باسوءتغذیه رشدمحال است

کلافه وخسته ازحرفهای تکراری به کنج اتاقش پناه می برد.درحالی که زانوهایش رابغل گرفته وسرش راروی زانوهایش گذاشته،درافکارش غرق می شود.باخودمی گوید:مگه من ازبقیه چی کم دارم؟چراکسی منودرک نمی کنه؟!!چراکسی استعدادهای منونمی بینه!!!چراباورم نمی کنن!!! 

سرش رابالامی آورددرحالی که به پهنای صورت اشک می ریزد؛روبه آسمان می کند.خدایاخودت گشایشی کن ،من یکی خسته شدم ازاین وضعیت. هیچ کس نیست حرف منوبفهمه؟!!! اگه اشتباه می کنم بهم بگو.کجای کارم اشتباهه؟!! تاکی تمسخر!!!تاکی سرکوفت!!!اگه اینهابجای اینهمه سرکوفت زدن و تمسخر کردن کمی همراهیم می کردن می دیدندکه سربلندشون می کنم.امادریغ ازیه ذره حمایت مالی وعاطفی.یکی نیست بگه بابامنم آدمم!!چرامنونمی بینید!!

صدای دراتاق رشته افکارش راپاره می کند. تق …تق…جوابی نمی آید دوباره می زند. بازهم جوابی نمی آید.نگران می شود،آهسته صدامی کند.پسرم؟ سروش جان!!!

سروش که ازبی حوصلگی دودستش را روی سرش گذاشته بودباشنیدن صدای پدرذوق می کند.وازاومی خواهدداخل شود.

انتظاردیدن پدررانداشت. چقدردلش برای تکیه زدن به اوتنگ شده بود. 

پدرجلومی آیدوروی زمین نزدیک سروش می نشیند. نگاهی به اطراف می کند.تمام اتاق او پرشده ازپروژه ای که درپیش دارد. چندسالیست تمام وقت وانرژیش راروی آن گذاشته است.

پدرآهی می کشدودرحالی که فرزندش رادر آغوش گرفته می گوید:مردکه گریه نمی کنه. وقتی به کارت ایمان داری چرازانوی غم بغل کردی!!!

سروش به سمت پدر سری چرخاند وگفت: خسته شدم بابا.من به کارم ایمان دارم امابابی ایمانی بقیه چکارکنم؟!!!هیچ کس حمایت نمی کنه!!!پولی روکه بایدصرف طرح من بشه میدن به یکی دیگه!!! انقدرکه می کوبن توسرم  کم کم خودمم داره باورم می شه که این کارشدنی نیست.

تافهمیدن مامی خواییم این پروژه روراه بندازیم توبوق وکرناکردن که این طرح عملی نیست مابسترمناسب برای اجرانداریم.درحالی که همین الان سهمیه مارودادن به یه شرکت خارجی اون داره این طرح روتواین مملکت اجرامی کنه!!! 

کم آوردم بابا. ازاونابه نالم یاازبقیه؟ خواهرو برادر های خودم چراکارمنوجدی نمی گیرن!! چرابه من اعتماد ندارن فقط بهم می خندن!!! من نمیگم کارم بی اشکال ونقصه اماهرچی هست یه درخت یه دفعه درخت تنومندکه نمی شه!!!اولش نهاله نیازبه صبوری ورسیدگی داره وبعدازچندسال تبدیل به یه درخت تنومندمی شه که همه ازوجودش استفاده می کنن یکی ازمیوه اش یکی ازسایه اش و…

حرفهای سروش تمامی نداشت. پدرحال اورا درک می کرد.حق رابه اومیداد.افسوس می خورد ازاینکه چرادیگران اورادرک نمی کنند!!! ازشدت ناراحتی سرش راپایین انداخته بود.وزیرلب زمزمه می کرد:هیچ آدم عاقلی ازکودک ۲ساله انتظارسخنرانی نداره!!! پیشرفت بچه به مروروباتمرین وآزمون وخطااتفاق میفته.همین بچه اگربرنامه غذایی درستی نداشته باشه سوتغذیه می گیره. ازبچه ای که سوتغذیه داره انتظارچه رشدی می شه داشت؟!!!

