موضوع: "روزنوشت"

نامش چیست؟


موجودیست به ظاهرزیرک وحسابگر و در واقع تن پرور وویرانگر،برنامه اش گذاشتن چوب لای چرخ معیشت دیگران است.یک روز به اسم تجارت با ارز دولتی به نام کالای ضروری انواع اجناس را واردمی کند.
وبعدازاینکه اوضاع نابه سامان بازار رادید.تمام اجناس رادرانبارمیگذارد وبه ملت می گویدجنس دربازار نیست.بخاطرتحریم دسترسی به این لوازم نداریم.
حال اگر۵۰%درصداحتمال بدهیم که او تنهابازیچه ای بیش نبوده وهمه چیز ازقبل برنامه ریزی شده بود.مثلا دادن ارز دولتی  و وارد کردن لوازم توسط اشخاصی که اصلا درآن کالا تخصصی ندارند.وجالب ترآنکه آن لوازم به بازارمصرف هیچ گاه واردنشود. ودرعین حال به مردم گفته شود که به علت تحریم ها این لوازم دربازار موجودنیستند!!
تکلیف آن لوازم انبارشده وآن ارز دولتی که دراختیار این موجودات بوده وکسی که این ارزها رادراختیار آنهاقرارداده،وکسی که باعث نوسان قیمت ارز درداخل می شود. وهمه این ها را به دروغ به #تحریم ربط میدهند!!! چیست؟!
چه کسانی ازاین #بازی سودمی برند؟#کاسبان_تحریم چه کسانی هستند؟
نام این چنین موجودات راچه می توان گذاشت؟


#به_قلم_طوفان_واژه_ها

ابراهیم بت شکنم آرزوست!!

دلم که تنگ می شود.قلم دردستم می لرزدوبی اختیار واژه هارا به صف می کند.دیگرنظم واژه هادردست من نیست. تمام واژه هایم لبریزازحس باتوبودن می شوندومی خواهندحس باتوماندن رابه تصویربکشند. دیگرمن معناپیدانمی کندوتمام من در وجودتوحل می شود.گویی اصلا منی درکارنبوده! 

آن زمان هاکه فقط من بودم ومن های دور وبرم،و جایی برای تونبود.نمی دانستم آنچه که در درونم کمبودش رااحساس می کنم جای خالی توست!! چنان سرگرم وبازیچه هوای نفس بودم که گذرزمان برایم معنا نداشت.همچون کودکی که خودرابابازی وانواع خوراکی های خوشمزه سرگرم می کندوآغوش گرم مادر را از یادمی برد؛به طوری که حتی احساس نیازبه مادر هم نداردمگرزمانیکه زمین بخوردیادرحین بازی به مدافعی نیازداشته باشد. به راستی که من همان کودکم.وهربارزمین خوردم به یادت افتادم وهربارکه حقی ازمن ضایع شد تو را خواندم.وافسوس زمانی که غرق نعمت بودم آنطورکه شایسته توست، تو را نخواستم ونشناختم.

لحظه ای رابه یاددارم که صدایم کردی ودرگوشم اینچنین خواندی:أَلَمْ یأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکرِ اَللّٰهِ…(۱۶_حدید)آیا وقت آن نرسیده است که دل های مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حقّ نازل کرده است خاشع گردد؟! 

شنیدن همان ولرزیدن همان. ازخودمدام پرسیدم چرا؟توکه ازمادربه من مهربان تربودی واز رگ گردن به من نزدیک تر! پس چرامن اینگونه ناسپاسم؟! خودت عنایتی کن دیگر زورم به خودم نمی رسد.دل تنگم ودرحسرت عشق بازی باتو درهنگام نماز! امانمازهایم هم این روزها بوی عشق نمی دهند.حواسم پرت است. پرت ظواهری که مارخوش خط وخال(دنیا) به تن کرده درمقابل چشمانم رژه می رود. وچشمانم مسخ اومی شود.گوش هایم عادت کرده به شنیدن خبرهای ناگوار،دیگرخودم نیستم.چشمم آنچه رامی بیندکه اومی خواهدودلم سرگرم غیرتومی شود. واین درد این روزهای ماست. در این روزگارکه هرکسی تورا آنطورکه می خواهد تعبیرمی کند.نه آنطورکه هستی! چگونه می توان نفس کشید. جماعتی قارون صفت می خواهندبازر وسیم برای دیگران جای تورا پرکندوادعای خدایی می کنند. و عده ای ساده لوح باورمی کنند وتاکمر درمقابلشان خم می شود. اینجاهمه چیزدرهم است. ابراهیم بت شکنم آرزوست تابت جهل بشکندومردمان دیارمارابیدارکند. 

