جادوی سیاه

#تولیدی

نمی دانم چه شدکه اینگونه شد!فقط می دانم ازوقتی که آمده،تعادل همه چیزرابهم زده!است! دیگرنه خانه ها مثل گذشته گرم وصمیمی است؛ونه قلب اهل خانه نسبت به هم مانند گذشته می تپد!! درظاهریک چشم بیشتر ندارداماباهمان یک چشمش میلیاردهاانسان رادرجهان به خود مشغول ساخته است!

آن روزهاکه اونبود،محفل هاگرم بودبا نَقل گویی بزرگترها وچای تازه دم بی بی وخوردن انواع میوه وخوشکبار توسط کودکان.همه دورهم شادبودند.

اماازبدوخلقتش همه چیزتغییرکرد. هدف آن بودکه ملت راسرگرم کند. اماطولی نکشیدکه تاجران وسود جویان ازتوانایی اش به نفع خود استفاده کردند.و اوباآن یک چشمش آنچه راکه سودجویان می خواستند منعکس می کرد.هرچه بیشتردر خانواده هارسوخ می کرد؛فاصله ها بیشترمی شد.

این چنین شدکه دیگرکسی طالب محفل های شبانه ونَقل گویی بزرگترها وچایی تازه دم بی بی نبود.چرا که وقت برای دورهم نشینی نداشتند. خودشان رابابرنامه های آن موجودتک چشم تنظیم می کردند.

وجودی که درمدت کوتاهی چنان انسان هارامجذوب خودکرد،که خودشان هم نفهمیدندچطوراینگونه تغییر کردند.همچنان که سامری با دمیدن درگوساله طلایی ملتی را اسیر خودکرد.

ازانصاف بدوراست اگربگوییم این موجودتک چشم که داخلی است خیری نداشته!! برعکس خیرهایی هم داشته واماشیطنت هایی هم ازدوست گرانقدرش که بشقاب هایش بربام هانشسته به ارث برده!! این بشقاب ها دمار ازروزگار ملت درآورده است!!دست خودش هم نیست اینگونه آفریده شده است!!نمونه اش فیلم هاوبرنامه هایی که باهمان یک چشمش در دوچشم انسانهافرومی کند. بدبختی وفلاکت وسیاهی ازآنهامی بارد.

یک نگاه سرانگشتی می تواندمارابه این نتیجه برساند کسانیکه متولی این موجودتک چشم درداخل هستند وظایف سنگینی برعهده دارند. چراکه کوچک ترین زاویه باآرمان های انقلاب چیره شدن جادویی سیاه رابه همراه خواهدداشت.وچه بسااگر کوتاهی کنندعواقب سختی در انتظارشان خواهدبود.اینطورکه نمی شود،قیامتی درکاراست وهیچ کس را ازآن روزگریزی نیست.

نمونه ای که خیلی اعیان است وبانام امسال هم بی ارتباط نیست.همان بحث داغ تبلیغات است.

خودتان قضاوت کنید!!!

چرادرتمام تبلیغات این موجودتک چشم، ازخانواده وفرزندان ولوازم ضروری منزل وحتی خانه ای که نشان میدهد،باآنچه که ماهستیم زمین تا آسمان فاصله دارد؟استفاده ابزاری ازجنس زن(باظاهری کاملا روانشناسی شده درجذب مخاطب)،ماشین های لوکس،خانه های مدرن باشیک ترین لوازم منزل!! آیاتمام این وسایل در منزل همه موجود است؟!! 

آن همه غذاهای رنگارنگ وچرب وچیلی نشانمان میدهندانقدرزنده است که کودک شمادست داراز می کند،بگیریدوبخورد.اماناکام می ماند!!آیادرمنزل همه، این همه غذاهای خوش رنگ ولعاب وجوددارد؟دربعضی خانه هامواداولیه اش هم یافت نمی شودچه برسد به رنگ ولعابش!!آیادیدن این صحنه هاشمارا اززندگی مایوس نمی کند!! 

زن رابه جان مردنمی اندازدکه من هم فلان می خواهم وبهمان!!مردی که این روزهازندگی اش راباکارگری تامین می کند.چطورمی تواندآن همه امکانات رفاهی که این موجودتک چشم و اربابانشان که تنهابه فکر جیب خود هستندنشان ملت می دهند؛فراهم کند!! همین امرموجب بروزانواع آسیب های اجتماعی می شود.

حال بایدپرسید:آیاثروتمندان جامعه بخش اعظم کشورراتشکیل می دهند؟آیاهمه مردم ایران ثروتمند هستندو کسی با حقوق 1میلیون کارگری و مستمری کمیته امدادو بهزیستی، ویارانه زندگی نمی کند؟ اینان بیشترن یاثروتمندان؟

آیازندگی قشرمتوسط وضعیف، جذابیت بصری ندارد که سطح تبلیغات رااز زندگی آنهاالگوبگیرند؟مگرقرار نبود،این موجودتک چشم در مسیرانقلاب حرکت کند؟چه شدکه رویکردسرمایه داری ولیبرالی به خود گرفته است؟ 

چرادرسال #حمایت_از_کالای_ایرانی فیلم وسریال یا تیزر های تبلیغاتی دراین باب بسیارکم هستند؟!! بیشترین تبلیغات دربحث حمایت ازکلای ایرانی رادرشبکه نهال میبینم خوب است اماشبکه هایی که ببیننده بیشتری دارندچه؟!!

آیاغیراین است که بیشترین تیزرهای تبلیغاتی مختص معرفی اجناس خارجی است؟خصوصااجناسی که نمونه اش درداخل تولیدمی شود؟!!

چرابیشترین تبلیغات به لوازم خانگی های کره وچین اختصاص دارد؟آنهم شبکه های پرببیننده راقبضه کرده اند!!! آیامالوازم خانگی های موفق ایرانی نداریم؟!! 

بی شک رسالت آنانکه این ساحرتک چشم رادر بند گرفته اند.ومهارش می کنندسنگین است.وانتظارمی روددر راستای #حمایت_از_کالای_ایرانی که در واقع حمایت از#اشتغال و #کارگر_ایرانی است؛کمرهمت ببندند. ومجذوب جادوی سیاه آن نشوند.
به امیدآنانکه شاهدتحولی دربرنامه های رسانه ملی باشیم.این روزهاچقدر جای خالی برنامه سازان متعهد و انقلابی همچون شهیدآوینی احساس می شود…
✍ به قلم طوفان

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.