به راستی ازکودکی که دچارسوءتغذیه است انتظارچه رشدی می توان داشت؟!!

آیاغیرازاین است که ابتدابایدسوءتغذیه اش رادرمان کردوکم کم زمینه رشدش رافراهم نمود؟! حکایت سروش حکایت  جوانان نخبه سرزمین ماست.درد ودل های اودردی آشناست.این جوانان نیازبه حمایت داردهم ازطرف دولت هم ازطرف مردم.😎

  این روزهاهمه انتظاردارند پیام رسان سروش مثل برق وبادکارکند.آنهم درحالی که سالهاست بیشترین پهنای باندکشور به نرم افزارهای بیگانه  تعلق دارد. علتش هم این است که بادوگروه طرف هستیم گروه اول:جماعتی هستندکه نان به نرخ روز میخورندو ازفروش پهنای بانداینترنت سودکلانی به جیب می زنندو اگرقرارباشد این پهنای باند صرف پیام رسان های داخلی شود.آنان سودکلان راازدست خواهندداد. گروه دوم:سیاه لشگران سپاه کفرهستندکه ازترس کدخدا، خدا،انسانیت وارزش های دین اسلام رابه حراج گذاشته اندودرجهت پیشبرداهدافشان درنابودی نظام اسلامی کمرهمت بستند.حمایت ازبدافزارهابرای گروه اول سود داردوبرای گروه دوم:سواری گرفتن از افکارمردم رابه همراه دارد.دیگرمردم مطالبه گر (بیکاری،اشتغال،نرخ مسکن،نرخ ارزو…) نخواهندبود، بلکه چیزی رامطالبه خواهندکردکه به آنها گفته می شود.(بستن بازار،اعتراض،توهین به مقدسات،فتنه ۸۸،فتنه ۹۶،فتنه تیر۹۷)

وچنین می شودکه وقتی می بینندافکارمردم راباخود همراه کرده انددرجواب حمایت ازتولیدملی بیرون گودمی نشینند ومدام می گویند لنگش کن.😖درست مانند آنکه کودکی که ازسوءتغذیه رنج می بردراسر جلسه امتحان حاضرکنندوبگویندبایدتمام نمراتت ۲۰باشد.😵

بیشترین پهنای باندکشور رابه نرم افزارهای بیگانه اختصاص می دهندآنهم درحالی که زیان این بدافزارها ازمنفعتشان بیشتراست.

کشورهایی مثل روسیه وفرانسه این بدافزار رافیلتر کردند.امادرایران آنهم درسال حمایت ازکالای ایرانی وقتی دیدندپیام رسان های داخلی موردحمایت مردم قرارگرفته اند بلافاصله دوفیلترشکن را(هاتگرام وطلگرام)به جای پیام رسان جازدندتاجلوی رفتن ملت راازبدافزارتلگرام بگیرند!!!

دقیقادرهمین اوضاع اپراتورهای ایرانسل وهمراه اول کارشکنی می کنندواینترنت رایگان سروش که طرح تشویقی بوده.ازکارمی افتد. ازطرفی افرادی ظاهربه صلاح وارد سروش می شوندوهربارتحت عناوین مختلف گروه وکانال تشکیل می دهندوتلاش می کنندمدیران کانال های سروش راتحریک کنند.ولابه لای حرفهایشان زیرکانه ازبرتری تلگرام می گویند.

درکنارتمام این اقدامات ازطرف مسئولین اعلام می شوددوفیلترشکن هاتگرام وطلگرام کاملاقانونی وتحت نظارت هستند.این درحالی است که درنسخه جدید این بدافزارهاتمامی کانال های ضدنظام که مدتی مسدود بودند درست درزمانی که فشاراقتصادی ازطرف مافیا برملت واردمی شود؛آغازبه کارمی کنند.وتظاهرات مردم رادرشهرهای مختلف تحت پوشش قرارمیدهندوگروهی رابرعلیه نظام  تحریک می کنند.