جرعه ای هوابرای تنفس می خواهم. می شوددستم بگیری وبلندم کنی؟! نگذاربیش ازاین شرمنده ات شوم. کوله بارم به لحظه سنگین ترمی شود. درآستانه ماه خودسازی وبندگی قرارداریم.ماه پربرکت ذی الحجه وخیلی هابارسفربه قصدزیارتت بسته اند.ومن وامثال من که دست وپایمان بسته است وهنوزغنی نشدیم،طبق معمول ازاین صف جاماندیده ایم. ای کاش  لااقل می توانستیم بت نفس رابشکنیم. وباپای چشم به قصد طواف دل که جایگاه توست لباس احرام بپوشیم. وفریادبزنیم اللهم لبیک، خدایامنوبپذیر… ای کاش انقدرغنی بودیم که این حج قسمتمان می شد. ای کاش توازمابپذیری ونام مارا جزحاجیان امسال بنویسی. ای کاش مولایم صدایم رابشنودوبه قصد اجابت دعایم آمین بگوید…

✍به قلم طوفان واژه ها

به مناسبت فرارسیدن ایام پرفیض ذی الحجه

منوحرم آقا

ساک سفربستم به قصدمشهدالرضا،صدای کبوترهای همسایه توجه ام راجلب کرد.پنجره رابازکردم.چشمم خورد به کبوتری سفیدباخال های قهوه ای،وچشمانی گردودرشت. 

مهرش عجیب به دلم نشست.دیدنش مرابه یاد کبوتران حرم انداخت.خطاب به اوگفتم: هان ای کبوتر، توچرابی تابی؟! توکه پرپرواز داری توچرا ازوصل یار محرومی؟!! دلت می خواهددراین سفرهمراه من باشی؟!! 

درپوست خودنمی گنجیدم.لحن کلامم بااو سرشار ازشوق دیداریاربود.گویی می خواستم رفتن خودم رابه رخش بکشم😥مثلامن طلبیده شدم وتوکه پرپرواز داشتی ماندگارشدی!! 

چشم درچشمانم دوخته بود.یک لحظه احساس کردم اشکی ازگوشه چشمش چکید.وسرش رادربالهایش فروبرد.دلم لرزید،نکندازحرفم رنجیده باشد. 

وقت نداشتم بیشتربااوبگذرانم.بایدبه کارهایم می رسیدم پنجره رابستم،وبه سراغ ساکم رفتم.هرچه راکه فکرمی کردم درسفرنیازدارم برداشتم.وساعتی بعد سوارماشین شده خودرابه ترمینال رساندم.انقدرشوق زیارت مولاراداشتم که متوجه نبودم چطورمسیر راطی کردم.

بعدازطی کردن کیلومترها وساعت هابلاخره به دیار یار رسیدیم.شوق زیارت اجازه نداد اول به هتل بروم. باخودگفتم: میرم سلامی عرض می کنم وروحی چاق می کنم وبعدبرمی گردم هتل خستگی درمی کنم.

ساکم رابه امانت هتل سپردم وراهی حرم شدم. باوجوداینکه ازهتل تاحرم راهی نبودولی برای من که درشوق زیارت مولامی سوختم فرسنگ هابه حساب می آمد.قدم هاراتندترکره بلکه این مسیرسریع تر تمام شود ومن به آغوش گرم مولایم پناهنده شوم.

