موضوع: "خرمشهرهادرپیش است"

شغل اینترنتی!!!

آنانکه ادعای ایجادشغل درفضای مجازی را دارند، خصوصا دربسترهای غیربومی! مثل تلگرام و اینستاگرام و.. اجالتا می شود،لحظه ای درنگ کنند تا سطح فهم ما هم به پای شان برسد وچشم کم بینای ما به نور اشتغالی که آنان می گوید روشن شود؟!

امکانش هست چندمورد ازاشتغال های فعال دراین دونرم افزار رابرایمان بیان کنند؟ خریدوفروش کانال، پیج،ممبر(عضو)،لایک،ویو(بازدید)،تن فروشی،خرید وفروش انواع سلاح،حیوانات،خریدوفروش لوازم ممنوعه و… را خودمان مطلع هستیم😏چون شغل محسوب نمی شوند،چنگی هم به دل نمی زنند!!

واگرشغل موردنظرشما این ها نیست. لطفا بگویید آن چیست که شما می بینید وما نمی بینیم!!

اگرمنظورتان ازاشتغال مجازی، همان کسب وکارهای اینترنتی مثل بیت کوین،گرام یاپول درآوردن از راه کلیک کردن و.. است که همه شان درقوانین احتیاط هایی دارند. ازجمله فتا بیشترشان را ردمی کند.  یامراجع قانونی برایشان چارچوب وضع می کنند. چهبسا اروپایی ها هم بااین پدیده موافق نیستند.

اگرمنظورتان فروشگاه های اینترنتی است. که ان ها هم این روزها با بالارفتن دلار ونوسان بازار،جنسی برای فروش ندارند،یاتولیدکننده ها ورشکست شدند وتولیدنمی کنند.یامواداولیه راگران می خرندوحال می خواهندگران بفروشند.مردم هم توانایی خرید ندارند مگردرحد مایحتاج.وازپس هزینه پست و.. برنمی آیند پس عملا فروشگاه هایی که در کارتولیدصنایع دستی هستند،فروشی نخواهند داشت. 

تااینجای کارکه چیزی دستمان رانگرفت.ومانفهمیدیم این اشتغال ایجادشده متعلق به کدام بخش است!!

اما اینکه امثال پاول دوروف(سازنده تلگرام) میشود منجی کسب وکار ایران.وکارآفرین محسوب می گردد. خودش جای بسی تامل دارد. ایا وقت آن نرسیده یک نفرپاسخ گو باشد به اینکه آیا ما درایران باوجوداین همه جوان نخبه وکاربلد یک نفر سازنده نرم افزار،پیام رسان، شبکه اجتماعی و… نداریم که بستری برای ایجاد اشتغال شوند؟

اگراشتغال دربسترنرم افزار،پیام رسان،شبکه اجتماعی را به رسمیت می شناسید. پس چرا از استارت اپ های بومی،پیام رسان های داخلی حمایت نمی کنید؟!! اگر اشکالات فنی این پیام رسان های نوپا جوابتان هست باید بگویم روزی که تلگرام را وارد ایران کردند یادتان هست؟ آن روزهم تلگرام همین مشکلات فنی را داشت. قطع و وصلی ودیردانلودوآپلودشدن و… انقدراستفاده کردیم واشکالات را گوش زد کردیم که امروز تبدیل به یک غول رسانه ای شد.

ماکه باحمایتمان از امثال پاول دوروف اورا کارآفرین کردیم!!چرا نسبت به پیام رسانی که ساخته فکر وتوان جوان ایرانی است،بی تفاوت باشیم؟ اگربنابه استفاده از تکنولوژیست. که پیام رسان های بومی هم همین قابلیت هارا دارا هستند. واشکالاتشان هم بخشیش به عدم حمایت درست ازاونهاست همین که سهم پهنای باند پیام رسان های خارجی بیشتراز پیام رسان بومی است،خود گویای همه چیزاست.اگربنا به ایجاد اشتغال است چرا جوانان خودمان کارآفرین ومنجی کسب وکار ایران نباشند؟!! چرا مدام مرغ همسایه راغاز می بینیم!! 

جالب است به اینجاکه می رسد دیگرکسی نمی گوید ماایرانی هستیم. رگ وریشه آریایی داریم.دیگر غیرت ملی، روح ایران پرستی وخواستارپیشرفت و… معنا ندارد.بلعکس همان هایی که دم ازغیرت ایرانی ونهی از اجنبی پرستی میزنند.دراین امرمهم زیرپرچم اجنبی راه می روند وبرای رفع فیلترش سینه چاک می کنند. 

