیل نابودخواهدشد.قدس متعلق به مسلمین است مابرسرآنچه که متعلق به ماست باکسی شوخی نداریم.حتی اگرهمسایه گان فلسطین وعرب زبان درخواب باشند.حتی اگردادگاه وقاضیش راخریده باشند.ماهستیم وپای قبله گاه مسلمین تاآخرین قطره خونمان خواهیم جنگید.ای ملت بیدارفلسطین،ای جوانان غیورفلسطینی هوشیار باشیدکه آینده ازآن شماست.وعده خدانزدیک است.

#هنوز_انسانیت_نمرده_است.

#همه_با_هم_برای_سرکوب_اسرائیل_در_روز_قدس_یک_صدا_خواهیم_شد.

#با_شکوه_تر_از_قبل_می_آییم.