مدتی بعد ازبست شیخ طوسی روبه روی حرم ایستادم وازطرف تمام کسانی که نائب الزیاره شان بودم.خدمت آقاسلام کردم.اذن ورود خواستم ودرحالی که به پهنای صورت اشک می ریختم ودعای اذن ورود رامی خواندم صدای بال زدن کبوتری توجه ام راجلب کرد.

سری چرخاندم چیزی ندیدم.دلم می خواست کبوترحرم آقایم راببینم وبرایش دانه بریزم وبخواهم نزدمولابرایم دعاکند.درهمین افکاربودم که کبوتری سفیدباخال هایی قهوه ای روی پرش وچشمی گرد ودرشت جلوی پایم نشست.

چشم درچشمانم دوخت.نگاهش آشنابود.ناگهان فکری به سرم زدولی بعیدبود.یعنی اوکبوترهمسایه مابود؟!مگرمی شود؟! چطورخودرا به اینجارسانده؟!! کبوترشروع به قدم زدن کردچندقدمی برداشت و پر کشید سوی گنبدطلایی آقا.باچشمانم اورادنبال می کردم. باورش سخت بود.اما او آمده بود.حسی در درونم می گفت خودش است.نگاهش قدم زدنش وپرکشیدنش به سوی گنبدطلایی مولا،فقط یک حرف داشت.وآنهم اینکه برای رسیدن به کوی دوست دوبال پرواز وکمی همت کافی است.چیزی که من نداشتم😥 انقدر درزندگی شخصی وفراز ونشیبش غرق بودم که بال پروازی برایم نمانده بود. پاهایم سست شد.به حالش غبطه خوردم ازاینکه او کبوترحرم مولاشده ومن هنوزکبوتردلم بال پرواز ندارد.

درهمان حال،به حال زار خودمی نالیدم که ناگهان باصدای تلفن همراهم به خودآمدم.وای خدای من خبری ازحرم نبود،ومن کنج اتاقم درحالی که عکس حرم آقارا دردست گرفتم چشمانم سنگین شده بود. تلفن یک بند زنگ می خورد.ومن ناراحت ازدست تماس گیرنده.ای کاش کمی دیرتر زنگ می زد.تا لااقل یک دل سیر زیارت می کردم.آن هایی که این روزها هوای حرم دارند.حالم رابهترمیفهمند. بدنم سست شده بود.فکراینکه کبوترهمسایه به جمع کبوتران حرم پیوست ومن نه تنهاحرم نرفتم بلکه کنج خانه کز کرده بودم،عذابم می داد.

فردی که پشت خط بوددست بردارنبود.مدام تماس می گرفت.گوشی رابرداشتم. دوستم بود اولش کلی غرغرکرد وبعدگفت:یه خبرفوری دارم جواب فوری هم میخوام. 

کلافه بودم حوصله شوخی نداشتم.بابی حوصلگی گفتم:خواهشااذیت نکن امروز ازاون روزهاست که حوصله ندارم. گفت:مطمئنم باشنیدن حرفم حالت سرجاش میاد.کاروان ماجای خالی داره.دوروز دیگه میلادآقاست.اگرمیای باروبندیلت روببندعصری حرکت می کنیم.تاشب میلادحرم باشیم.نگران هزینه اش هم نباش.پرداخت شده.فقط بگومیای؟!!

نمی توانستم نفس بکشم.وای خدای من بهترین خبرعمرم بود.منو حرم،آنهم شب میلادآقاجانم. مگه می شدگفت:نه!! گفتم:باسرمیام.باجان ودل میام.مگه می شه آقام بطلبه ومن نیام.😥

درثانیه ساک سفربستم وعازم حرم مولاشدم.

درجوارملکوتی آقاعلی بن موسی الرضا(علیه السلام) دعاگوی شماهستم.

✍به قلم طوفان واژه ها

ماعقب،مانده ایم!!