باتمام این اوصاف هنوزمتوجه نشدم آن چه اشتغالی است که دربستر پیام رسان های اجنبی فراهم می شود!!! اما پیام رسان های داخلی این قابلیت را ندارند. به همین دلیل می روندهاتگرام وطلاگرام راه میاندازندتا ورودمردم به پیام رسان های داخلی را کند کنند.آنهم مبادا کسب وکاری ضررکند!!!

#به_قلم_طوفان_واژه_ها

خرمشهرهادرپیش است.

#تولیدی

#به_قلم_خودم

#سوم_خرداد

#خرمشهرها_درپیش_است

قطعامرحله اول رفع فیلترتلگرام رابیادمی آورید؟ وحتماجمله تلگرام راخداآزادکرد.شنیده اید؟روزی این جمله چنان بزرگ نوشته می شدکه گویی فتحی رخ داده است!!به راستی فتحی رخ داده بود؟اگربشودفعالیت آزادانه کانالهای فاسد،باخبرپراکنی هایی سراسرفریب، وترویج خشونت وپرورش تروریست وبی بندوباری که کانون خانواده راهدف قرارداده اند،فتح نامید؟بله!!

ازاین قبیل فتوحات بسیارداشته به شکلی که اربابان این پیام رسان و دست نشانده های داخلی شان میلیاردهادلارهزینه وتبلیغات کردن تاتبدیل به جزیی اززندگی مردم شود!!!فتح یعنی همین،که مردمت رابا آنچه بیگانه می پسندد،چنان سرگرم کنی که حواسشان به تووشیوه مدیریتت نباشد،ومنافع کشورت را بدون هیچ مانعی دودستی به بیگانه تقدیم کنی!!
هروقت به این قسمت ماجرامی رسم ناخودآگاه جمله تفرقه بیندازوحکومت کن درذهنم تداعی می شود.
مثل معروفی است که به فیلیپ دوم مقدونی پدر اسکندر مقدونی نسبت داده شده و پس از او توسط ژولیوس سزار و ناپلئون بناپارت به عنوان یک استراتژی مورد استفاده بوده و البته موارد استفاده این استراتژی در طول تاریخ بسیار است. واینک درکشورمن وتو،عده ای در تلاشندازاین استراتژی استفاده کنند!!
بی خبرانی که ازغفلت مردم به نفع منافع خوداستفاده می کنند، ودم از آزادی اخباروغیرمحانه بودن آن می زنند!!این روزهاکه ازفیلترتلگرام قطع امیدکردند درصددآن هستندبارفع فیلتر ازتوتیترویوتیوب و… بازهم موجبات سرگرمی مردم رافراهم کنند.عجب موجوداتی هستندجماعت دست بوس کدخدا!!!
وچه فتحی شیرین ترازاین برای خود، ووژن های برترشان!!!
بهتربودبه جای گفتن تلگرام راخدا آزادکرداین جمله رابرجسته می کردند که تلگرام رادست بوس کدخداآزادکرد😎

هیات برسبک مغزانی که سرزمین بیگانگان راباپاره تن ایران یعنی خرمشهرمقایسه می کنندودم ازآزادی آن می زنند. وچه خوب وبه موقع پیرمرادما فرمود:#خرمشهرها_در_پیش_است.یعنی ای مردم حواستان باشد تاریخ تکرارمی شود.

#بنی_صدر#بازرگان#دست_های_نفوذ#کدخداپرستان#رخنه_کردن_جاسوس_افزارها_درزندگی_مردم.
ای مردم حواستان باشدکه باید سرزمین تان رااز وجودنحس دشمن پاک کنید. وبرای این فتح وآزادی جهان آراهابایدبه میدان بیایند.
به راستی که خرمشهرراخداآزادکرد.خرمشهری که سنگ فرش،خیابانهایش باسرخی خون سروقامتان دلیرمیهن رنگین شده است. خرمشهرسرزمینی به وسعت آسمان است که سینه های سوخته رادرآغوش گرم وسوزان خود جای داده است.خرمشهر،سرزمین محمدجهان آرااست.خرمشهرسرزمینی است که هرکوچه اش، همچون شقایقی داغدار،قصه داغی برسینه دارد؛قصه فراق،قصه مظلومیت،قصه تجاوز و…
سلام ودورت باد،خرمشهر!!آزادیت مبارک وآزادگیت جاویدان!!