حال که مشخص شددعواسرچیست!!! ومشکل داشتن سروش تنهابخاطرعدم تغذیه درست است که اگر همانطورکه بدافزارهاراتیمارمی کنندبه پیام رسان های داخلی رسیدگی می کردند.مااین همه دچارمشکل نمی شدیم. چه بسادرمحیطی سالم کسب وکارهارونق می گرفت وفرصت های شغلی چندبرابرمی شد.

همانطورکه درطرح شبکه ملی اطلاعات قراربراین بودکه این اتفاقات بیفتد.(شبکه ملی اطلاعات رابیشتر بشناسید)شبکه ای که اهداف آن دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند 20 مگابایت بر ثانیه، اتصال 60 درصد خانواده ها و تمام کسب و کارها به شبکه تا پایان برنامه پنجم بود.و۱۱سال است که همچنان مانند کلافی سردرگم مانده است.

◀️بیش ازپیش دلیل تلاش عده ای برای رفع فیلتر تلگرام وعدم حمایت ازپیام رسان های داخلی روشن شد. سالهاست درتلاش هستندابزارموج سازی وموج سواری برافکارعمومی رادردست بگیرند.آیاوقت آن نرسیده به جای اینکه چشممان به حمایت مسئولین بی مسئولیت باشدخودنهال پیام رسان های داخلی را حمایت کنیم.تاتبدیل به درختانی تنومندشوندوبستری پاک وسالم برای انتشاراسلام باشند؟!!

✅به یادداشته باشیم جوانان نخبه ایرانی هیچ ازامثال زاکربرگ ها(برنامه نویس رایانه وموسس شبکه اجتماعی فیسبوک و…)کم ندارند.تنهاتفاوتشان این است که آنها سریعابه کارگرفته می شوندوتمام امکانات لازم دراختیارشان قرارمی گیرد.ولی درکشورما حمایت که نمی کنن هیچ تازه برسرمال هم می زنندوانقدرمی گویندکه این هابدردنمی خوردکه ملت هم باورشان می شود.

⭕جوانان این سرزمین نیازمندحمایت فرد،فردشما هموطنان عزیزهستند.ایران زمانی آبادترخواهدشدکه باورداشته باشیم می توانیم تغییردهنده باشیم به شرطی که به توان خودتکیه کنیم.💪⭕

 • 5 stars
  مهنا
  نظر از: مهنا
  1397/04/06 @ 10:29:25 ق.ظ

  مهنا [بازدید کننده]

  فوق العاده بود خواهر
  کاش قدردان زحمات جوانان نخبه بودیم

 • نظر از: طوفان واژه ها
  1397/04/06 @ 11:46:53 ق.ظ

  طوفان واژه ها [عضو] 

  بزرگواریدبانو
  ان شاءالله هستیم.ممنون ازهمراهی شما⚘⚘⚘⚘

 • 5 stars
  نظر از: آرامـــ
  1397/04/05 @ 03:30:21 ب.ظ

  آرامـــ [عضو] 

  گاهی دلم میخواد دست این آدمای دو رو و ریاکار رو بگیرم و ببرم خونه آخرشون رو نشونشون بدم
  بگم هرقدر زور داری ازش استفاده کن
  توی هر راهی که فکر میکنی درسته!
  ولی
  آخرش میارنت همینجا
  توی همین یه متر جا
  زیر یه خروار خاک
  میزارنت و میرن
  اونوقت تویی و اعمالت
  و ماییم و حقوقی که به گردنت داشتیم
  و وقت، وقتِ تسویه حسابه

 • 5 stars
  نظر از: آرامـــ
  1397/04/05 @ 03:26:29 ب.ظ

  آرامـــ [عضو] 

  اینقدر میکوبن تا آخرش یا بی خیال ایده شون میشن یا بی خیال وطنشون :(

 • 5 stars
  نظر از: پشتیبانی کوثر بلاگ
  1397/04/05 @ 11:18:21 ق.ظ

  پشتیبانی کوثر بلاگ [عضو] 

  با سلام و احترام
  مطلب شما در قسمت مطالب منتخب درج گردید.
  موفق باشید

نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.