 

گاهی خسته ازاتفاقات پیرامون دلت کنج خلوتی می خواهد.که قلم دردست بگیری وهرآنچه که ذهن طوفان زده ات دیده وضبط کرده رابه روی برگی از دفترپیاده کنی. هرکس چیزی راحواله ات کرده! حرفهایی که خودت هم باتمام وجودت لمسش کرده ای! توراکه می بینند درد دلشان تازه می شود.یکی ازگرانی می نالد ودیگری ازبیکاری جوانش بی تاب است… وتونه تنهابه حرفهایشان گوش جان می سپاری تمام آنچه می گویندمطالبه حق می پنداری.دلت می خواهدکاری کنی امانمیدانی بایدازکجاشروع کنی؟ لحظه ای درنگ می کنی.واژه هادرذهنت درجوش وخروشند.می خواهی طوری آن هارا برسطرهای دفترت بنشانی تابلکه دردی ازدرد،دردمندی دواشود. بلکه چاره ای پیداشود. ذهنت پرازسوال بی جواب است.چرابه اینجارسیدیم؟ آیااینجاآخرخط است؟مگرمی شودکشوری انقدرمنابع وذخایرطبیعی ونیروی کارداشته باشدامامردمش اینگونه درسختی باشند؟!آیاواقعاماعقب،مانده ایم!! (به این دولینک مراجعه کنید

ایران هفدهمین کشورثروت مندجهان ازلحاظ فروش تولیدناخالص

ایران چهارمین کشورثروتمندجهان درزمینه سوخت فسیلی🔴)

ازکجابه اینجارسیدیم؟! آیاتکیه کردن به تخصص متخصصین راه چاره بود؟! قطعااگردرانتخاب مدیران ارشد دقت بیشتری می شد امروزبه اینجانمی رسیدیم. کاری به این جناح وآن جناح ندارم همانطورکه شک ندارم یکسری دست های پنهان برای روی کارآمدن مدیرانی ناکارآمدودرنتیجه فلج کردن چرخه اقتصاد کشوردرمیان هست وبود.

ای کاش انقدرتخصص محورنبودیم!! یک متخصص می تواندلاییک باشداماتخصص داشته باشد.وجود اودرمحیط کارهمانقدرسم مهلک است که وجودعلف هرزدرکنارگل وگیاه خطرداردوباعث خشکی اش می شود. متاسفانه یک عده روغن فکرمی گویند بی خداست چه اشکالی دارد،کاربلداست.مگرمی خواهی درنمازبه اواقتداکنی!! کار رابه اوبسپار وتحویل بگیر😣(آنچنان که در دوران پهلوی بود.انواع متخصصین ازپزشک وپرستارومکانیک و..ازفرنگ داشتیم.باافکار وعقایدمختلف که هنوزکارگران قدیمی ماداستان هااز خاطراتشان می گویند😥)

 این بی خبران غافلنداز حال وروزنیروی کاری که زیر دست اومی سپارند.واینکه چه گندی به اعتقاد آنهازده خواهدشد. چه بسیارکارگرانی که درهمین محیط ها جوگیرشده وبه واسطه فشارهای مادی منکرخدا شدند.واین چنین می شودکه جامعه ازدین واعتقادات فاصله می گیردونمازخانه هاخالی ازبندگان می شود. الزام قانون ارجحیت دادن به نمازوبعدکار، وانواع کارفرهنگی دراین زمینه مانندآب درهاونگ کوبیدن است.خانه ازپای بست ویران است.بایددرانتخاب هادقت کرد.وزخم های چرکی رابافشردن ازچرک خالی نمود.درد دارد امابه سلامت بعدآن می ارزد…

ای کاش در پرورش متخصصین متعهدتلاش می کردیم. ای کاش انقدر جلوی پای جوانان متخصص ومتعهدمان سنگ اندازی نمی کردیم.ای کاش به دنبال شایسته سالاری بودیم درانتخاب مدیران.😎

ای کاش درمصاحبه هابه اسم جذب نخبه هاباپرسیدن سوالات بی پایه واساس جوان متخصص ومتعهدرا دست به سرنمی کردیم.و زیر سیبلی ژن های برترمان راجانمی زدیم.یابه اسم کارسپردن دست افرادی کاردان، مسندقدرت رابه دست مدیرانی فرسوده نمی سپاردیم. بلکه مسیررابرای نیروی کارجوان،متعهد، متخصص بازمی کردیم وراه راهموار تابسازندایرانی آبادترازگذشته!!  

اماافسوس که نکردیم وامروزدرحسرت یک کارجهادی وپرپیمان می سوزیم. کارجهادی که هم اقتصادمارا بچرخاند وهم نان راازسفره مردم دریغ نکند.

#تولیدی

✍#به_قلم_طوفان_واژه_ها

وجدان بیدار

#تولیدی #به_قلم_خودم

دائم درگوشت زمزمه می کند.هربار چیزی رایادآورمی شود.گاهی انقدر حرفهایش روی مخت رژه می رودکه دلت می خواهد،خرخره اش رابجوی!! همیشه وهمه جاباتوست.دست از سرت برنمی دارد. تابیداری باتوبیدار است ووقتی می خوابی بازاوبیدار است. عجبا انگاری اصلاخواب ندارد.

درحال شستن ظروف نهاربودم.صدای دلنگ دلنگ ظروف وهمراه باشرشرآب ذهنم رانوازش می کردومن در رویای خودبه سرمی بردم.وهربارکبوترخیال برشاخه ای می نشست وذهن مرا باخودبه سمتی می برد.که ناگهان باصدای این خروس بی محل به خود آمدم. آهای حواست کجاست؟آب وببند. یهوبه خودآمدم وزیرلب گفتم:خب دارم ظرف می شورم، چراببندم. گفت:هربارکه شستی تاظرف بعدی روبرداری آب روببند. گفتم:می خوام ظرف بعدی خیس بخوره! گفت: توجیه نکن!آب روببند. اگرمی خوای ظرفت خیس بخوره.نیم ساعت قبل شستن یک مقدارآب بریز توش، بعدبشور! غرغرکنان آب رابستم.طبق گفته اش عمل کردم. کارم که تمام شدبه طرف سال پذیرایی رفتم.چه می بینی!!وای خدای من.کارم شده فقط شستن. این وروجک هاهم که فقط بلدن بخورن.آخه چقدر جمع کنم!چقدربشورم دستام تاول زد!!

درحالی که همچنان غرغر می کردم زیردستی های خالی از میوه رابرداشتم ومجددروی سینک ظرفشویی گذاشتم. بابی حوصلگی اسکاج راآغشته به مایع کردم ومشغول شستن شدم. آخه توچراحرف گوش نمیدی؟ این ظرف میوه مگه چقدرکثیف بودانقدر کف زدی؟هیچ فکرکردی چقدرآب باید مصرف کنی تابشوری شون؟ چرب که نبودن!! یه مقدارآب میزدی یه دست می کشیدی کافی بوددیگه!! بازسروکله اوپیداشد.صدایش عین پتک برسرم کوبیده می شد.اصلابلای جانم شده.دیگرازدستش خسته شدم.

خدایا یاجان مرابگیریااوراخفه کن! آب رابستم.دستانم راخشک کردم. ازآشپزخانه خارج شدم چشمم که به تلویزیون افتادخشکم زد.مناطقی را نشان میدادکه مردم ازپیروجوان بادبه برای برداشتن آب صف ایستاده بودند. چقدردیدن آن صحنه دردناک بود. مادری درحالی که فرزندخودرابه کمر بسته درصف آب بود.وکودک برای جرعه ای آب بی تابی می کرد. حالادیدی برای چی انقدربهت میگم مراقب آب باش!! این بنده های خدا هم سهمی دارن!! این بارلحنش ملایم تربودولی دوست داشتم بیشتربر سرم فریادبزندتابلکه بی دقتی هایم راکناربگذارم و بیشترمراقب این نعمت خدادادی باشم. ای کاش تمام آنهایی که به دردبی خیالی من دچار هستند.به دردوجدان بیداردچارشوند. به امیداینکه این وجدان همیشه بیدار آنان راهم متوجه اشتباهشان کند.

#من_در_مصرف_آب_و_برق_صرفه_جویی_می_کنم

1 2